Verduurzaming logistiek

Verduurzaming logistiek

Wanneer naar de uitstoot van verkeer wordt gekeken, dan is een groot deel van de CO₂-uitstoot in de metropoolregio toe te wijzen aan de logistieke sector. De totale CO₂-uitstoot van de logistieke sector in de metropoolregio bedroeg in 2020 bijna 800 kton. Met het verduurzamen van logistiek valt dus veel te winnen. Binnen deze kans richten we ons met name op het verduurzamen van stadslogistiek. Circa 16% van de logistieke ritten in de regio heeft een herkomst of bestemming binnen de gemeenten in de metropoolregio. Dit wordt gezien als regiogebonden logistiek, waar grofweg 129 kton CO₂ aan toegerekend wordt. Op lange termijn kan tussen 40-130 kton CO₂ bij de regiogebonden logistiek bespaard worden, maar alleen wanneer (bijna) alle 23 gemeenten een ZE-zone instellen in hun volledige bebouwde kom. Dit levert tussen de 1-3% CO₂-reductie op. Er vindt in bredere zin kennisuitwisseling met onze partners plaats over het verduurzamen van logistiek.

 

Afspraken over de verduurzaming van logistiek

We brengen we in kaart wat er speelt in de logistieke sector en delen we opgedane kennis met gemeenten. Hierbij bouwen we voort op lopende processen of geven we met elkaar invulling aan gemaakte afspraken:

  • De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek is door 22 MRDH-gemeenten ondertekend.
  • De gemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam en Schiedam stellen per 2025 een ZE-zone in voor vrachtverkeer. Andere gemeenten sluiten hier mogelijk na 2025 op aan, maar daar moet nog besluitvorming over plaatsvinden.
  • Onder de regionale aanpak Goederenvervoer kunnen de gemeenten gezamenlijk een extra impuls geven aan de verduurzaming van logistiek. De regionale samenwerking richt zich op coördinatie, kennisdeling en afstemming.

Met de organisatie van webinars zetten we in op kennisdeling. Dit is uitgesplitst naar verschillende onderdelen, waaronder Zero Emissie-zones voor stadslogistiek en de Logistieke Uitvoeringsagenda - MoVe programmalijn logistiek (in opdracht van MoVe, programmalijn logistiek).

 

Plan van aanpak voor Zuid-Holland

In het kader van de regionale uitwerking van de Klimaatakkoord Mobiliteit is in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) afgesproken om een plan van aanpak voor Zuid-Holland op te stellen voor een integraal en regionaal gerichte logistieke aanpak op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid.  Op basis van de regionale vertaling wordt inzichtelijk wat op provinciaal en regionaal niveau nodig is om de verduurzaming van logistiek te ondersteunen. 

Goudappel Coffeng en CE Delft hebben de potentie van deze kans ingeschat op 40 - 130 kton CO₂-besparing tot en met 2025.

Kijk voor meer informatie over de maatregelen op de pagina regionaal maatregelenpakket.