Terugblik webinar verduurzaming stedelijke logistiek

Vanuit het Programma Duurzame Mobiliteit kijken de MRDH en de 23 gemeenten samen naar de verduurzaming van stedelijke logistiek. Op 15 oktober vond over dit thema een tweede webinar plaats. Deze keer stond in het teken van de Logistieke Uitvoeringsagenda.

Michiel Jak presenteerde deze Uitvoeringsagenda aan de 29 deelnemers van het webinar. Hij is ingehuurd als Logistiek Strateeg door de programmalijn Logistiek van het gebiedsprogramma MoVe . Michiel Jak heeft het instrumentarium dat lokale overheden tot hun beschikking hebben om stedelijke logistiek te optimaliseren en te verduurzamen geïnventariseerd.

Het ‘waarom' en ‘wat' is wel bekend, maar de ‘hoe' is lastiger. Michiel heeft per thema (bouwlogistiek, afval en facilitaire logistiek) plannen van aanpak gemaakt met zo praktisch mogelijke oplossingen. De inventarisatie heeft geleid tot een actiegerichte Uitvoeringsagenda die zowel handvatten als concrete projectkansen geeft voor de gemeenten in de metropoolregio. Deze opdracht is de eerste fase van een project gefinancierd vanuit de Korte Termijn Aanpak (KTA). De tweede fase bestaat uit het parallel uitvoeren van een aantal concrete projecten die volgen uit de Logistieke Uitvoeringsagenda.

Uit de gesprekken kwam onder andere naar voren dat stedelijke logistiek niet of laag op de agenda staat van de verschillende overheden, dat het onderwerp afdelingsoverstijgend is en dat er te weinig kennisuitwisseling is. Er is wel de wil om samen te werken tussen overheden op het gebied van kennisdeling en het ontwikkelen van een afgestemd netwerk van hublocaties. Het regionale belang wordt ingezien. Naar aanleiding van deze waarnemingen heeft Michiel aanbevelingen gedaan. Tevens zijn 15 mogelijke projecten gedefinieerd, waarvan er 8 nader zijn uitgewerkt en richting uitvoering kunnen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het uitrollen van Stadslogistiek 2.0 Delft naar andere gemeenten, White label bedrijfsafvalophaaldienst Rotterdam en duurzame bouwlogistiek in CID Binckhorst.

De Logistieke Uitvoeringsagenda is inmiddels verspreid binnen het netwerk Duurzame Mobiliteit en het netwerk Goederenvervoer. Voor meer informatie, of voor het aanvragen van een digitaal exemplaar, kunt u contact opnemen met Dieneke Mooiman, d.mooiman@mrdh.nl, Joni Braas, j.braas@mrdh.nl of Rogier Brinkhof, r.brinkhof@mrdh.nl.