Delft

Project: Handhaving fietsparkeren

Nederlandse gemeenten zijn succesvol in het stimuleren van fietsgebruik. Alleen dit leidt vaak tot een tekort aan fietsenstallingen in de binnensteden. Dit tekort kan oplopen tot wel 2.000 stallingsplaatsen. Wanneer de stallingen vol zijn, worden de fietsen geparkeerd op straten en trottoirs. Dat zorgt niet alleen voor een rommelig straatbeeld en minder ruimte voor voetgangers, ook nood- en hulpdiensten ervaren er hinder van omdat zij moeilijk langs de geparkeerde fietsen komen. Daarom gingen gemeenten Delft en Den Haag op zoek naar passende alternatieven om fietsparkeren te handhaven, zonder daarbij het fietsgebruik te ontmoedigen.

Samenwerking

Samen met de gemeente Den Haag werkt de gemeente Delft aan dit project.

Stand van zaken

Fase 1: probleemanalyse

De gemeenten Delft en Den Haag zijn samengebracht op basis van gelijksoortige problematiek op het gebied van fietsparkeren in stadscentra. De gemeenten, de MRDH en YES!Delft startten in december 2019 een Techlab. In een Techlab wordt gekeken welke bestaande technieken ingezet kunnen worden voor het probleem. Daartoe is eerst een probleemanalyse gedaan. Daaruit blijkt dat het probleem een complexe combinatie is van regelgeving, gedrag en beleid waarbij de gemeenten de fietser niet wil ontmoedigen. Vervolgens is onderzocht welke mogelijke technologieën er zijn om het fietsparkeren te handhaven. Resultaat is een technologiematrix met vele oplossingsrichtingen, van RFID-chips, barcodes en stickers op het fietspad tot aan gerobotiseerde ondergrondse fietsenstallingen.

Vervolg

Door het complexe samenspel aan deelproblemen herkende de gemeente Den Haag zich niet meer in de mogelijke vervolgtrajecten en heeft zich daarom teruggetrokken uit het project. Met gemeente Delft wordt besproken welk vervolgtraject er komt.

Project: Controle kademuren en bruggen

De kademuren en bruggen in binnensteden zijn soms wel honderden jaren oud. Het is daarom belangrijk om de staat van de bouwwerken in detail in kaart te brengen en continu te blijven analyseren. Zo kan worden voorkomen dat er een oude kademuur instort, zoals in september 2020 in Amsterdam gebeurde. Vaak komen problemen aan kademuren en bruggen pas aan het licht wanneer dit al te laat is. Gemeenten Delft en Maassluis werken daarom samen binnen dit project, om een technologische oplossing te vinden voor het voorspelbaar onderhoud van bruggen en kademuren.

Samenwerking

De gemeente Delft werkt hierin samen met de gemeente Maassluis.

Stand van zaken

Fase 1: probleemanalyse

YES!Delft analyseerde het probleem en de business case. Wat kost het bijvoorbeeld om een kademuur op traditionele wijze te inspecteren? En wat kost het als een straat door verkeerde planning in een korte tijd twee keer opengebroken moet worden? Wat kost het als er gevolgschade ontstaat? Vervolgens maakte YES!Delft een technologiematrix met allerlei mogelijke oplossingen voor het probleem, variërend van satelliet-data, laserscanners, Lidar, Digital twins en Sonar tot fotogrammetrie.

Fase 2: cocreatie

Het oorspronkelijke plan was om meerdere gemeenten bij dit project te betrekken, maar tijdens de uitvoering is besloten om het toch bij twee gemeenten te houden: Delft en Maassluis. Reden hiervoor was de wens om het aantal stakeholders klein te houden, gezien de materie op inhoud al complex genoeg bleek te zijn.

Uiteindelijk zijn er twee voorstellen gekomen voor het realiseren van voorspelbaar onderhoud van kademuren en bruggen. Eén technologie is gebaseerd op glasvezelkabels, de andere op Lidar en Sonar, gekoppeld met Digital twins. Gemeente Delft gaf akkoord op een proef met de glasvezeltechniek en in december 2020 is de kabel aangebracht langs een gracht. 

Fase 3: prototyping

Op basis van de resultaten uit Fase 2 is met gemeente Delft besloten om een prototype te maken op basis van glasvezeltechniek. Als locatie voor de kleinschalige proef is de zuidzijde Binnenwatersloot in Delft gekozen. Het resultaat hiervan wordt eind 2021 bekend.

Met gemeente Maassluis is op basis van de resultaten uit Fase 2 besloten om een prototype te maken op basis van Sonar, Lidar en Digital twins. Er wordt nu verkend welke kade in Maassluis geschikt is voor deze kleinschalige proef.

https://youtu.be/_pU46dqzgiY