Regionale MBO en HBO campussen met MRDH bijdrage

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn 12 mbo- en hbo-campusinitiatieven die sinds 2018 worden ondersteund door de MRDH bijdrageregeling. Hieronder vindt u een beschrijving van deze campussen.

IT & Security Campus, Den Haag (HSD, YES!Delft, THT)

DE IT & Security Campus is de campus in de metropoolregio Rotterdam Den Haag op het gebied van cybersecurity, blockchain en kunstmatige intelligentie. De campus bestaat uit The Hague Security Delta, YES!Delft en The Hague Tech. Gezamenlijk brengen zij talenten en bedrijven bij elkaar om kennis en innovatie te stimuleren.
Lees meer

Dutch Innovation Park, Zoetermeer

Dutch Innovation Park is dé campus in de metropoolregio Rotterdam Den Haag voor toegepaste innovaties op het gebied van cybersecurity, big data, smart mobility en e-health & care. IT-bedrijven en IT-studenten van De Haagse Hogeschool en mboRijnland delen hier kennis en werken er samen. Door deze samenwerking in het Park ontstaan er innovaties en kansen voor nieuwe businesses. Tegelijkertijd worden de professionals van de toekomst hier opgeleid.
Lees meer

Horti Science Park, Lansingerland (Greenport Horti Campus Oostland)

Het Horti Science Parc wil een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van het Greenport cluster in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dat doet het Horti Science Parc door toegepast wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en te valoriseren. Zo investeren WUR, Delphy, DLV Glas & Energie en het Improvement Centre in de digitalisering en energietransitie met Digital Greenhouse en Fossielvrije Glastuinbouw. Er wordt onderzoek gedaan om te kijken welk (technisch) effect digitaal en fossielvrij telen heeft op gewas, bedrijfsvoering en het behalen van duurzaamheidseisen. Dit leidt ook tot nieuwe (technologische) banen.
Lees meer

Digital Operations Centre (DOC), Delft (onderdeel Campus Delft Zuid)

In Delft, Westland en Den Haag zijn veel bedrijven in de technologische industrie gevestigd, waarbij digitalisering van de bedrijfsvoering een belangrijk thema is. Het Digital Operations Centre is een publiek-privaat samenwerkingsprogramma dat gericht is op het snijvlak van Smart Industry, digitalisering en ICT.
In samenwerking met  33 partners richt ROC Mondriaan zich hierbij op het opleiden van de “the future technician” voor de High Tech- en ICT sector: studenten en werknemers, die actuele kennis hebben van digitalisering en automatisering in de bedrijfsvoering, met aandacht voor: data, producten en logistieke processen. Het Digital Operations Centre is sinds begin 2020 gevestigd in de Betafactory 2.0 in Delft en zal zijn activiteiten later uitrollen naar Westland en Den Haag.
Lees meer

Hippisch kennis- en innovatiecentrum Equestrum, Midden-Delfland

Equestrum richt zich op de hippische sector in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze sector omvat een grote economische waarde. Naast dat veel inwoners paardensport beoefenen als vrijetijdsbesteding, kent de regio veel hippische bedrijvigheid en is Nederland grootleverancier in toppaarden, ruiters en bondcoaches. Om deze toppositie te behouden wordt Equestrum de komende jaren doorontwikkeld tot een internationaal gerenommeerde innovatiecampus waar ondernemers, onderzoekers en studenten samenwerken aan thema’s als breeding, scouting, dierenwelzijn, circulariteit en het gebruik van technologie zoals robotica, sensortechnologie en big data.
Lees meer

World Horti Center, Naaldwijk (Greenport Horti Campus Westland)

De Greenport Horti Campus Westland is met het World Horti Center een belangrijk kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoekers en overheid samen innoveren, verbinden, inspireren en kennis delen. Een unieke samenwerking met internationale focus.
Lees meer

Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum (MOIC), Schiedam

Het Schiedams havengebied is een belangrijke en kennisintensieve maritieme hotspot: ingenieurs en onderhouds- en reparatiewerven voor de offshore-industrie zijn hier volop aanwezig. Daarmee vervult dit gebied een belangrijke functie binnen het maritieme cluster die de regionale economie versterkt. De gemeente Schiedam investeert in het gebied en heeft een samenwerkings-overeenkomst gesloten met Havenbedrijf Rotterdam. Een structureel samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid ontbrak nog in dit havengebied. Dit is nodig als katalysator voor samenwerking rondom onderwijs, onderzoek, innovatie en expertiseontwikkeling tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Met de oprichting van het MOIC wordt hierin voorzien.
Lees meer

IT Campus Rotterdam

IT Campus Rotterdam is een initiatief van onderwijsinstellingen (Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam) en bedrijfsleven: VNO-NCW, Rotterdam Partners, verschillende IT-bedrijven en grote Rotterdamse instellingen met een belangrijke IT-component zoals Havenbedrijf Rotterdam. Zij werken samen aan meer en beter IT-talent voor Rotterdam. De vraag naar goed IT-personeel en de behoefte aan IT-kennis is namelijk groot, zowel bij werkgevers als bij het onderwijs. IT Campus Rotterdam organiseert de samenwerking tussen deze werelden zodat er meer en beter IT-talent kan worden opgeleid om zo de aantrekkingskracht van Rotterdam voor IT-talent én bedrijven verder te versterken.
Lees meer

Food Innovation Academy (FIA), Vlaardingen

De Food Innovation Academy is hét kennis- en innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Bedrijven, studenten (Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO en Voortijdig Schoolverlaters), docenten en onderzoekers gaan samen aan de slag met vraagstukken rondom Food. 

Om de samenwerking te verankeren, wordt een ‘Try & Taste-omgeving’ ingericht als kloppend hart van de sector naar buiten toe. Zo ontstaat er een ontmoetings- en inspiratieplaats waar bedrijven, studenten, docenten, medewerkers, onderzoekers en een breed publiek samen leren, onderzoeken en samenwerken rondom het thema Food, Health & Technology.
Lees meer

Green Technology Campus, Brielle

De energietransitie vraagt de komende jaren om nieuwe kennis en vaardigheden rondom innovatieve processen op het gebied van alternatieve energie, zoals waterstof, geothermie, wind-,  zonne- en waterenergie: de Groene Chemie. De Green Technology Campus in Brielle gaat zorgen voor een innovatief en passend onderwijsaanbod en voor voldoende talent in de energiesector. Dat doet STC Group samen met Deltalinqs (als belangenbehartiger van bedrijven in Mainport Rotterdam), Economic Board Voorne-Putten, gemeente Brielle en de overige gemeenten op Voorne-Putten. STC-Group neemt het voortouw in deze campusontwikkeling, ondersteund door relevante partners en bedrijven uit de industrie.
Lees meer

Innovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft)

Innovatie gaat razendsnel en vraagt steeds meer multidisciplinair en multilevel samenwerken en dus elkaar goed begrijpen. Dit geldt voor de onderwijsinstellingen, maar ook voor de medewerkers binnen het bedrijfsleven. De energietransitie is een thema waarbinnen deze noodzaak nog eens versterkt wordt. Op verschillende manieren, los van elkaar, wordt gepoogd om bij te blijven. Campus I-EM Delft brengt dit samen binnen de Triple Helix; Kennisontwikkeling en kennisdeling, grensoverschrijdend en gekoppeld aan de praktijk. Met het duidelijke accent op de bebouwde omgeving en de mobiliteit.

Met partners werkt campus I-EM Delft bijvoorbeeld aan kennismodulen die aansluiten bij de kennisbehoefte in de praktijk, zoals “Rol H2 binnen de energietransitie” en “Energietransitie binnen de bebouwde omgeving”. De doelgroepen zijn zowel de medewerkers van de toekomst, alsook de huidige medewerkers (“leven lang ontwikkelen”) en de noodzaak tot omscholing. Vrijwel ieder bedrijf of overheid heeft hiermee te maken en wordt uitgenodigd om onderdeel te worden van de Campus I-EM Delft.
Lees meer

Energietransitielab, Rotterdam

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van de mensheid van deze eeuw. De (technische) hbo-studenten zullen een belangrijke rol hebben bij de implementatie van nieuwe kennis en kunde die nodig is voor deze transitie. De sleutel voor het succesvol realiseren van de energietransitie ligt in grootschalige samenwerking tussen de verschillende disciplines, zowel binnen als buiten de techniek en in de regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om mensen op te leiden voor de banen van de toekomst. Bedrijven in de offshore en de procesindustrie hebben nu al werknemers nodig die deze uitdaging aankunnen, maar hebben moeite om ze te vinden. Om studenten al tijdens hun studie kennis te laten maken met de integrale aanpak vanuit de praktijk, wordt in dit project samen met bedrijven een Energietransitielab opgezet.
Lees meer