Subsidies Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Op 1 juli 2022 is de Rijkssubsidieregeling Investeringsimpuls Verkeersveiligheid tweede tranche 2022-2023 opengesteld. De MRDH werkt voor deze subsidieregeling samen met het Rijk. 
De termijn waarbinnen de aanvragen voor deze subsidieregeling kunnen worden ingediend loopt van 1 juli tot 1 oktober 2022. Gemeenten dienen uiterlijk 16 september 2022 de aanvraag in te dienen bij MRDH, zodat de gebundelde aanvragen voor 1 oktober 2022 kunnen worden ingediend bij het Rijk.
De aanvragen voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid lopen via de MRDH. De MRDH behandelt deze aanvragen, bundelt deze en verzorgt de verzending naar het Rijk. Daarnaast kan de MRDH ook aanvullend subsidie verstrekken voor de ingediende projecten. Het programma is voor de periode 2022-2023 een aanvulling op de geldende Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit. 
 

Voorwaarden

Voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het samenwerkingsprogramma “Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023”, gelden afwijkende voorwaarden ten opzichte van normale subsidieaanvragen bij de MRDH. Deze afwijkingen zijn kort samengevat de volgende: 

  • De subsidie dient aangevraagd te worden conform het door het Rijk beschikbaar gestelde aanvraagformulier inclusief de daarop vermelde voorwaarden (zie het formulier aan de rechterkant van deze pagina)
  • Subsidieaanvragen worden getoetst door het toetsingskader van het Rijk
  • De hoogte van de rijkssubsidie wordt door het Rijk bepaald

Afwijkingen

Ten aanzien van de vigerende Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit zijn er de volgende afwijkingen voor het verkrijgen van subsidie binnen het programma Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023:

  • Subsidie kan worden aangevraagd zonder dat daarvoor eerder een aanmelding is gedaan. Er is geen drempelbedrag voor het aanvragen van subsidie.
  • Door het Rijk gehonoreerde subsidieaanvragen worden door de MRDH vermeerderd met 40% subsidie uit de eigen middelen op de in de rijksregeling gehanteerde basis. 
  • Indien sprake is van grondverwervingskosten, dan vermeerdert de MRDH de subsidie met 50% van deze grondverwervingskosten.
  • Het is niet nodig om slachtofferongevallen met letselschade, zoals genoemd in § 2.2 Infrastructuur, sub c. lid 1 van de Uitvoeringsregeling, aan te tonen.

Voor wie?

Gemeenten die deel uit maken van de metropoolregio Rotterdam Den Haag kunnen een subsidie aanvragen. 

Aanvraag indienen

Voor het indienen van de aanvraag moet het aanvraagformulier van de website van de MRDH gebruikt worden (zie de rechterkant van deze pagina) en dus niet het formulier van het Rijk. Hierbij geldt: 

  • de subsidie dient per e-mail te worden ingediend bij de MRDH, via subsidieaanvraag@mrdh.nl
  • het IBAN-nummer hoeft niet ingevuld te worden

Vragen

Heeft u vragen over de regeling? Neem contact op met het team subsidie of, voor inhoudelijke vragen over de maatregelen met de experts van het ministerie:
•    team subsidies is bereikbaar via subsidie@mrdh.nl
•    voor het ministerie mail naar info@investeringsimpulsspv.nl