De aanpak Next Economy Bedrijventerreinen

Tot 2030 groeit het inwoneraantal van de metropoolregio Rotterdam Den Haag met bijna een half miljoen mensen. Wonen en werken zijn daarmee grote uitdagingen in een gebied met beperkte ruimte. Meer inwoners betekent ook meer vraag naar arbeidsplaatsen, liefst in de nabijheid van woongebieden. Een derde van de arbeidsplekken in de metropoolregio wordt gecreëerd op bedrijventerreinen en nogmaals een derde van de arbeidsplekken is direct gerelateerd aan bedrijventerreinen. In een veranderende economie worden ook andere eisen gesteld aan deze bedrijventerreinen.

In de Strategie werklocaties 2019-2030 is afgesproken dat de MRDH inzet op gezamenlijke kennisontwikkeling rondom de verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit doet de MRDH in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, omgevingsdiensten en mogelijke andere partners. Met de aanpak Next Economy Bedrijventerreinen wordt dit verder ingevuld. Het gaat daarbij om verduurzaming in brede zin (toekomstbestendigheid). Hiertoe horen naast de energietransitie bijvoorbeeld ook human capital, circulariteit en nieuwe vormen van samenwerking. Dit is een publiek-private opgave die vraagt om goede samenwerking tussen gemeenten en ondernemers.

Wat is een Next Economy Bedrijventerrein?

In het afgelopen jaar is een ronde gemaakt langs gemeenten om een beeld te krijgen over de speerpunten rond verduurzaming op bedrijventerreinen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze inventarisatie resulteerde in een overzicht met 6 aandachtsgebieden:

 • Mobiliteit/CO2-reductie
 • Energie
 • Circulariteit (materiaal en klimaatadaptatie)
 • Informatie/ data/digitalisering
 • Personeel
 • Financieringsvraagstukken/aanpakken

Deze 6 blokken vormen de ingrediënten voor een ‘Next Economy bedrijventerrein’.

De voorgestelde aanpak heeft deels relaties met de Regionale Energiestrategie 1.0. Hierin worden dit jaar (proces)afspraken geconcretiseerd, die ook moeten landen op uitvoeringsniveau. De aanpak Next Economy Bedrijventerreinen kan hier het verbindende en aanjagende platform zijn voor wat betreft de energietransitie op bedrijventerreinen (in kennisdeling en/of projectondersteuning). Daarnaast kan de aanpak ook een bouwsteen zijn voor (aanvullende) afspraken in de Strategie Werklocaties. De strategie zal namelijk in 2021 worden geactualiseerd.

Wat hebben gemeenten nodig?

Vanaf de zomer 2020 is informatie verzameld over de stand van zaken op bedrijventerreinen. De inzichten zijn benut om tegemoet te komen aan twee wensen van gemeenten:

 1. Kennisdeling over:
  - ‘goede voorbeelden’
  - aanpakken
  - inhoudelijke kennis
  - financieringsvraagstukken
  - juridische kennis (borging ambities in bijvoorbeeld een omgevingsplan)
 2. Projectondersteuning om praktijkkennis in de regio te ontwikkelen.

De aanpak Next Economy Bedrijventerreinen draagt bij aan brede kennisontwikkeling over Next Economy Bedrijventerreinen en aan projecten in de regio om beweging te stimuleren. Gemeenten worden daarmee ondersteund om meer in te zetten op verduurzaming van deze werklocaties.

De sporen uitgewerkt

Spoor 1: kennisdeling Next Economy Bedrijventerreinen

 • Kennisverzameling en kennisdeling op de genoemde aandachtspunten.
 • Lokaal en/of terreingericht: ondersteuning op de specifieke context van een bedrijventerrein via bijeenkomsten op maat (meedenksessies van experts met de gemeenten) of kennis op maat.

Hiervoor wordt een pool samengesteld van experts uit het veld. Vanuit de voorgestelde aanpak stelt de MRDH vouchers beschikbaar, waarbij gemeenten de mogelijkheid hebben om een expert in te zetten voor een specifiek bedrijventerrein. Aan deze ‘MRDH-experts’ wordt ook een bijdrage gevraagd in het algemene kennisspoor en daarmee aan de aanpak Next Economy Bedrijventerreinen.

Spoor 2: projectondersteuning om praktijkkennis in de regio te ontwikkelen

 • Veel kennis is beschikbaar, maar er is ook nog veel onontgonnen. Met het direct ondersteunen van projecten wordt voortgang geboekt op een aantal bedrijventerreinen én wordt gericht kennis ontwikkeld die nog niet beschikbaar is en ook relevant is voor andere bedrijventerreinen. De te ondersteunen projecten zijn enerzijds showcases en anderzijds ‘lessons learned’. Hiertoe wordt voorgesteld € 150.000 te reserveren voor 3 projecten via de bijdrageregeling Versterking Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2020’.

De selectie van projecten en het verstrekken van vouchers is gekoppeld aan criteria. Onder andere criteria rondom de organisatiegraad op bedrijventerreinen zelf, het commitment van gemeente én ondernemers op een specifiek terrein en de mate van kennisdeling en schaalbaarheid naar andere bedrijventerreinen. Deze criteria zijn verder uitgewerkt in de uitgebreide beschrijving. Bijdragen aan projecten vanuit de bijdrageregeling Versterking Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2020 worden ook ter besluitvorming aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH voorgelegd. Ook daarbij zijn de criteria van kracht. 

Vervolg

Inzet is om in de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van 19 mei 2021 de aanpak definitief vast te stellen, waarbij ook mogelijk de eerste projectvoorstellen ter behandeling worden voorgelegd. Op 7 april 2021 heeft de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat positief geadviseerd op de voorgestelde thema’s en aanpak.