Westvoorne

Project: stikstof terugdringen in Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Daarvoor is afgesproken dat er een maximale hoeveel stikstof mag neerslaan, omdat te veel stikstof schadelijk is voor de natuur. In gemeente Westvoorne ligt zo’n Natura 2000-gebied. Daarom is gemeente Westvoorne medio 2020 gestart met de ‘Gebiedsgerichte aanpak Stikstof’, in samenwerking met onder andere provincie Zuid-Holland en natuur- en milieuorganisaties. Doelen zijn het terugdringen van stikstofemissies, natuurherstel en mogelijkheden creëren voor recreatie en kleinschalige woningbouw. Circa 10-15% van de stikstofdepositie komt uit het gebied zelf. De gemeente zet daarom in op het terugdringen van deze bronnen.

Samenwerking

De gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis werken hierin samen.

Stand van zaken

In verkennende gesprekken zijn het probleem, de betrokken partijen en de mogelijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht. De focus ligt voorlopig op:

  • paardenhouderijen (particulier en/of commercieel)
  • innovatief bouwen

Fase 1 van het project is gestart. Hierin verzamelt YES!Delft met alle stakeholders de perspectieven op het probleem, om zo te komen tot een centrale kernprobleemstelling. YES!Delft doet ook onderzoek naar de businesscase: wat kost het de gemeente? En wat kost het de andere stakeholders? Uiteindelijk voert YES!Delft een technologiescan uit, waarmee ze inzichtelijk maken wat mogelijke oplossingen zijn. Deze oplossingen worden dan verder uitgewerkt in een technologiematrix.