Themabijeenkomsten campusnetwerk

Campusnetwerk

Delen ervaringen en best practices

Samenwerken maakt sterker, dat geldt voor de hele MRDH en absoluut voor campussen in de regio. Er vinden veel ontwikkelingen plaats op vlakken waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan innovaties en het nauwer verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt.

Deze campussen richten zich op verschillende sectoren, zoals digitalisering, agrifood en groene energie. Maar bevinden zich ook in verschillende fasen: van idee, tot volgroeide campus toe aan uitbreiding en alles hier tussen in. Dit zorgt voor verschillende best practices op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, innovaties ontwikkelen, het werven van studenten of het opzetten van de organisatiestructuur. Kortom: er valt veel van elkaar te leren!

Daarom heeft de MRDH een campusnetwerk opgebouwd, dit netwerk bestaat uit gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven. Allen geïnteresseerd in of werkend aan campusontwikkeling. Met vier thema bijeenkomsten per jaar, brengen we deze partijen bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Maar nodigen wij ook externe experts uit om bijvoorbeeld hun licht te laten schijnen op het opzetten van een goede campus businesscase, branding van een campus, subsidiekansen of leven lang ontwikkelen.  We zoeken samen de verdieping op om vervolgens met meer kennis verder te kunnen bouwen aan het campusecosysteem in de regio om zo bij te dragen aan de economie.

De campusnetwerkbijeenkomsten van dit jaar vinden online plaats. Hieronder staat van elke bijeenkomst een korte impressie. 

1 juli 2021:  Bij ontwikkeling van innovatiedistricten is een goede bereikbaarheid key!

Deze netwerkbijeenkomst was het onderwerp de ‘harde’ kant van campusontwikkeling, namelijk de context van waar een campus is gevestigd en de rol van bereikbaarheid. René Buck van CEO Buck Consultants International deelde zijn expertise en ervaring op het gebied van innovatiedistricten, het belang van een integrale blik op deze ontwikkeling en de rol van bereikbaarheid hierbij. Bij kennisintensieve samenwerking heeft het voor zowel bedrijven als voor steden meerwaarde om op één plek te zitten. Op die manier is een snelle interactie tussen partijen mogelijk en dat is cruciaal voor een succesvolle campus of innovatiedistrict. Conclusie: vernieuwende innovatie-omgevingen kunnen als katalysator werken voor innovatie en stedelijke ontwikkeling. Daarbij is het  van belang om een onderscheid te maken tussen ‘software’ (ontwikkeling ecosysteem, conceptbewaking, marketing, communicatie etc) en ‘hardware’  (vastgoed / onderzoeksfaciliteit ontwikkeling en exploitatie, site management etc).

Thomas Straatemeier, Senior Adviseur Ruimte en Mobiliteit bij Goudappel presenteerde de resultaten van het ‘Bereikbaarheidsonderzoek campussen’ dat in opdracht van de MRDH is uitgevoerd. Een van de elementen die bijdraagt aan het floreren van een campus is de bereikbaarheid ervan, met de  fiets, auto, OV of een combinatie hiervan. De afgelopen maanden heeft er een bereikbaarheids-onderzoek plaatsgevonden onder 10 MBO-HBO campussen en 2 WO campussen in de regio. Er is onderzocht wat de bereikbaarheid per campus is met verschillende modaliteiten, maar ook de onderlinge bereikbaarheid van campussen binnen dezelfde sector. De conclusies waren verdeeld, maar in veel gevallen kan de bereikbaarheid beter. Na de zomer volgt meer informatie over de aanbevelingen uit het onderzoek.

10 juni 2021: Positionering & branding van campussen

Tijdens deze bijeenkomst van het MRDH-campusnetwerk beantwoorde Maurice Olivers van Brightlands vragen over branding en positionering van campussen. Een kans om inspiratie op te doen op het gebied van samenwerkingen met andere campussen en verdienmodellen. Een integrale blik, bouwen aan één sterk merk, gezamenlijke waarden en hiermee naar buiten treden zijn van groot belang.  Ten slotte hebben we het nog gehad over het belang van storytelling als je de neuzen van alle partners, onderzoekers en medewerkers dezelfde kant op wil krijgen wat betreft de focus en het merk van je campus. Kortom een leerzame bijeenkomst van het MRDH-campus netwerk.

20 mei 2021: Stad zoekt toga - relatieadvies voor gemeenten, hogescholen en universiteiten

Tijdens de bijeenkomst van het MRDH-campusnetwerk op 20 mei deelde Jasper Deuten van het Rathenau Instituut de inzichten uit het rapport ‘Stad zoekt toga’: Hoe kunnen hoger onderwijsinstellingen een structurele kennispartner worden van gemeenten, wat heb je er aan, hoe geef je het vorm en welke spanningsvelden kom je tegen. Aan de hand van enkele voorbeelden schetste hij vier spanningsvelden en bijbehorende handelingsperspectieven. Zoals het belang van een heldere strategie, voldoende financiering en een link met de gemeentelijke organisatie bij strategische samenwerking met een onderwijspartner. Ruth Höppner (Veldacademie) en Gerwin Hoogendoorn (YES!Delft) vertelden over samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en innovatief MKB. Welke thema’s lenen zich bijvoorbeeld voor samenwerking? Het netwerk zag veel kansen en gaf aan dat thema’s als arbeidsmarkt, zorg, ICT, ruimtelijke inrichting, energietransitie, bodemdaling en innovatie zich hier voor kunnen lenen. Tot slot was er een update van het Human Capital-programma in onze regio:  EnergySwitch waarbij 1000 werknemers bijgeschoold gaan worden op het thema energietransitie. Onlangs is hier een deelakkoord voor afgesloten.  Kickstart your career, een programma om 150 jongeren in Zuid-Holland een vliegende start van hun carrière te geven bij een bedrijf in de regio.  

4 maart 2021: Samenwerken maakt sterker 

Samenwerken maakt sterker, zo komen campussen ook vaak tot stand. Ze zijn een samenwerking tussen verschillende  partijen zoals onderwijs en bedrijfsleven, maar ook de overheid. Maar hoe geef je die samenwerking goed vorm? En hoe zorg je vervolgens voor een gezamenlijke visie, een pakkende branding en creëer je een ecosysteem? Daar zoomen we deze campusnetwerk bijeenkomst samen verder op in.

7 oktober 2021: Valorisatie kennis en innovatie

9 december 2021: Beroepsbeelden in transitie