Zienswijzen en consultaties

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor een aantal belangrijke besluiten een zienswijzeprocedure geldt. Voordat besluitvorming over de betreffende onderwerpen plaatsvindt in de bestuurscommissie of het algemeen bestuur, worden de gemeenteraden tenminste acht weken in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Daar waar de besluitvorming ligt bij het algemeen bestuur, start het dagelijks bestuur de zienswijzeprocedure.

Als de besluitvorming ligt bij de bestuurscommissie wordt de procedure ook door die commissie gestart.  Naast eventuele zienswijzeprocedures zijn er ook onderwerpen die we ter consultatie voorleggen aan de regiogemeenten.

Lopende zienswijzen 

 De Ontwerpbegroting MRDH 2023 ligt in de zienswijze bij raden tot uiterlijk 26 mei 2022:
- Aanbiedingsbrief aan de raden inzake de Begroting MRDH 2023
- Begroting MRDH 2023
- Begroting in één oogopslag 2023
- Kadernota Begroting MRDH 2023

Lopende consultaties

Er zijn op dit moment geen onderwerpen voor consultatie.