Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Project: Stikstof terugdringen in Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Daarvoor is afgesproken dat er een maximale hoeveel stikstof mag neerslaan, omdat te veel stikstof schadelijk is voor de natuur. In gemeente Westvoorne ligt zo’n Natura 2000-gebied. Daarom is gemeente Westvoorne medio 2020 gestart met de ‘Gebiedsgerichte aanpak Stikstof’, in samenwerking met onder andere provincie Zuid-Holland en natuur- en milieuorganisaties. Doelen zijn het terugdringen van stikstofemissies, natuurherstel en mogelijkheden creëren voor recreatie en kleinschalige woningbouw. Circa 10-15% van de stikstofdepositie komt uit het gebied zelf. De gemeente zet daarom in op het terugdringen van deze bronnen.

Lees meer