Themabijeenkomsten campusnetwerk

Kennisdelen

Delen ervaringen en best practices

Samenwerken maakt sterker, dat geldt voor de hele MRDH en absoluut voor campussen in de regio. Er vinden veel ontwikkelingen plaats op vlakken waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan innovaties en het nauwer verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt.

Deze campussen richten zich op verschillende sectoren, zoals digitalisering, agrifood en groene energie. Maar bevinden zich ook in verschillende fasen: van idee, tot volgroeide campus toe aan uitbreiding en alles hier tussen in. Dit zorgt voor verschillende best practices op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, innovaties ontwikkelen, het werven van studenten of het opzetten van de organisatiestructuur. Kortom: er valt veel van elkaar te leren!

Daarom heeft de MRDH een campusnetwerk opgebouwd. Dit netwerk bestaat uit gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven. Allen geïnteresseerd in of werkend aan campusontwikkeling. Met vier themabijeenkomsten per jaar, brengen we deze partijen bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook nodigen wij externe experts uit om bijvoorbeeld hun licht te laten schijnen op het opzetten van een goede campus businesscase, branding van een campus, subsidiekansen of leven lang ontwikkelen.  We zoeken samen de verdieping op om vervolgens met meer kennis verder te kunnen bouwen aan het campusecosysteem in de regio om zo bij te dragen aan de economie.

5 december 2022: Campustoolkit gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst van het campusnetwerk op 15 december 2022 blikten we op campusontwikkeling in de metropoolregio de afgelopen jaren.  Er is ruim €5 miljoen geïnvesteerd in 14 campussen en 9 leven lang ontwikkelen projecten, in de sectoren: energietransitie, digitalisering en agrifood. Via netwerkbijeenkomsten, onderzoeken (bereikbaarheid, inclusiviteit, kennisvalorisatie), maatwerk subsidiescans, online presence (artikelenreeks op MRDH-website) en partnerships helpt MRDH het campusecosysteem verder verstevigen. Via monitoring op impact en jaarlijkse bezoeken houden we vinger aan de pols en denken/helpen we graag mee in vervolgstappen van campussen. Ook in de nieuwe strategische agenda van deMRDH zijn campusontwikkeling en leven lang ontwikkelen belangrijke thema’s.

 

Om de verbinding met bedrijven te versterken ontwikkelde de campusambassadeur samen met vertegenwoordigers van de campussen in de regio een campustoolkit. Met daarin een corporate presentatie, showcases, kernverhalen en een factsheet. De toolkit is beschikbaar voor alle partners van de MRDH, in het bijzonder voor de gemeenten en de campusvertegenwoordigers.  Kijk hier voor de campustoolkit.

Eric Poot (WUR) en Samir Amghar (Lansingerland) vertelde over de ontwikkelingen van het Horti Science Park in Lansingerland. Via hun project dragen ze bij aan een toekomstbestendig glastuinbouwcluster in de Greenport West-Holland door o.a. digitalisering en fossielvrije teelt. Via een practoraat worden hier ook mbo studenten bij betrokken. De WUR heeft nieuwbouwplannen en de gemeente heeft een Horti Science Visie waarin ze hun ambities en budget hebben vastgelegd voor de verdere ontwikkeling in de komende jaren. Er wordt samengewerkt met het World Horti Centre en Dutch Fresh Port om te komen tot een voorstel voor het Groeifonds.

Ellen van der Knaap (Zoetermeer) vertelde over de stappen die worden gezet op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer. Ook daar is men bezig met opschaling van de IT-campus en werd trots over het grote netwerk van bedrijven, onderwijs en overheden verteld. De nieuwe hbo-bachelor applied data science & AI is van start gegaan en er vinden grootschalige bezoeken van middelbare scholieren plaats om ze te enthousiasmeren voor de sector. Samen met de IT-campus Rotterdam, HSD en WE-IT  wordt gewerkt aan een voorstel voor het Groeifonds.

Martin Seiffers (Accenda) nam ons mee in de wereld van de energietransitie en het belang van het opleiden van studenten en docenten om met nieuwe technieken die hieraan gerelateerd zijn om te gaan. Kortom: niet alleen nieuwe studenten opleiden maar ook leven lang ontwikkelen voor docenten. Er worden auto’s omgebouwd naar elektrische auto’s en er is een waterstofbus opgeleverd. Men kijkt uit naar verdere uitbreiding in de regio om de campus op te kunnen schalen.

29 september 2022: Update Human Capital Agenda 2.0, het Groeifonds, de Strategische Agenda MRDH en highlights over de campussen

De campusnetwerkbijeenkomst van 29 september is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een update gestuurd over de Human Capital Agenda 2.0, het Groeifonds, de Strategische Agenda MRDH en enkele highlights over de campussen.  Klik hier om de update te lezen. 

De volgende bijeenkomst van het campusnetwerk is 15 december 2022.

 

30 juni: Update HCA en meer over werk campusambassadeur

Tijdens de campusnetwerkbijeenkomst op 30 juni gaf Ferrie Förster een update over de Human Capital Agenda 2.0. Hij vertelde over de enorme krapte op de arbeidsmarkt en de stappen die er vanuit de HCA gezet worden om hier verandering in te brengen. De HCA 1.0 is de afgelopen periode geëvalueerd om vervolgens tot een 2.0 versie te komen. Daarin ligt er extra nadruk op:

  • Meer mensen naar de techniek
  • Meer inclusiviteit
  • Aanpassing landelijke wet-en regelgeving

Verder vertelde hij over twee Groeifonds-aanvragen waar de HCA bij betrokken is:

Daarna vertelde Suzanne Snelders over haar werk als campusambassadeur. Zij legt het contact met de mbo- en hbo campussen om zowel de verbinding tussen bedrijven en campussen te versterken als met een sterk verhaal uit te dragen wat jullie mooie campussen te bieden hebben richting bedrijfsleven en overheden. Daarvoor heeft de ze afgelopen periode de mbo-hbo campussen in onze regio bezocht, gesprekken gevoerd en een is ze aan de slag gegaan met een communicatiewerkgroep.

 

31 maart: De ideale governancevorm voor jouw campus

Tijdens de eerste bijeenkomst van het MRDH-campusnetwerk sprak Ferrie Förster over de laatste stand van zaken van het HCA Zuid-Holland. Ferrie schetste het belang van human capital voor onze regio en het feit dat er op dit moment veel vacatures zijn, vooral in de technische sector. Uit de tussenevaluatie van de HCA blijkt dat er tot nu toe €1,9 miljard aan toegevoegde waarde gerealiseerd, iets om trots op te zijn. Niet alle doelstellingen liggen op koers, dat is soms vanwege bewuste keuzes van de taskforce en de coronacrisis. Zuid-Holland is ingelopen op de benchmarks en staan op de 2e plek wat betreft getoonde veerkracht op de arbeidsmarkt na de coronacrisis. Er is een netwerk en infrastructuur opgezet en die worden positief beoordeeld, net zoals de werkwijze en keuzes die gemaakt zijn wat betreft sectoren. Aanbevelingen in de tussenevaluatie zijn onder andere: verdere inzet op communicatie en verbinding + aandacht voor toekomstig financieringsmodel (korte termijn), combineren van interventie-en systeemdenken (middellange termijn).

Daarna vertelde Maurits Grievink (Katapult) over de juiste governancevorm voor een campus. Vanuit campussen zijn er steeds meer praktische vragen over governance, daarom is er afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd door Katapult. Campussen zijn er in verschillende soorten en maten, er zijn 4 governancevormen onderzocht. Van elke vorm zijn de karakteristieken, voordelen, nadelen en organisatievorm door Maurits geschetst inclusief voorbeelden. Er zijn verschillende vormen van samenwerking binnen onze regio, gesproken is over hoe en wanneer je de overstap maakt van de ene naar de andere samenwerkingsvorm.

Nico van Hemert en Marijn Roelof vertelden tenslotte over de Do’s en don'ts bij campusorganisaties. We spraken over traditionele en netwerk organisaties en het verschil in functioneren hiervan. Governance moet ten dienste staan van de samenwerking die gewenst is.