Het Programma duurzame mobiliteit is in beweging. Gemeenten en MRDH geven jaarlijks aan welke maatregelen voor duurzame mobiliteit ze uitvoeren of in beleid hebben opgenomen. Nieuwe inzichten en maatregelen worden gaandeweg meegenomen en toegevoegd. Zo monitoren we met het regionaal maatregelenpakket de voortgang van het Programma duurzame mobiliteit en werken we toe aan de ambitie van 30% CO₂-reductie in 2025 (t.o.v. 2015). Deze pagina biedt overzicht van de maatregelen verdeeld over zes thema’s, het aantal gemeenten dat erop inzet en het effect dat dit oplevert. Daarnaast geeft het de maatregelen weer die de MRDH-organisatie op regionaal niveau treft, zoals investeringen in OV of infrastructuur, en wat dit aan CO₂-reductie oplevert.

Besparing stikstof

247 ton

Besparing fijnstof

6 ton

Totale CO₂ -besparing in 2025

310 kton

Aantal luchtballonnen CO₂-besparing

luchtballon

31.000

Het Rijk levert daarnaast een bijdrage aan de reductie van CO₂-uitstoot door het invoeren van landelijke maatregelen die regionale doorwerking hebben. Dit wordt opgeteld bij het totaal effect in 2025. Bij de maatregelen volgen we de indeling van het Klimaatakkoord. Op deze manier sluit het Programma duurzame mobiliteit, dat ook fungeert als regionaal mobiliteitsprogramma, goed aan op het Klimaatakkoord. 

 

Trias mobilica

De CO₂-uitstoot van mobiliteit kan worden verminderd door verkeer te verminderen, van vervoerswijzen te veranderen of voertuigen te verschonen. Dit zijn de drie pijlers van de Trias Mobilica. In bovenstaande figuur is weergegeven hoe de effecten van de maatregelen die onderdeel van het beleid zijn, verdeeld zijn tussen deze drie vormen van emissiereductie. Ook is het mogelijk om de filter hieronder toe te passen om te zien welke maatregelen waaronder vallen.

Filter:

  • Legenda kleur: #059909
    Onderdeel van beleid gemeenten & MRDH
  • Legenda kleur: #EF7D00
    Nog geen onderdeel van beleid gemeenten
  • Legenda kleur: #FF0000
    Geen bestuurlijk draagvlak gemeenten