Subsidies Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Tot 1 oktober 2022 konden aanvragen worden ingediend voor de Rijkssubsidieregeling Investeringsimpuls Verkeersveiligheid tweede tranche 2022-2023.  De MRDH werkte hiervoor samen met het Rijk. De aanvragen voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid liepen via de MRDH. De MRDH behandelde deze aanvragen, bundelde deze en verzorgde de verzending naar het Rijk. Daarnaast kon de MRDH ook aanvullend subsidie verstrekken voor de ingediende projecten. Het programma is voor de periode 2022-2023 een aanvulling op de geldende Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit.  Vanuit de metropoolregio zijn er twintig gemeenten die een aanvraag hebben ingediend en deze subsidie ook ontvangen. Alle projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren moeten uiterlijk 31 december 2027 afgerond zijn.

Voorwaarden

Voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het samenwerkingsprogramma “Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023”, gelden afwijkende voorwaarden ten opzichte van normale subsidieaanvragen bij de MRDH. Deze afwijkingen zijn kort samengevat de volgende: 

  • De subsidie dient aangevraagd te worden conform het door het Rijk beschikbaar gestelde aanvraagformulier inclusief de daarop vermelde voorwaarden (zie het formulier aan de rechterkant van deze pagina)
  • Subsidieaanvragen worden getoetst door het toetsingskader van het Rijk
  • De hoogte van de rijkssubsidie wordt door het Rijk bepaald

Afwijkingen

Ten aanzien van de vigerende Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit zijn er de volgende afwijkingen voor het verkrijgen van subsidie binnen het programma Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023:

  • Subsidie kan worden aangevraagd zonder dat daarvoor eerder een aanmelding is gedaan. Er is geen drempelbedrag voor het aanvragen van subsidie.
  • Door het Rijk gehonoreerde subsidieaanvragen worden door de MRDH vermeerderd met 40% subsidie uit de eigen middelen op de in de rijksregeling gehanteerde basis. 
  • Indien sprake is van grondverwervingskosten, dan vermeerdert de MRDH de subsidie met 50% van deze grondverwervingskosten.
  • Het is niet nodig om slachtofferongevallen met letselschade, zoals genoemd in § 2.2 Infrastructuur, sub c. lid 1 van de Uitvoeringsregeling, aan te tonen.

Voor wie?

Gemeenten die deel uit maken van de metropoolregio Rotterdam Den Haag konden een subsidie aanvragen. Deze regeling is gesloten voor nieuwe aanvragen.