Versnellingsaanpak vitale kernen

(foto: Ariane Kok)

Vitale kernen vormen hart van regio

MRDH doet samen met een aantal gemeenten onderzoek om de optimale mix aan detailhandel, voorzieningen, bedrijvigheid etc. voor verschillende type stads- en dorpskernen inzichtelijk te maken. Dit onderzoek resulteert in concrete actieplannen voor gemeenten die leiden tot het versterken van vitale stad- en dorpskernen. 

Vitale stads- en dorpskernen vormen het hart van onze regiogemeenten. Ze zijn essentieel voor de leefbaarheid en dynamiek in onze regio. Een bruisend centrum trekt niet alleen bezoekers en bewoners aan, maar stimuleert ook de lokale economie door een divers aanbod aan winkels, horeca en diensten.

Echter ondervinden stads- en dorpskernen in onze regio diverse uitdagingen. Verandering van winkelgedrag, door de opkomst van online winkelen; vergrijzing, waarbij jongere generaties naar grotere steden trekken op zoek naar werk en onderwijs; verouderde infrastructuur en de concurrentie en aantrekkelijkheid van grote winkelcentra met een breed winkelaanbod die klanten wegtrekken van traditionele stads- en dorpscentra. Veel kernen missen de diversiteit in winkels en voorzieningen die nodig zijn om een breed publiek aan te trekken. Deze factoren vereisen een gerichte aanpak om de vitaliteit van stads- en dorpskernen te herstellen en te onderhouden, zodat ze aantrekkelijk blijven voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

MRDH doet samen met een aantal gemeenten onderzoek om stads- en dorpskernen vitaal te houden. Hierbij wordt samen o.a. de gemeente, bewoners, ondernemers, vastgoedpartijen,  gezocht naar oplossingen om gebieden toekomstbestendig te maken. Het gaat dan om bijvoorbeeld een meer gebalanceerd aanbod aan winkels, voorzieningen en bedrijvigheid, het verbeteren van de openbare ruimte en de bereikbaarheid.  Dit onderzoek levert concrete actieplannen voor regiogemeenten waarmee zij de levendigheid van hun stads- of dorpskern kunnen vergroten. Het vervolg op het onderzoek wordt in de loop van 2024 uitgewerkt.  Het uiteindelijke doel is een afname van leegstand in stads- en dorpskernen in de metropoolregio, basisvoorzieningen die op orde blijven en een verbetering van de leefbaarheid. 

De MRDH biedt ondersteuning aan gemeenten via de bijdrageregeling EV en een kennisprogramma. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland biedt de MRDH projectondersteuning en cofinanciering, advies over vitale stads- en dorpskernen, deelt kennis en monitort de regionale vastgoedmarkt voor detailhandel.