Deelmobiliteit

Deelmobiliteit

Met name grote steden kennen verschillende aanbieders van deelmobiliteit (deelfietsen, -scooters, -auto’s). Deze gemeenten doen veel kennis en ervaring op met deze nieuwe concepten, vaak gecombineerd met bouwen rondom OV-locaties en het verlagen van de parkeernorm.

 

Regionale afstemming

Bij de gemeenten leven dezelfde vragen over hoe je deelmobiliteit organiseert en wat het betekent voor de openbare ruimte. Ook het goed inbedden in beleid is een aandachtspunt, net als het zorgen voor een gelijk speelveld en het maken van afspraken rondom o.a. data-uitwisseling. Gemeenten willen deelmobiliteit faciliteren, maar hebben een duidelijke behoefte aan kennis om de kansen en knelpunten van deelmobiliteit in hun eigen gemeente uit te werken. Daarnaast is er behoefte aan regionale afstemming op dit thema. Er wordt gezocht naar (regionale) spelregels en kaders. Regionale afstemming over eenduidigheid in beleid blijken belangrijk voor het mogelijk maken van deelmobiliteit over gemeentegrenzen heen.

Kennisdeling aan de hand van praktijkvoorbeelden

In een werkgroep met geïnteresseerde gemeenten wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden kennis en informatie gedeeld. De komende tijd werken we met elkaar aan een regionale visie en strategie voor deelmobiliteit. Om dit samen te kunnen maken, inventariseren we in de regio wat reeds bestaand beleid is, waar mogelijke knelpunten zitten en is inzicht in wensen en behoeften van de reiziger nodig.  Ook halen we op wat de behoefte is en de uitdagingen zijn ten aanzien van data-uitwisseling en data-veiligheid. Daarnaast draagt een duidelijk overzicht van taken, rollen en verantwoordelijkheden op lokaal, regionaal, landelijk niveau en tussen markt- en overheid bij aan het opstellen van de visie en strategie.

Goudappel Coffeng en CE Delft hebben de potentie van deze kans ingeschat op 130 à 180 kton CO₂ besparing voor deelmobiliteit rond OV knooppunten en belangrijke bestemmingen. Dit staat gelijk aan 3-4% CO₂-reductie.

Kijk voor meer informatie over de maatregelen op de pagina regionaal maatregelenpakket.