Subsidies Vervoersautoriteit

Subsidies Vervoersautoriteit MRDH 2020

De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verleent subsidies voor verkeer- en vervoerprojecten. Het gaat om subsidies voor aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- en reisgedrag, exploitatie van het openbaar vervoer en voor sommige pilots. Deze subsidies worden voornamelijk bekostigd vanuit de BDU-gelden. Een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat het een regionaal doel moet bevorderen of dienen, zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB).

Subsidieverordening MRDH

Op 1 januari 2018 is de vigerende Subsidieverordening Vervoersautoriteit in werking getreden. Aanvullende regels zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit. Voor sommige beleidsvelden is nog niet bekend hoe een subsidieaanvraag getoetst kan worden. Als het beleid daarvoor is uitgewerkt, dan wordt dit met een besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit opgenomen in de Uitvoeringsregeling.

Wie kan subsidie aanvragen?

Diverse partijen in de metropoolregio kunnen, mits vooraf aangemeld, subsidies aanvragen voor verkeer- en vervoerprojecten. Een aanvrager moet een openbare weg in beheer hebben, of namens de wegbeheerder opdrachtgever zijn, of betrokken zijn bij beïnvloeding van gedrag in het verkeer:

  • gemeenten die deelnemen aan de MRDH;
  • concessiehouders openbaar vervoer;
  • andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Subsidies vooraf aanmelden

Het proces van subsidie begint met een aanmelding van een projec.t U kunt tot 31 juli van ieder jaar projecten aanmelden. Hiervoor hebben we een intakeformulier. Aanmeldingen stuurt u naar subsidie@mrdh.nl. Na toetsing door de MRDH op subsidiabiliteit worden goedgekeurde projecten opgenomen in het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa). Vermelding in het IPVa is de basis voor u om subsidie aan te kunnen vragen. De meest actuele programma's binnen het IPVa: 

Subsidieaanvragen

Subsidie vraagt u aan via het mailadres subsidieaanvraag@mrdh.nl (uitsluitend voor subsidieaanvragen Vervoersautoriteit). Voor algmene vragen of het aanmelden van een project gebruikt u subsidie@mrdh.nl. Bekijk voor een bijdrage uit de bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat deze pagina. De subsidieaanvraag is vormvrij, maar behoort te voldoen aan artikel 22 van de subsidieverordening.

De vereisten voor een subsidieaanvraag zijn beschreven in de Subsidieverordening en Uitvoeringsregeling. Een paar belangrijke punten:

  • Voor infrastructurele projecten voegt u minimaal een Definitief Ontwerp met bijbehorende raming en planning bij.
  • Voor gedragsprojecten voegt u een Plan van Aanpak bij.
  • Voor risicogestuurde verkeersveiligheidsprojecten is een lijst met maatregelen beschikbaar die voor subsidie in aanmerking komen.
  • Voor het aanpakken van een OV knooppunt moet de betreffende knoop op deze lijst staan en moet eerst een integraal Plan van Aanpak worden bekrachtigd.
  • Na subsidieverlening moet u binnen een jaar starten met de uitvoering.

Declaratie en eindverantwoording

Voor declaraties en eindverantwoordingen gelden de voorwaarden in de beschikkingsbrief.
Uw verzoek tot vaststelling (de eindverantwoording) van een subsidie mailt u naar vaststelling@mrdh.nl.

Facturen mailt u naar facturen@mrdh.nl.

Dit is een infographic van het Subsidiesproces MRDH voor kleine projecten uit het IPVa.

Dit is een infographic van het Subsidiesproces voor kleine projecten uit het IPVa.

Uitleg van het subsidieproces

Het totale subsidieproces, waarvan onderdelen hierboven zijn beschreven, bevat een aantal stappen die in de juiste volgorde doorlopen moeten worden. Bovenstaand subsidieschema is een visuele ondersteuning van de benodigde processtappen.
Het subsidieschema is van toepassing voor de 'kleine projecten', maar ook voor projecten die vallen onder bijvoorbeeld R-net en Prioritaire Metropolitane fietsroutes.
Voor Automatisch Vervoer op de Last Mile (AVLM) en KTA MoVe 2020-2023 wijken de processen af. Neem hiervoor contact op met Team Subsidie.

Subsidies van 2017 en eerder

Voor informatie over de subsidies die in 2017 of eerder zijn aangevraagd en verstrekt volgens verordeningen “subsidieverordening stadsregio Rotterdam” en “Subsidieverordening Mobiliteitsfonds Haaglanden” kunt u hier meer lezen.