Mobiliteitsplan Centrumlijn Pijnacker-Nootdorp

Op een uniek gelegen locatie naast metrostation Pijnacker-Zuid ontwikkelt de gemeente de wijk ‘Centrumlijn’. Deze ontwikkeling vindt gedeeltelijk plaats op het terrein waar zich nu nog P+R Pijnacker-Zuid bevindt. De gemeente heeft een groot tekort aan woningen, waarbij de opgave is om meer sociale woningbouw in de gemeente te realiseren.

 

Uitdagingen

De opgave brengt de volgende uitdagingen met zich mee:

  • P+R moet in deze ontwikkeling worden geïntegreerd.
  • Het aantal woningen moet zoveel mogelijk worden gemaximaliseerd, waarbij de ruimtelijke kwaliteit van zowel de ontwikkeling zelf als het openbaar gebied voorop staat. 
  • De uitstekende ligging met het openbaar vervoer moet zoveel mogelijk worden benut. 

Plan 

Uiteindelijk is er een plan tot stand gekomen van ongeveer 400 woningen (over het precieze aantal volgt nog een besluit in de gemeenteraad). De uitstekende ontsluiting via het openbaar vervoer biedt veel mogelijkheden voor duurzame mobiliteit. Op dit vlak komen bij deze ontwikkeling veel maatregelen samen. De gemeente gaat daarbij uit van een totaalconcept van duurzame alternatieven voor de auto. Zo is deelmobiliteit een integraal onderdeel van dit plan. Hierbij kunnen bewoners gezamenlijk gebruik maken van een gevarieerd aanbod (elektrische) deelvoertuigen. In combinatie met de directe nabijheid van het hoogwaardig openbaar vervoer (bus en metro) ontstaat een betrouwbaar alternatief voor de eigen auto. Vanwege de kleinere afhankelijkheid van een (eigen) auto is gekozen een lage parkeernorm te hanteren. 

Autoluwe omgeving

Een groot gedeelte van de parkeerbehoefte wordt in een parkeergarage gerealiseerd. Met voorzieningen voor laadinfrastructuur wordt ingespeeld op de toekomstige transitie naar elektrisch rijden. Als gevolg van het inpandig parkeren is de auto minder prominent aanwezig in het straatbeeld. Zo ontstaat een autoluwe omgeving met een groene en hoge verblijfskwaliteit waar de fiets en voetganger op één staan. 

Parkeergarage als mobiliteitshub

Als mobiliteitshub krijgt de garage een bredere functie. Een gedeelte van de toekomstige parkeergarage wordt wederom als P&R ingericht. Om de parkeerruimte zo efficiënt mogelijk te benutten, hanteren we het principe van dubbelgebruik. Om dit mogelijk te maken wordt een slim registratiesysteem uitgewerkt. Bezoekers buiten een redelijke loop- of fietsafstand houden zo de mogelijkheid gebruik te maken van de P&R. Bezoekers binnen een redelijke afstand worden actief aangemoedigd om lopend of met de fiets te komen. Dat zit gedeeltelijk in het aantrekkelijker maken en verbeteren van de fiets- en looproutes. Ook wordt ruimte in de garage gereserveerd voor fietsparkeren. Door het toevoegen van gemaksdiensten zoals fietsreparatie, oplaadfaciliteiten, deelmobiliteit en een pakketservice ontstaat een hub. De totaalmix van openbaar vervoer, deelmobiliteit en hoogwaardige loop- en fietsinfrastructuur vormt daarmee een serieus alternatief voor de auto.