Next Economy bedrijventerreinen

Project

Aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Tot 2030 groeit het inwoneraantal van de metropoolregio Rotterdam Den Haag met bijna een half miljoen mensen. Meer inwoners betekent ook meer vraag naar banen, het liefst in de buurt van woonwijken.  Bedrijventerreinen vervullen hierin een belangrijke rol: een derde van de arbeidsplekken in de regio bevindt zich op bedrijventerreinen en nog eens een derde is direct gerelateerd aan bedrijventerreinen. Behalve werkgelegenheid aan een brede beroepsbevolking bieden deze bedrijventerreinen ondernemers en bedrijven de ruimte om te produceren, innoveren en slimme oplossingen te bedenken en spelen ze (in potentie) een sleutelrol in grote transities, zoals de energietransitie, circulaire transitie en klimaatadaptatie en digitalisering. Nu onze economie in rap tempo verandert worden er andere eisen gesteld aan bedrijventerreinen. Denk aan digitalisering, circulariteit en energietransitie. Zo ligt er een flinke opgave voor ondernemers, gemeenten en andere betrokken partijen om ervoor te zorgen dat bedrijventerreinen klaar zijn voor de toekomst; de Next Economy Bedrijventerreinen.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn dus van groot belang voor de regio. Daarom hebben de 21 gemeenten in de Strategie werklocaties 2019-2030 met elkaar afgesproken dat zij verduurzaming meenemen in de gebiedsontwikkeling van bedrijventerreinen: het programma Next Economy Bedrijventerreinen. Dit doen de gemeenten niet alleen. Het verduurzamen van bedrijventerreinen is een publiek-private opgave die vraagt om een collectieve aanpak. Het gaat om samenwerking tussen onder andere ondernemers(verenigingen), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs, gemeenten en de provincie.

Aandachtsgebieden

De MRDH ondersteunt de gemeenten om in te zetten op verduurzaming van bedrijventerreinen. Hierbij hebben gemeenten zes aandachtsgebieden aangegeven:

  1. Mobiliteit/CO2-reductie: in aansluiting op de aanpak CO2-reductie in het verkeer.
  2. Energie: denk aan windenergie, zonne-energie, warmteopslag.
  3. Circulariteit: bijvoorbeeld hergebruik van materialen en opvang van regenwater.
  4. Informatie: onder andere uitwisseling van data en personeel, gezamenlijk inkopen.
  5. Personeel: aansluiten bij het Human Capital Akkoord.
  6. Financieringsvraagstukken: zoals welke geldstromen kunnen we inzetten, hoe kunnen we een business case sluitend maken, welke aanpak werkt?

De aanpak

De MRDH ondersteunt de 21 gemeenten op twee manieren:

  1. Door kennis te verzamelen en te delen én door kennis-op-maat aan te bieden. De MRDH stelt vouchers beschikbaar, waarmee gemeenten experts kunnen inzetten voor een specifiek bedrijventerrein.
  2. Door financiële ondersteuning te bieden aan projecten, zodat praktijkkennis kan worden ontwikkeld en vervolgens ook op andere bedrijventerreinen in de regio kan worden toegepast. Hiertoe wordt € 150.000 gereserveerd vanuit de bijdrageregeling ‘Versterking Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2020’. Gemeenten kunnen hiervoor een projectaanvraag doen.

De selectie van projecten en het verstrekken van vouchers zijn gekoppeld aan een aantal criteria. Denk aan de organisatiegraad op het bedrijventerrein, het commitment van de gemeente én ondernemers en de mate van kennisdeling en schaalbaarheid naar andere bedrijventerreinen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanpak Next Economy bedrijventerreinen? Of wilt u een voucher aanvragen of een projectaanvraag indienen? Neem dan contact op met Cees Stoppelenburg via c.stoppelenburg@mrdh.nl.