Leven Lang Ontwikkelen

LevenLangOntwikkelen

Je bent nooit te oud om te leren

Dat geldt zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Voor werkzoekende- én werkende mensen is het van groot belang om zich te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat de kans op werk in een andere sector groter is (omscholing) of omdat de inhoud of de werkwijze van een beroep verandert (bijscholing).  

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. Hiervoor is het belangrijk dat het bestaande onderwijsaanbod goed aansluit bij de behoeftes van werkenden, werkzoekenden en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan modulair onderwijs, deelcertificaten en andere manieren om het onderwijsaanbod flexibel te maken. Maar ook aan het bijscholen van docenten, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven, zodat deze actueel onderwijs kunnen blijven aanbieden. LLO wordt de komende jaren steeds belangrijker, om iedereen aan het werk te krijgen en te houden.

Daarom investeert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in LLO-projecten in verschillende sectoren met cofinanciering. Zo ondersteunen we de ontwikkeling van een flexibele en skills-georiënteerde arbeidsmarkt in bijvoorbeeld de maakindustrie, de retailsector en de agro-logistiek. Op deze manier draagt investeren in LLO bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland: de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen.

Sterker uit de crisis

De coronacrisis heeft grote impact op de economie van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met financiële middelen proberen lokale, regionale en landelijke overheden bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook de MRDH draagt hier aan bij door extra geld te investeren om de regionale economie sterker uit de crisis te laten komen.  Leven Lang Ontwikkelen is een van de aspecten die bijdragen om de regio sterker uit de crisis te laten  komen. Begeleiding van werknemers van krimpsectoren naar groeisectoren, het ontwikkelen en opschalen van modules voor her-, om- en bijscholing, het mogelijk maken en stimuleren van uitwisseling van personeel tussen bedrijven, het zijn allemaal mogelijkheden die bijdragen aan een meer flexibele, skills-georiënteerde en weerbare arbeidsmarkt. Vanuit deze ‘Sterker uit de crisis-pot’ kregen tot nu toe de onderstaande LLO-projecten cofinanciering.

Samen sterk voor duurzaam werk 

Het project in gemeente Delft richt zich op ‘de operator van de toekomst’ of anders gezegd: het inzetten op digitalisering van de maakindustrie. 45 werknemers en 45 vo-, mbo- en hbo-docenten worden bijgeschoold in het gebruiken van robots die samenwerken met werknemers en automatisch geleidende voertuigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van augmented of virtual reality. En 25 docenten zullen in professionele leergemeenschappen lesmateriaal ontwikkelen om studenten te onderwijzen en om op te schalen naar een online aanbod van Leven Lang Ontwikkelen modules voor 23+ (ex) werkenden, aansluitend bij de Human Capital Akkoord Zuid-Holland. 

Hype Lab: regionale retailsector klaar voor de toekomst

Dit project in gemeente Leidschendam-Voorburg richt zich op innovatie en digitalisering van de retailsector. Deze sector krijgt in de coronacrisis veel te verduren en dit heeft economische gevolgen voor de regionale stadscentra. De retailer dient online én fysiek herkenbare toegevoegde waarde voor de consument te hebben. Dat vraagt van mkb-ondernemers en hun medewerkers dat zij direct aan de slag gaan met digitale technieken en applicaties.

Het HYPE Lab blijkt daarvoor een succesvol format te zijn. Via HYPE Lab krijgen mkb-ondernemers op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om nieuwe technologie en andere innovaties te testen in hun eigen winkels. Zo kunnen zij ontdekken wat voor hun eigen businessmodel de toegevoegde waarde is van een nieuwe technologie en daarmee innoveren en toekomstbestendiger worden.  Het HYPE Lab vormt zo de aanjager voor innovatie en weet een groot draagvlak binnen het winkelgebied te bereiken. Op die manier versterkt het HYPE Lab ook de samenwerking in een winkelgebied. Het doel van dit project is de HYPE Lab-formule door te ontwikkelen tot een regionaal (en landelijk) toepasbare tool waarmee innovaties in lokale retailomgevingen in praktijk worden gebracht.

Passend MBO een Leven Lang voor Food & Agrologistiek

Dit project in de gemeente Vlaardingen richt zich op een passend MBO-aanbod voor leven lang ontwikkelen (LLO) in de food- & agrologistieksector. Als gevolg van innovaties op het gebied van digitalisering, circulair werken en energietransitie veranderen deze sectoren. Het is dus belangrijk dat bestaand personeel de juiste vaardigheden heeft en houdt om aan het werk te blijven. Maar ook dat zij-instromers en uitkerings- en bijstandsgerechtigden de kans hebben om aan de slag te gaan in deze sectoren. Daarom richt dit project zich op het opleiden van specifiek deze doelgroepen. Zo ontstaat er een meer inclusieve arbeidsmarkt in deze sectoren en worden de arbeidstekorten opgevuld. Om te voorzien in een passend MBO-aanbod voor een leven lang ontwikkelen, worden in nauwe afstemming met het bedrijfsleven,  vijf Beroeps Begeleidende Leerweg- opleidingen en zeven trajecten voor deelcertificaten ontwikkeld.

Zorg Innovatie Academie Vlaardingen: Leven Lang Ontwikkelen in de Zorg

Duurzame en innovatieve oplossingen bieden voor het tekort aan zorgpersoneel dat is het doel van de samenwerking van regiogemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen met onderwijs- en zorginstellingen en een zorgverzekeraar. Het tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel zal de komende jaren sterk toenemen door alle ontwikkelingen in onze samenleving. Het tekort is niet nieuw, maar de coronacrisis heeft daar nog een schepje bovenop gedaan.  Veel zorgmedewerkers verlaten de zorgsector vanwege  een  gebrek  aan  structurele waardering en  erkenning.  Een andere  oorzaak is de veroudering van het personeelsbestand en een stagnering in de aanwas van jongere zorgmedewerkers. De prognoses  voor de zorg laat in 2025 een verwacht tekort aan zorgpersoneel zien van ongeveer 2.500 medewerkers, oplopend naar een tekort van 5.000 medewerkers in 2030 in het Rotterdamse deel van de regio.

Om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen voor het tekort aan zorgpersoneel zijn regiogemeenten Maassluis, Scheidam en Vlaardingen  een samenwerking gestart met onderwijs (Lentiz, Albeda College, Hogeschool Rotterdam), zorginstellingen (Argos Zorggroep, Franciscus Vlietland, Frankenland en Zonnehuisgroep) en zorgverzekeraar DSW. Deze partners zijn vertegenwoordigd in de Zorg Innovatie Academie Vlaardingen (ZIA) en bundelen hun expertise, kennis, ervaring en faciliteiten. Doel van dit project, als bouwsteen van de ZIA in Vlaardingen, is mensen te verleiden tot een carrière in de zorg met als einddoel een diploma in op niveau 3 (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3, VIG3). Op dit niveau zijn de tekorten namelijk het grootst. Dit project zorgt voor een laagdrempelige instroom en doorstroom in de zorgsector met erkende deelcertificaten. Kortom: een leven lang ontwikkelen in de zorg.

De MRDH ondersteunt de Zorg Innovatie Academie Vlaardingen met een projectbijdrage van      € 148.550.