Bijeenkomsten Campusnetwerk 2021

In 2021 vonden de bijeenkomsten van het campusnetwerk online plaatst. Hieronder per bijeenkomst een korte terugblik. 

9 december 2021: Kennisvalorisatie

Tijdens de bijeenkomst van het campusnetwerk gaf Ferrie Förster een update over de Human Capital Agenda Zuid-Holland (HCA). Hij vertelde over de verschillende deelakkoorden die onlangs gesloten zijn (bioscience, energyswitch, internationaal talent en van bank naar bouw & techniek). Ook heeft hij toegelicht welke projecten er in ontwikkeling zijn zoals de Zorgcampus in Gouda en de Vijfsluizen Academy in Schiedam. Naast al deze nieuwe ontwikkelingen bij HCA werd er ook teruggeblikt. De afgelopen periode is er door SEOR een tussenevaluatie uitgevoerd over de HCA, eind dit jaar wordt dit traject afgerond. De resultaten van de evaluatie worden besproken met de partners en dit vormt samen input voor een HCA 2.0 dat in Q2 2022 van start zal gaan.

Leonardo Fuligni van het Erasmus Centre for Enterpreneurship presenteerde het onderzoek naar kennisvalorisatie onder de 10 MBO-HBO campussen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dit onderzoek is in opdracht van MRDH uitgevoerd. Bij kennisvalorisatie is samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid van cruciaal belang. Leonardo  definieerde de 4 succesfactoren hierbij  (samenwerking, rol overheid, visie en cultuur, open leeromgeving)  en presenteerde hoe de campussen hierop scoren en wat de aanbevelingen zijn. Het onderzoek staat hier

Tenslotte presenteerde Jakob Sutmuller van Fontys Hogescholen hoe zij inzetten op samenwerking tussen onderwijs en het werkveld in hybride leeromgevingen. In Brabant en Limburg zijn verschillende campussen van Fontys actief op dit gebied. Hij liet zien hoe zij via een uitgekiende strategie meer klassieke campusomgevingen met een dynamisch netwerk (2020) ombouwen naar ‘’sticky’’campussen (kernlocaties) gekoppeld aan verschillende thematische fieldlabs op andere locaties (2030). Dit model stimuleert hybride en innovatieve leeromgevingen waarin docenten, studenten en bedrijven/overheden nauw samenwerken aan maatschappelijke opgaven.Naast kennisvalorisatie i.s.m. bedrijven is hierbij ook de vorming en skillontwikkeling van studenten en docenten van groot belang.

25 oktober 2021: Inclusiviteit

Op maandag 25 oktober ging de bijeenkomst van het campusnetwerk bijeenkomst over inclusiviteit.  Een plek waar inclusiviteit – in welke vorm dan ook – van groot belang is, is een campus. Op campussen worden werknemers van de toekomst opgeleid en iedere student of werknemer verdient een kans op een goede toekomst. Karim Amghar (schrijver, programmamaker, televisiepresentator en docent) gaf een vlammend betoog over het belang van diversiteit en inclusiviteit en over de meerwaarde voor de samenleving. Een onderwijssysteem dat voor iedereen dezelfde eerlijke kansen biedt en het omgaan met onbewuste beeldvorming zijn hiervoor van belang. Vooroordelen sluipen namelijk eenvoudig in onze beeldvorming en beïnvloeden ook vaak beleid. Gemeenten kunnen hierin een voortrekkersrol nemen en diversiteit en inclusiviteit nadrukkelijk stimuleren.

Daarna deelde Yvonne Prince (algemeen en wetenschappelijk directeur van SEOR/Erasmus Universiteit) de resultaten van het onderzoek naar inclusiviteit van 10 MBO en HBO campussen in de regio. Er zijn drie groepen onderzocht en het bleek dat de inclusiviteit op verschillende manieren verbeterd kon worden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van rolmodellen, ouders betrekken, dependances in grote steden, gerichte communicatie of het waarderen van competenties i.p.v. alleen diploma’s.  Kortom: we doen het als regio relatief goed, maar het kan altijd beter, met name om een potentieel aan studenten te bereiken dat we nu nog onvoldoende bereiken voor verschillende kansrijke sectoren (groen, energie, tech). De komende tijd gaat MRDH met regiopartners in gesprek om een vertaalslag te maken van het onderzoek naar de praktijk en hier samen in op te trekken.

1 juli 2021:  Innovatiedistricten: goede bereikbaarheid is key!

Deze netwerkbijeenkomst was het onderwerp de ‘harde’ kant van campusontwikkeling, namelijk de context van waar een campus is gevestigd en de rol van bereikbaarheid. René Buck van CEO Buck Consultants International deelde zijn expertise en ervaring op het gebied van innovatiedistricten, het belang van een integrale blik op deze ontwikkeling en de rol van bereikbaarheid hierbij. Bij kennisintensieve samenwerking heeft het voor zowel bedrijven als voor steden meerwaarde om op één plek te zitten. Op die manier is een snelle interactie tussen partijen mogelijk en dat is cruciaal voor een succesvolle campus of innovatiedistrict. Conclusie: vernieuwende innovatie-omgevingen kunnen als katalysator werken voor innovatie en stedelijke ontwikkeling. Daarbij is het  van belang om een onderscheid te maken tussen ‘software’ (ontwikkeling ecosysteem, conceptbewaking, marketing, communicatie etc) en ‘hardware’  (vastgoed / onderzoeksfaciliteit ontwikkeling en exploitatie, site management etc).

Thomas Straatemeier, Senior Adviseur Ruimte en Mobiliteit bij Goudappel presenteerde de resultaten van het ‘Bereikbaarheidsonderzoek campussen’ dat in opdracht van de MRDH is uitgevoerd. Een van de elementen die bijdraagt aan het floreren van een campus is de bereikbaarheid ervan, met de  fiets, auto, OV of een combinatie hiervan. De afgelopen maanden heeft er een bereikbaarheids-onderzoek plaatsgevonden onder 10 MBO-HBO campussen en 2 WO campussen in de regio. Er is onderzocht wat de bereikbaarheid per campus is met verschillende modaliteiten, maar ook de onderlinge bereikbaarheid van campussen binnen dezelfde sector. De conclusies waren verdeeld, maar in veel gevallen kan de bereikbaarheid beter. Na de zomer volgt meer informatie over de aanbevelingen uit het onderzoek.

10 juni 2021: Positionering & branding van campussen

Tijdens deze bijeenkomst van het MRDH-campusnetwerk beantwoorde Maurice Olivers van Brightlands vragen over branding en positionering van campussen. Een kans om inspiratie op te doen op het gebied van samenwerkingen met andere campussen en verdienmodellen. Een integrale blik, bouwen aan één sterk merk, gezamenlijke waarden en hiermee naar buiten treden zijn van groot belang.  Ten slotte hebben we het nog gehad over het belang van storytelling als je de neuzen van alle partners, onderzoekers en medewerkers dezelfde kant op wil krijgen wat betreft de focus en het merk van je campus. Kortom een leerzame bijeenkomst van het MRDH-campus netwerk.

20 mei 2021: Stad zoekt toga - relatieadvies voor gemeenten, hogescholen en universiteiten

Tijdens de bijeenkomst van het MRDH-campusnetwerk op 20 mei deelde Jasper Deuten van het Rathenau Instituut de inzichten uit het rapport ‘Stad zoekt toga’: Hoe kunnen hoger onderwijsinstellingen een structurele kennispartner worden van gemeenten, wat heb je er aan, hoe geef je het vorm en welke spanningsvelden kom je tegen. Aan de hand van enkele voorbeelden schetste hij vier spanningsvelden en bijbehorende handelingsperspectieven. Zoals het belang van een heldere strategie, voldoende financiering en een link met de gemeentelijke organisatie bij strategische samenwerking met een onderwijspartner. Ruth Höppner (Veldacademie) en Gerwin Hoogendoorn (YES!Delft) vertelden over samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en innovatief MKB. Welke thema’s lenen zich bijvoorbeeld voor samenwerking? Het netwerk zag veel kansen en gaf aan dat thema’s als arbeidsmarkt, zorg, ICT, ruimtelijke inrichting, energietransitie, bodemdaling en innovatie zich hier voor kunnen lenen. Tot slot was er een update van het Human Capital-programma in onze regio:  EnergySwitch waarbij 1000 werknemers bijgeschoold gaan worden op het thema energietransitie. Onlangs is hier een deelakkoord voor afgesloten.  Kickstart your career, een programma om 150 jongeren in Zuid-Holland een vliegende start van hun carrière te geven bij een bedrijf in de regio.  

4 maart 2021: Samenwerken maakt sterker 

Samenwerken maakt sterker, zo komen campussen ook vaak tot stand. Ze zijn een samenwerking tussen verschillende  partijen zoals onderwijs en bedrijfsleven, maar ook de overheid. Maar hoe geef je die samenwerking goed vorm? En hoe zorg je vervolgens voor een gezamenlijke visie, een pakkende branding en creëer je een ecosysteem? Daar zoomen we deze campusnetwerk bijeenkomst samen verder op in.