Versnellingsaanpak Bedrijventerreinen

Beter benutten bedrijventerreinen

Samen met 21 gemeenten wil de MRDH  bestaande bedrijventerreinen ‘beter gaan benutten’. We streven naar aantrekkelijke en klimaatadaptieve bedrijventerreinen waar ruimte optimaler gebruikt wordt . Op de toekomstige bedrijventerreinen is ruimte voor groen, duurzame energie, fietsers en voetgangers.  Om de regiogemeenten te helpen bij deze opgave stelt de MRDH een plan van aanpak ‘Beter benutten bedrijventerreinen’ op. Deze aanpak bevat voor elk bedrijventerrein een overzicht van de mogelijkheden om de ruimte beter te benutten, handelingsperspectieven en goede voorbeelden zodat gemeenten aan de slag kunnen. De aanpak 'Beter benutten bedrijventerreinen' komt medio 2024 beschikbaar. 

Het economische en maatschappelijk belang van bedrijventerreinen in de metropoolregio is groot. Deze plekken bieden werkgelegenheid aan een brede beroepsbevolking. Ondernemers en bedrijven hebben hier de ruimte om te produceren, innoveren en slimme oplossingen te bedenken. Daarmee spelen deze bedrijventerreinen een sleutelrol in grote transities, zoals de energietransitie, circulaire transitie en digitalisering. 

De metropoolregio kent circa 250 bedrijventerreinen. Een flink aantal bedrijventerreinen is echter gedateerd, bestaat veelal uit eenlaagse gebouwen, er is  weinig ruimte voor groen en soms is er sprake van ondermijning.  De afgelopen jaren zijn veel binnenstedelijk bedrijventerreinen getransformeerd naar gemengde woon-werkgebieden, door o.a. de gunstige ligging en bestaand infraverbindingen.  

Vanwege deze transformatie, groei van de economie en de toekomstige behoefte aan ruimte voor werken is er een tekort aan verschillende typen bedrijventerreinen.  Omdat we zorgvuldig met de beschikbare ruimte om willen gaan en terughoudend zijn met het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen ziet de MRDH veel kansen om ruimtewinst te behalen op bestaande bedrijventerreinen. Daarvoor zijn behoorlijk veel inspanningen nodig van diverse overheidspartijen, grondeigenaren en de gebruikers van bestaande panden. Er zijn weinig quickwins te bepalen en het vergt daarom lange termijn commitment van deze partijen om hiermee aan de slag te gaan. 

De aanpak ‘Beter benutten bedrijventerreinen gaat gemeenten handvatten bieden om aan de slag te gaan met het beter benutten van bedrijventerreinen. MRDH deelt de opgedane kennis en biedt projectondersteuning, advisering en cofinanciering aan gemeenten via de bijdrageregeling EV.