Bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat vernieuwd

06 juni 2024

De bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat (EV) wordt vernieuwd. Voor de MRDH- gemeenten komen er drie vaste momenten in het jaar waarop zij aanvragen in kunnen dienen die door de bestuurscommissie beoordeeld zullen worden aan de hand van een helder kader.  Ook is de administratieve last voor gemeenten verminderd. De nieuwe Bijdrageregeling EV zal naar verwachting vanaf 2025 ingaan.

Financiële slagkracht

Om de uitvoeringskracht  van gemeenten te vergroten, biedt de bijdrageregeling financiële ondersteuning aan gemeenten. Zij kunnen samen met bedrijven, onderwijs en maatschappelijke partners projecten realiseren. Deze projecten dragen bij aan concrete resultaten, zorgen ervoor dat we van elkaar leren, het wiel niet op verschillende plekken opnieuw uit hoeven te vinden en brengen ons dichter bij een leefbare regio met welzijn en welvaart voor de inwoners. Om deze reden is de bijdrageregeling geformuleerd.

Waarom vernieuwen?

Vanuit de gemeenten en de MRDH bestond de wens om de bijdrageregeling te hervormen. Met minder administratieve last voor de gemeenten, een herzien bijdrageproces met heldere rollen voor de gemeente en MRDH, en een beoordelingskader voor projecten. De resultaten van projecten worden hiermee meetbaarder. De hervorming is in lijn met de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam naar het economisch programma van de MRDH. Ook heeft de MRDH input en adviezen opgehaald bij gemeente-ambtenaren en adviescommissieleden.
Jaarlijks is een bedrag van 4,6 miljoen euro beschikbaar voor Economisch Vestigingsklimaat dat o.a. aan projectbijdragen uitgegeven kan worden. 

Wat is er nieuw?

Als gemeenten een idee hebben voor een project kunnen zij een vooraanvraag indienen. Deze nieuwe vooraanvraag zorgt ervoor dat de MRDH vroegtijdig een beeld heeft van de te verwachte aanvragen en hierover kan adviseren en kan inventariseren welke ondersteuning nodig is. Na de gebruikelijke afstemming over de aanvraag met de MRDH-adviseur dient de gemeente de aanvraag in op één van de drie vaste momenten in het jaar. Aanvragen beoordeelt de bestuurscommissie EV straks aan de hand van een vastgesteld beoordelingskader.

Administratie eenvoudiger

De administratie na de start van het project is eenvoudiger. Wat blijft is dat de MRDH de opgedane kennis graag wil delen binnen de gemeenten. Kennisdeling tijdens en na afloop van een project zal formeel in deze nieuwe regeling opgenomen worden. Met de vernieuwde bijdrageregeling hoopt de MRDH beter te kunnen sturen op kwaliteit van projecten, het proces voor gemeenten makkelijker te maken én het beschikbare budget volgens inzichtelijke criteria doelmatig te besteden. 

Start in 2025

Gedurende de zomer wordt de regeling juridisch uitgeschreven en vanaf januari 2025 treedt de Bijdrageregeling EV 2025 in werking. Op dat moment staat alle informatie ook op de website van de MRDH.

Voorbeelden van eerdere projecten

Voorbeelden van recente bijdragen zijn: