Subsidies Vervoersautoriteit MRDH 2020

De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verleent subsidies voor verkeer- en vervoerprojecten. Het gaat om subsidies voor aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- en reisgedrag, exploitatie van het openbaar vervoer en voor sommige pilots. Deze subsidies worden voornamelijk bekostigd vanuit de BDU–gelden. Een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat het een regionaal doel moet bevorderen of dienen, zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB).

Subsidieverordening MRDH

Op 1 januari 2018 is de nieuwe Subsidieverordening Vervoersautoriteit in werking getreden. Aanvullende regels zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit. Voor sommige beleidsvelden is nog niet bekend hoe een subsidieaanvraag getoetst kan worden. Als het beleid daarvoor is uitgewerkt, dan wordt dit met een besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit opgenomen in de Uitvoeringsregeling.

Wie kan subsidie aanvragen?

Diverse partijen in de metropoolregio kunnen subsidies aanvragen voor verkeer- en vervoerprojecten. Een aanvrager moet een openbare weg in beheer hebben, of namens de wegbeheerder opdrachtgever zijn, of betrokken zijn bij beïnvloeding van gedrag in het verkeer:

  • gemeenten die deelnemen aan de MRDH;
  • concessiehouders openbaar vervoer;
  • andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Subsidies vooraf aanmelden

Subsidie kan pas worden aangevraagd nadat een project in het investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa, bijlage 2 van de Begroting 2020) is opgenomen. De aanmeldingen van deze projecten zijn afgelopen jaar gedaan met een ingevuld projectintakeformulier.
De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft op 18 december 2019 een aantal lijsten geactualiseerd die voor de aanvraag van subsidie van belang zijn:

Subsidieaanvragen

U kunt de subsidieaanvragen schriftelijk indienen. De subsidieaanvraag is vormvrij, maar behoort te voldoen aan artikel 22 van de subsidieverordening.

Declaratie en eindverantwoording

Voor declaraties en eindverantwoordingen gelden de voorwaarden in de beschikkingsbrief. Alle nieuwe subsidieverleningen worden met een instructie verzonden, waarin onder andere de digitale weg beschreven staat.

Subsidies van 2017 en eerder

Voor informatie over de subsidies die in 2017 of eerder zijn aangevraagd en verstrekt volgens  verordeningen “subsidieverordening stadsregio Rotterdam” en  “Subsidieverordening Mobiliteitsfonds Haaglanden” kunt u deze pagina bekijken. De onder die verordeningen verleende subsidies worden ook vastgesteld volgens die verordeningen.