Werkgebonden mobiliteit

Werkgebonden mobiliteit

Het personenvervoer is verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid CO₂-uitstoot. In deze regionale kans richten we ons specifiek op het verduurzamen van woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer (van zowel bedrijven als van de gemeenten zelf). Hiervoor worden verschillende maatregelen aangewend. Via werkgeversaanpakken geven de Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden concreet invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over verduurzaming van werkgerelateerde mobiliteit. 

 

Reductiepotentieel werkgebonden mobiliteit

GoudappelCoffeng en CE Delft hebben naar drie onderdelen gekeken om de potentie voor CO₂-reductie te berekenen: thuiswerken, vervoerswijze keuze en elektrificatie (met landelijke normering van de CO₂-uitstoot in werkgebonden mobiliteit). De potentie van deze kans is afhankelijk van een aantal aannames en heeft een bandbreedte van 180 – 780 besparing kton CO₂ tot en met 2025. Dat staat gelijk aan 4-18% CO₂-reductie. Ook de coronacrisis speelt een rol. In de scenario’s waarmee gerekend is, wordt uitgegaan van een blijvende verandering waarin veel mensen ook na de pandemie af en toe zullen thuiswerken. In de berekening zijn ze uitgegaan van een thuiswerkaandeel van 7,5%.

Er ligt een opgave om deze potentie daadwerkelijk te realiseren. Om het CO₂-reductiepotentieel van werkgebonden mobiliteit te behalen, is het belangrijk om in de volgende onderdelen te investeren:

  • Dialoog met bedrijven blijven voeren
  • Kwaliteitseisen aanbestedingen verhogen (met bedrijven samenwerken)
  • Faciliteren van P&R
  • Faciliteren alternatieve modaliteiten (fietsroutes, OV aantrekkelijker maken)
  • Eigen werknemers (publieke sector) betrekken, arbeidsvoorwaarden aanpassen
  • Laadinfrastructuur op arbeidsplaatsen.

Om de volledige potentie te benutten, moet echter ook bedacht worden dat hier een stevige rol van het Rijk nodig is.

Kijk voor meer informatie over de maatregelen op de pagina regionaal maatregelenpakket.