Financiën

Jaarlijks stelt het algemeen bestuur een begroting vast voor het volgende jaar. Deze begroting gaat vooraf via een zienswijzeprocedure langs de raden van de 23 gemeenten.

De bijdrage van het Rijk voor verkeer en vervoer (BDU) bedraagt in 2020: € 614,1 miljoen

De inwonersbijdrage van de 23 gemeenten voor het economisch vestigingsklimaat bedraagt 
€ 6,3 miljoen.