Leven Lang Ontwikkelen

LevenLangOntwikkelen

Je bent nooit te oud om te leren

Dat geldt zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Voor werkzoekende- én werkende mensen is het van groot belang om zich te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat de kans op werk in een andere sector groter is (omscholing) of omdat de inhoud of de werkwijze van een beroep verandert (bijscholing). 

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. Hiervoor is het belangrijk dat het bestaande onderwijsaanbod goed aansluit bij de behoeftes van werkenden, werkzoekenden en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan modulair onderwijs, deelcertificaten en andere manieren om het onderwijsaanbod flexibel te maken. Maar ook aan het bijscholen van docenten, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven, zodat deze actueel onderwijs kunnen blijven aanbieden. LLO wordt de komende jaren steeds belangrijker, om iedereen aan het werk te krijgen en te houden.

Daarom investeert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in LLO-projecten in verschillende sectoren met cofinanciering. Zo ondersteunen we de ontwikkeling van een flexibele en skills-georiënteerde arbeidsmarkt in bijvoorbeeld de maakindustrie, de retailsector en de agro-logistiek. Op deze manier draagt investeren in LLO bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland: de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. Vanuit die visie ontvingen de volgende Leven Lang Ontwikkelen-initiatieven in 2021 en 2022 een projectbijdrage van de MRDH.

De operator van de toekomst 

Het project in de gemeente Delft richt zich op ‘de operator van de toekomst’ of anders gezegd: het inzetten op digitalisering van de maakindustrie. 45 werknemers en 45 vo-, mbo- en hbo-docenten worden bijgeschoold in het gebruiken van robots die samenwerken met werknemers en automatisch geleidende voertuigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van augmented of virtual reality. En 25 docenten zullen in professionele leergemeenschappen lesmateriaal ontwikkelen om studenten te onderwijzen en om op te schalen naar een online aanbod van Leven Lang Ontwikkelen modules voor 23+ (ex) werkenden, aansluitend bij de Human Capital Akkoord Zuid-Holland. De MRDH steunt dit  Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van €70.000.

Hype Lab

Dit project in gemeente Leidschendam-Voorburg richt zich op innovatie en digitalisering van de retailsector. Deze sector krijgt in de coronacrisis veel te verduren en dit heeft economische gevolgen voor de regionale stadscentra. De retailer dient online én fysiek herkenbare toegevoegde waarde voor de consument te hebben. Dat vraagt van mkb-ondernemers en hun medewerkers dat zij direct aan de slag gaan met digitale technieken en applicaties.  Het HYPE Lab blijkt daarvoor een succesvol format te zijn. Via HYPE Lab krijgen mkb-ondernemers op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om nieuwe technologie en andere innovaties te testen in hun eigen winkels. Zo kunnen zij ontdekken wat voor hun eigen businessmodel de toegevoegde waarde is van een nieuwe technologie en daarmee innoveren en toekomstbestendiger worden.  Het HYPE Lab vormt zo de aanjager voor innovatie en weet een grote doelgroep binnen het winkelgebied te bereiken. Op die manier versterkt het HYPE Lab ook de samenwerking tussen mkb-ondernemers in het winkelgebied. Het uiteindelijke doel van dit project is de HYPE Lab-formule door te ontwikkelen tot een regionaal (en landelijk) toepasbare tool waarmee innovaties in lokale retailomgevingen in de praktijk worden gebracht. De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van €60.000.

Passend MBO een Leven Lang voor Food & Agrologistiek

Dit project in de gemeente Vlaardingen richt zich op een passend MBO-aanbod voor leven lang ontwikkelen (LLO) in de food- & agrologistieksector. Als gevolg van innovaties op het gebied van digitalisering, circulair werken en energietransitie veranderen deze sectoren. Het is dus belangrijk dat bestaand personeel de juiste vaardigheden heeft en houdt om aan het werk te blijven. Maar ook dat zij-instromers en uitkerings- en bijstandsgerechtigden de kans hebben om aan de slag te gaan in deze sectoren. Daarom richt dit project zich op het opleiden van specifiek deze doelgroepen. Zo ontstaat er een meer inclusieve arbeidsmarkt in deze sectoren en worden de arbeidstekorten opgevuld. Om te voorzien in een passend MBO-aanbod voor een leven lang ontwikkelen, worden in nauwe afstemming met het bedrijfsleven,  vijf Beroeps Begeleidende Leerweg- opleidingen en zeven trajecten voor deelcertificaten ontwikkeld. De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van € 70.000.

Leven Lang Ontwikkelen in de Zorg

Duurzame en innovatieve oplossingen bieden voor het tekort aan zorgpersoneel dat is het doel van de samenwerking van regiogemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen met onderwijs- en zorginstellingen en een zorgverzekeraar. Het tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel zal de komende jaren sterk toenemen door alle ontwikkelingen in onze samenleving.  Om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen voor het tekort aan zorgpersoneel zijn Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een samenwerking gestart met onderwijs (Lentiz, Albeda College, Hogeschool Rotterdam), zorginstellingen (Argos Zorggroep, Franciscus Vlietland, Frankenland en Zonnehuisgroep) en zorgverzekeraar DSW. Deze partners zijn vertegenwoordigd in de Zorg Innovatie Academie Vlaardingen (ZIA) en bundelen hun expertise, kennis, ervaring en faciliteiten. Doel van dit project, als bouwsteen van de ZIA in Vlaardingen, is mensen te verleiden tot een carrière in de zorg met als einddoel een diploma op niveau 3 (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3, VIG3). Op dit niveau zijn de tekorten namelijk het grootst. Dit project zorgt voor een laagdrempelige instroom en doorstroom in de zorgsector met erkende deelcertificaten. Kortom: een leven lang ontwikkelen in de zorg. De MRDH ondersteunt dit Leven Lang Ontwikkelen- initiatief met een projectbijdrage van € 148.550.

Living Lab Schiedistrict

Het Schiedistrict gebied vormt één van de grootste bedrijventerreinen van West-Europa, waar nu al ongeveer 25.000 mensen werkzaam zijn. Met de vele aansprekende ondernemingen in de maakindustrie is dit gebied een economische motor voor de regio. De maakindustrie op deze bedrijventerreinen staat te springen om personeel.

Het Living Lab SchieDistrict, een aanpak van Hogeschool Rotterdam en gemeente Schiedam, heeft tot doel om ondernemers en medewerkers van mechatronica bedrijven samen met HBO- en MBO-studenten te ondersteunen om op een waardevolle manier te leren, bij te scholen (medewerkers) en te innoveren. Door het bieden van een (open) innovatie werkplaats voor experimenteren, co-creatie en learning-by-doing, door het realiseren van innovatieprojecten, die bijdragen aan het oplossen van relevante maatschappelijke vraagstukken en door bedrijven ondersteuning te bieden in de bijscholing van medewerkers.

Het Living Lab Schiedistrict helpt daarnaast bij het vinden van meer personeel door studenten en bedrijven met elkaar te verbinden. Je kunt het Living Lab zien als innovatie-werkplaats met als doel het huidige Schiedistrict om te vormen tot een 'innovatief en toekomstbestendig gebied voor werken, leren, verblijven en wonen.' De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van €110.000.

Next Health Care professional

IT Campus Rotterdam is sinds 2021 gestart met de eerste fase van het programma Next Health Care professional. Daarin werken onderwijs- en zorginstellingen intensief samen om zorgpersoneel digitaal vaardig te maken. Er is op dit moment een groot personeelstekort in de zorg, maar met digitalisering kunnen we dit probleem deels oplossen en zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Daarnaast helpt nieuwe technologie patiënten om de regie over hun eigen zorg te krijgen. Zo kunnen ze met hulp van thuismonitoring en beeldbellen hun eigen tijd indelen. Met name voor patiënten met een chronische aandoening (zoals diabetes, hartziekten en longaandoeningen) maakt dat het leven makkelijker: zij kunnen hun ziekte soepeler combineren met werk en privétaken en blijven daardoor productiever én gezonder. De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van €200.000.

Digitale toekomst van de Nederlandse tuinbouwketen

Ook voor de tuinbouwsector is het cruciaal om invulling te geven aan het concept van een leven lang ontwikkelen. Het project "Werken aan de digitale toekomst van de Nederlandse tuinbouwketen," geïnitieerd door InnovationQuarter en Greenport West-Holland, draagt hieraan bij door ondernemers uit de tuinbouwketen kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid. Digitalisering van de glastuinbouw biedt enorme kansen, mits vanaf het begin voldoende aandacht aan kwetsbaarheden en dreigingen wordt besteed. Ondernemers worden gefaciliteerd om moderne digitale informatiesystemen en technologie op een veilige manier in te zetten in hun bedrijfsprocessen. Dit vergroot de zelfredzaamheid van ondernemers. Bovendien worden toeleveranciers aan de glastuinbouwsector in het proces betrokken om te zorgen dat toegeleverde hard- en software ook op een veilige manier in de glastuinbouw kan worden gebruikt. De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van € 163.698.

Next Maritime Professional

Het project Next Maritime Professional van de IT Campus Rotterdam zorgt voor een inspirerende leeromgeving op de IT Campus (RDM-werf)met o.a. IT-bootcamps. Hiermee maken (toekomstige) werknemers op een laagdrempelige manier kennis met (om)scholingsmogelijkheden binnen of richting IT. Ook worden aansluitend opleidingstrajecten ontwikkeld voor (aanstaande) havenprofessionals met een baan die, onder invloed van digitalisering/robotisering, zal veranderen of verdwijnen. De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van € 150.000.