Boyd Bartels, ondernemer en ambassadeur bedrijventerreinen:

Een goed lopend bedrijventerrein is een banenmotor voor elke gemeente

De kracht van samenwerking op bedrijventerreinen

“Voldoende en kwalitatief sterke bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de regionale economie. We hebben daarvoor nog een slag te maken in de organisatiegraad”, zegt Boyd Bartels, ondernemer in Spijkenisse. De Provincie Zuid-Holland trekt daarom geld uit voor 4 ‘ambassadeurs bedrijventerreinen’, die bestaande en nieuw te vormen ondernemerscollectieven gaan ondersteunen.

 

Boyd Bartels, ambassadeur bedrijventerreinen

Boyd Bartels is één van deze ambassadeurs. Als parkmanager is hij sinds 2010 actief op onder andere bedrijventerreinen Halfweg-Molenwatering en Pothof en later ook op andere bedrijventerreinen. Boyd heeft een warm hart voor deze opgave: “ik word er blij van om van waarde te kunnen zijn in samenwerkingsverbanden, om initiatieven verder te helpen en om mensen in hun kracht te brengen.” 

 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werkt samen met de provincie Zuid-Holland aan kennisontwikkeling rondom verduurzaming van bedrijventerreinen. Ook faciliteert de MRDH regiogemeenten bij het verbeteren van de organisatiegraad. Daar weet Boyd Bartels alles van af. Hij vertelt over de opgaven en kansen die er liggen, het belang voor ondernemers en gemeenten en wat hij als ambassadeur voor hen kan betekenen.

Samenwerken maakt sterker

Samenwerking op bedrijventerreinen is een mes dat aan twee kanten snijdt. Een sterkere organisatiegraad op bedrijventerreinen, is ook voor gemeenten van groot belang. “Een goed lopend bedrijventerrein is een banenmotor voor elke gemeente. En, wat vaak vergeten wordt: bedrijven zijn vaak de ruggengraat voor het lokale verenigingsleven door sponsoring van initiatieven.”

Er liggen grote maatschappelijke opgaven op het bordje van gemeenten. Innovatie draagt bij aan de oplossing daarvan. En het bedrijfsleven is bij uitstek geschikt voor het doorvoeren van innovaties. Maar ook de ondernemers hebben belang bij samenwerking. Een ondernemer regelt het liefste alles zelf, maar er zijn ook zaken die samen effectiever opgepakt kunnen worden. “Als bedrijf heb je behoefte aan een omgeving waarin je jouw bedrijf zo goed mogelijk kunt uitvoeren. "Voor sommige opgaven moet je dan samen met de ondernemers uit je omgeving aan de slag."

Een opgave die vraagt om goede samenwerking tussen gemeenten en ondernemers

“Maar waar begin je en wie pakt de regie, want de tent moet ook nog blijven draaien. En dan speelt het momentum ook nog een rol, want als de behoefte en energie aanwezig is, dan moet je doorpakken. Anders duurt het te lang, sijpelt geloof en betrokkenheid weg en kun je weer opnieuw beginnen. De ervaring leert dat wanneer er parkmanagement aanwezig is, er sneller geschakeld wordt met andere bedrijven en dat zaken proactief worden opgepakt. Ook de grotere thema’s zoals camerabeveiliging, een gezamenlijke exploitatie van een solarpark of het aantrekkelijker maken van de buitenruimte, komen met een gezamenlijke aanpak sneller tot stand.  Allemaal zaken waar je als ondernemer voordeel van kunt hebben.”

Toch is de organisatiegraad op bedrijventerreinen nog redelijk laag. Boyd Bartels: “Een lage organisatiegraad kan verschillende oorzaken hebben. En in elk gebied ligt dat anders. Want soms is het zo dat niemand zich in een bepaald gebied geroepen voelt om de kar te trekken, omdat de eigen bedrijfsvoering al druk genoeg is. Of men wil wel, maar weet niet waar men moet beginnen. Stiekem is organisatie van een bedrijventerrein best een hoop werk.” Organiseren kost tijd en op veel bedrijventerreinen gaat het 'voldoende goed' of 'onvoldoende slecht' om in actie te komen. Dan lijkt het dat toekomstgerichte samenwerking onnodig is.”

Samen werken aan opgaven

De opgaven in een veranderende economie zijn er volop, maar je moet ze wel zien. Veiligheid, bereikbaarheid, bemensing, toekomstbestendigheid zijn deels universeel en worden deels bepaald door bijvoorbeeld de geografische ligging en samenstelling van het terrein.

“Goed management van een bedrijventerrein, begint met de juiste vragen te stellen. Is het een logistiek terrein of gemengd? En ligt het binnenstedelijk of in het Havengebied? Staan er veel kantoorgebouwen, grote loodsen of kleinschalige bedrijfsruimten? Allemaal zaken die invloed hebben op de keuzes die je moet maken om tot de best denkbare inrichting van een bedrijventerrein én samenwerkingsmodel te komen”, geeft Boyd Bartels aan.

Bereikbaarheid is ook een succesfactor voor bedrijventerreinen

Veiligheid in al haar facetten blijft een verbindende factor. Of het nu gaat om brandveiligheid, objectbeveiliging of sociale veiligheid. Het is voor de ondernemer en zijn werknemers van groot belang dat zij zich prettig kunnen voelen op de plek waar ze werken. Dat geldt ook voor verkeersveiligheid en steeds meer voor digitale veiligheid. Bestrijding van de oprukkende cybercriminaliteit stelt nieuwe eisen aan bedrijven. “Waar brand het letterlijk doet, kan een internetaanval een bedrijf figuurlijk volledig in as leggen”, vat Boyd samen.

Bereikbaarheid is ook een succesfactor voor bedrijventerreinen. Want wanneer schaarste op de arbeidsmarkt toeslaat, heeft talent volop keuze waar ze willen werken. En tegenwoordig is een auto geen doorslaggevende reden meer om ergens te gaan werken. Bereikbaarheid richt zich ook op ‘ondergrondse infrastructuur’: beschikbaarheid van hoogwaardige digitale verbindingen bepalen of je de komende jaren kunt groeien of geremd wordt. En uiteraard is duurzaamheid van belang. Meer en meer bepaalt de wijze waarop je inkoopt en produceert de houdbaarheid van je bedrijf. Des te beter je footprint, des te beter je kansen in de toekomst.

“Allemaal opgaven die je als ondernemer niet alleen voor elkaar kunt krijgen. Je hebt elkaar dus nodig!”

Bedrijventerreinen: van groot economisch belang

Bedrijventerreinen in Zuid-Holland:

  • circa 2,5% van de totale ruimte in Zuid-Holland
  • 26.000 bedrijven
  • circa 33% van de totale Zuid-Hollandse werkgelegenheid

Bedrijventerreinen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag:

  • toegevoegde waarde per jaar ruim €30 miljard (circa 39%)
  • circa 340.000 arbeidsplaatsen, vooral voor praktisch en middelbaar opgeleiden met een meer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
  • circa 60 tot 70 procent van de Next Economy-transitie vindt plaats op bedrijventerreinen

Bedrijven en overheden beiden aan zet     

Ondernemer Boyd Bartels schetst zowel het belang voor de ondernemers als voor de gemeenten van goed georganiseerde bedrijventerreinen. Maar bij wie ligt nu eigenlijk de bal om de organisatie op een bedrijventerrein te versterken?

“Dat is mij om het even. Het is echter wel zo dat het bedrijfsleven intrinsiek gemotiveerd mee moet doen, want wanneer een project louter en alleen afhankelijk is van overheidsgeld, dan is het perspectief op rendement onvoldoende aanwezig om de ondernemer aangehaakt te houden. Dus het initiatief mag van beide kanten komen, maar slaagt alleen wanneer het bedrijfsleven in de aanpak gelooft en actief meedoet. “

Actieve ambassadeurs

“Met onze praktijkervaring kunnen we ondernemers en gemeenten helpen om samen die handschoen op te pakken. We ondersteunen bij het opzetten, borgen en verder brengen van organisaties op bedrijventerreinen. Naast de subsidiemogelijkheden die de provincie Zuid-Holland biedt om gezamenlijk aan de slag te gaan, biedt zij nu ook praktijkondersteuning. Ambassadeurs die deze gebieden en hun organisaties met raad en daad bijstaan. Daarnaast is het belangrijk dat de ambassadeurs nauw samenwerken met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met de aanpak ‘Next Economy Bedrijventerreinen’ wordt ingezet op toekomstbestendige bedrijventerreinen en wordt ondersteuning geboden. Grote verhalen zijn er genoeg, laten we vooral samen wat gaan doen. Ondernemers, gemeenten én de provincie. Dat is een win-win-win!”

Bereikbaar voor iedereen

“Het begint met een mail aan ambassadeurswerklocaties@pzh.nl en wij komen langs om samen met ondernemers en/of gemeenten te kijken wat er moet en kan gebeuren.“

Samenwerken versterkt bedrijventerreinen

“Samen met mijn collega ’s mag ik de bedrijventerreinen in Zuid-Holland ondersteunen bij het realiseren van ambities. Zet ons vooral in, binnen je eigen gemeente. Onze samenwerking gaat bedrijventerreinen versterken. Ik ben ervan overtuigd.”

Meer weten? Kijk op de website van provincie Zuid-Holland en op de website van de MRDH.