De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft als een van de eerste regio’s een Regionaal MobiliteitsPlan (RMP) geschreven voor duurzame mobiliteit, zoals beschreven in het Klimaatakkoord (28 juni 2019). Zo wordt invulling gegeven aan het Klimaatakkoord voor wat betreft het onderdeel mobiliteit.

Met het Programma duurzame mobiliteit maken we een goede start om een duurzame regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer te creëren. Het regionaal maatregelenpakket – fase 1 als onderdeel van het Programma duurzame mobiliteit richt zich op CO₂ - reductiemaatregelen die gemeenten en de MRDH nu uitvoeren of die passen binnen het huidige beleid. In het rapport Programma duurzame mobiliteit laat de MRDH zien welke maatregelen de 23 gemeenten en de MRDH-organisatie nemen en worden kansen benoemd om verdere invulling te geven aan de ambitie.

Dynamisch en adaptief maatregelenpakket

Met het regionaal maatregelenpakket – fase 1 is de ambitie van 30% CO-reductie in 2025 nog niet verwezenlijkt. Daarom werken we in fase 2 onder andere aan maatregelen die door regionale samenwerking een groot effect opleveren voor de reductie van de CO-uitstoot, zoals het duurzaam inkopen van zwaar materieel en verduurzamen van logistiek, maar ook maatregelen gericht op deelmobiliteit of werkgebonden mobiliteit.

Het Programma duurzame mobiliteit is dynamisch en adaptief. In 2020 werken de gemeenten en de MRDH verder aan het vergroten van het effect van het maatregelenpakket en wordt er ingezet op andere aanvullende maatregelen. Het programma actualiseren we jaarlijks door het maatregelenpakket aan te vullen en/of aan te passen.