Maassluis

Project: Controle kademuren en bruggen

De kademuren en bruggen in binnensteden zijn soms wel honderden jaren oud. Het is daarom belangrijk om de staat van de bouwwerken in detail in kaart te brengen en continu te blijven analyseren. Zo kan worden voorkomen dat er een oude kademuur instort, zoals in september 2020 in Amsterdam gebeurde. Vaak komen problemen aan kademuren en bruggen pas aan het licht wanneer dit al te laat is. Gemeenten Delft en Maassluis werken daarom samen binnen dit project, om een technologische oplossing te vinden voor het voorspelbaar onderhoud van bruggen en kademuren.

Samenwerking

Gemeenten Delft en Maassluis werken samen binnen dit project.

Stand van zaken

Fase 1: probleemanalyse

YES!Delft analyseerde het probleem en de business case. Wat kost het bijvoorbeeld om een kademuur op traditionele wijze te inspecteren? En wat kost het als een straat door verkeerde planning in een korte tijd twee keer opengebroken moet worden? Wat kost het als er gevolgschade ontstaat? Vervolgens maakte YES!Delft een technologiematrix met allerlei mogelijke oplossingen voor het probleem, variërend van satelliet-data, laserscanners, Lidar, Digital twins en Sonar tot fotogrammetrie.

Fase 2: cocreatie

Het oorspronkelijke plan was om meerdere gemeenten bij dit project te betrekken, maar tijdens de uitvoering is besloten om het toch bij twee gemeenten te houden: Delft en Maassluis. Reden hiervoor was de wens om het aantal stakeholders klein te houden, gezien de materie op inhoud al complex genoeg bleek te zijn.

Uiteindelijk zijn er twee voorstellen gekomen voor het realiseren van voorspelbaar onderhoud van kademuren en bruggen. Eén technologie is gebaseerd op glasvezelkabels, de andere op Lidar en Sonar, gekoppeld met Digital twins. Gemeente Delft gaf akkoord op een proef met de glasvezeltechniek en in december 2020 is de kabel aangebracht langs een gracht.

Fase 3: prototyping

Op basis van de resultaten uit fase 2 is met gemeente Delft besloten om een prototype te maken op basis van glasvezeltechniek. Als locatie voor de kleinschalige proef is de zuidzijde Binnenwatersloot in Delft gekozen. Het resultaat hiervan wordt eind 2021 bekend.

Met gemeente Maassluis is op basis van de resultaten uit fase 2 besloten om een prototype te maken op basis van Sonar, Lidar en Digital twins. Er wordt nu verkend welke kade in Maassluis geschikt is voor deze kleinschalige proef.

https://youtu.be/_pU46dqzgiY

Project: afvalscheiding in hoogbouw

De rijksoverheid wil minder huishoudelijk afval én dat afval wordt gescheiden. Goed gescheiden afval is namelijk makkelijker te recyclen. Daarom heeft de rijksoverheid limieten opgelegd voor het aantal kilo’s restafval dat per huishouden geproduceerd mag worden. Maar in veel gemeenten worden deze limieten niet gehaald, wat leidt tot grote kosten voor gemeenten, onder andere door rijksheffingen. In wijken met hoogbouw blijkt het aandeel van recycling en gescheiden afval veel te laag te zijn. Met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Maassluis is daarom een project gestart om oplossingsrichtingen te zoeken voor het scheiden van afval in hoogbouw.

Samenwerking

De gemeenten Maassluis en Capelle aan den IJssel werken hierin samen.

Stand van zaken

Fase 1: Probleemanalyse en businesscase

In fase 1 van dit project heeft YES!Delft de businesscase onderzocht. Daaruit blijkt dat de meeste gemeenten binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag met dit probleem te maken krijgen en dat er een potentiële besparing is van 25 miljoen euro per jaar voor de hele metropoolregio.

Ook heeft YES!Delft in fase 1 verschillende technologische oplossingen aangedragen. De twee meest noemenswaardige oplossingen zijn gassificatie (zie fase 2) en voedselvermalers. Bij deze laatste oplossing wordt groente-, fruit- en tuinafval in flats vermalen en via de vuilwaterafvoer afgevoerd. Onderaan de flat wordt het centraal ingezameld en vergist. Dit scheelt veel restafval en blijkt de meest veelbelovende oplossing. De G4 gemeenten doen al onderzoek naar deze oplossingsrichting, dus er wordt gekeken of de gemeenten Capelle aan den IJssel en Maassluis kunnen aanhaken bij dit onderzoek.

Fase 2: Gassificatie

Gassificatie is een technologie waarbij ongescheiden afval door hoge temperatuur wordt omgezet in  bruikbare chemicaliën. Voor deze veelbelovende technologie heeft YES!Delft de businesscase onderzocht voor gemeenten. Hoewel de technologie zowel op het vlak van CO2-uitstoot, als op het vlak van financiële besparing erg aantrekkelijk lijkt, zijn er nog wel barrières. Denk aan regelgeving en concurrentie met langdurige afvalverbrandingscontracten. Omdat het veranderen van landelijke wetgeving niet onder het mandaat van de MRDH valt, is voor nu besloten om geen verdere stappen op dit vlak te ondernemen. Fase 2 is daarmee afgerond.