Next Economy bedrijventerreinen

Project

Aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Tot 2030 groeit het inwoneraantal van de metropoolregio Rotterdam Den Haag met bijna een half miljoen mensen. Meer inwoners betekent ook meer vraag naar banen, het liefst in de buurt van woonwijken. Een derde van de arbeidsplekken in de metropoolregio bevindt zich op bedrijventerreinen en nogmaals een derde is direct gerelateerd aan bedrijventerreinen. Maar onze economie verandert in rap tempo en nu worden er andere eisen gesteld aan bedrijventerreinen. Denk aan digitalisering, circulariteit en energietransitie. Zo ligt er een flinke opgave voor ondernemers, gemeenten en andere betrokken partijen om ervoor te zorgen dat bedrijventerreinen klaar zijn voor de toekomst; de next economy bedrijventerreinen.

In de Strategie werklocaties 2019-2030 hebben de 21 gemeenten in de metropoolregio met elkaar afgesproken dat zij verduurzaming meenemen in de gebiedsontwikkeling van bedrijventerreinen. Maar hoe doe je dat? Wat is de rol van de gemeente en wat is de rol van de ondernemer? En welke kennis is er nodig? De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zet daarom in op gezamenlijke kennisontwikkeling rondom de verduurzaming van bedrijventerreinen. Ook jaagt de MRDH projecten aan in de regio om beweging te stimuleren.

Samenwerken

Dit doet de MRDH niet alleen. Het verduurzamen van bedrijventerreinen is een publiek-private opgave die vraagt om een collectieve aanpak. Het gaat om samenwerking tussen onder andere ondernemers(verenigingen), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs, gemeenten en de provincie.

Aandachtsgebieden

De MRDH ondersteunt de gemeenten om in te zetten op verduurzaming van bedrijventerreinen. Hierbij hebben gemeenten zes aandachtsgebieden aangegeven:

 1. Mobiliteit/CO2-reductie: in aansluiting op de aanpak CO2-reductie in het verkeer.
 2. Energie: denk aan windenergie, zonne-energie, warmteopslag.
 3. Circulariteit: bijvoorbeeld hergebruik van materialen en opvang van regenwater.
 4. Informatie: onder andere uitwisseling van data en personeel, gezamenlijk inkopen.
 5. Personeel: aansluiten bij het Human Capital Akkoord.
 6. Financieringsvraagstukken: zoals welke geldstromen kunnen we inzetten, hoe kunnen we een business case sluitend maken, welke aanpak werkt?

De aanpak

De MRDH ondersteunt de 21 gemeenten op twee manieren:

 1. Door kennis te verzamelen en te delen via mails, webinars, bijeenkomsten op maat (meedenksessies met gemeenten) én door kennis op maat aan te bieden. Er is een pool van experts samengesteld. De MRDH stelt vouchers beschikbaar, waarmee gemeenten één van de volgende experts kunnen inzetten voor een specifiek bedrijventerrein.

  Stimular

  Bureau Buiten

  Markus Werklocatieregisseurs

  Cirkellab

  Stec Groep

  IVN Natuureducatie

  Buck Consultants International
   

 2. Door financiële ondersteuning te bieden aan projecten, zodat praktijkkennis kan worden ontwikkeld en vervolgens ook op andere bedrijventerreinen in de regio kan worden toegepast. Hiertoe wordt € 150.000 gereserveerd vanuit de bijdrageregeling ‘Versterking Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2020’. Gemeenten kunnen hiervoor een projectaanvraag doen.

De selectie van projecten en het verstrekken van vouchers zijn gekoppeld aan een aantal criteria. Denk aan de organisatiegraad op het bedrijventerrein, het commitment van de gemeente én ondernemers en de mate van kennisdeling en schaalbaarheid naar andere bedrijventerreinen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanpak Next Economy bedrijventerreinen? Of wilt u een voucher aanvragen of een projectaanvraag indienen? Neem dan contact op met Cees Stoppelenburg via c.stoppelenburg@mrdh.nl.