Kansen voor regionale samenwerking

Met het regionaal maatregelenpakket realiseren we de ambitie van 30% CO₂-reductie in 2025 nog niet. Daarom werken we samen aan het verduurzamen van werkgebonden mobiliteit, deelmobiliteit, duurzaam inkopen van zwaar materieel en het verduurzamen van logistiek. Wanneer de kansen een groot effect opleveren voor de reductie van de CO₂-uitstoot onderzoeken we welke maatregelen we daarvoor kunnen nemen. De kansen voor regionale samenwerking richten zich in eerste instantie op de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de 21 gemeenten, maar wanneer wenselijk verruimen we de samenwerking naar andere samenwerkingspartners.