Campusontwikkeling versnellen

Campusontwikkeling

Talenten van de toekomst opleiden 

Energietransitie? Digitalisering?  Onze economie verandert in rap tempo. Bedrijven innoveren en ontwikkelen nieuwe technieken. Ze hebben goed opgeleide mensen nodig. Maar waar vinden ze mensen met  de juiste kennis en vaardigheden? Waar kunnen studenten die nieuwe kennis en vaardigheden leren? Hoe kunnen mensen die nu aan de kant zitten, omdat ze de juiste kennis en vaardigheden missen, weer aan de slag? Hoe kun je het onderwijs beter aan laten sluiten op de arbeidsmarkt? Het antwoord daarop is: een regionale campus. Op deze campussen werken studenten en bedrijven samen aan innovaties in belangrijke sectoren in de regio. Bovendien zorgen ze voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) versnelt de vorming van regionale campussen door cofinanciering en draagt daarmee bij aan een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is er het regionaal campusnetwerk waarin gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen delen en samen werken met het bedrijfsleven. De MRDH investeerde al in 14 mbo- en hbo-campusprojecten en gaat hiermee door.  

Regionale campusondersteuning 2021-2022

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werkt ook in 2021-2022 verder aan het versterken van campussen in de regio.

In de periode 2018-2022 zijn in totaal 14 MBO- en HBO campusinitiatieven vanuit de bijdrageregeling MRDH ondersteund. Zij leveren met opleidingen, toegepast onderzoek en innovatie een goede bijdrage aan de uitdagingen op het gebied van IT, cybersecurity en digitalisering, smart industry high tech, haven in transitie, feeding en greening en energietransitie. Daarnaast bieden ze werkgelegenheid en versterken ze het economisch vestigingsklimaat.

In de aanpak voor 2021-2022 staat herstel na de coronacrisis en het versterken van MBO-HBO campussen centraal, door inzet op innovatie, kennisdeling, een leven lang ontwikkelen (LLO) en samenwerking tussen de campussen. In het najaar van 2020 heeft de bestuurscommissie besloten budget te reserveren voor nieuwe campusprojecten van consortia van gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen. Voorwaarde is dat zij een goede bijdrage leveren aan het Human Capital Akkoord en de Roadmap Next Economy. Met het versterken van campussen levert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van een veerkrachtige arbeidsmarkt in de regio. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) reserveert ruim 1 miljoen euro voor het verder versterken van regionale campussen tot en met 2022.

Onderwijs en bedrijfsleven op één plek

Het type campus waarover het hier gaat, is een fysieke plek waar onderwijs en bedrijven samenkomen rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld de energietransitie in de tuinbouw of ICT. Deze campussen zijn gericht op MBO/HBO studenten: 74% van het totaal aantal studenten in de regio is MBO/HBO student en zij zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de banen in deze regio. Deze groep studenten is dus van groot belang voor de ontwikkeling van onze regionale economie.

Een regionale campus is de plek waar deze talenten van de toekomst samenwerken met het bedrijfsleven om te komen tot innovaties en transities. Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken hier samen aan een betere aansluiting van de opleidingen op de nieuwe arbeidsmarkt en daarmee aan het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid. Interactie tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zorgt ook voor eigentijdse onderwijsprogramma’s met toekomst. Studenten én medewerkers delen kennis en ervaring. Studenten gaan zo met meer praktische kennis en vaardigheden aan de slag in het regionale bedrijfsleven. Als bedrijfsleven en kennisinstellingen nog meer verbinding zoeken zal dat de impact van campussen vergroten. Zo maken zij de regio klaar voor de toekomst en dragen bij aan de regionale economie.