Subsidies Programma Verkeersveiligheids-maatregelen 2020-2021

Op 8 juli 2020 treedt het programma Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 in werking na vaststelling in de BCVa. Voor deze subsidieregeling werkt de MRDH samen met het Rijk. 
De termijn waarbinnen de aanvragen voor deze subsidieregeling kunnen worden ingediend loopt van 1 juli tot 20 augustus 2020.
De aanvragen voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid lopen via de MRDH. De MRDH behandelt deze aanvragen op volgorde van binnenkomst, bundelt deze en verzorgt de verzending naar het Rijk. Daarnaast kan de MRDH ook aanvullend subsidie verstrekken voor de ingediende projecten. Het programma is voor de periode 2020-2021 een aanvulling op de geldende Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit. 
 

Voorwaarden

Voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het samenwerkingsprogramma Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021, gelden afwijkende voorwaarden ten opzichte van normale subsidieaanvragen bij de MRDH. Deze zullen ook overeengekomen worden met het Rijk in de Uitvoeringsafspraken. Deze afwijkingen zijn kort samengevat de volgende: 
•    De subsidie dient aangevraagd te worden conform het door het Rijk beschikbaar gestelde aanvraagformulier inclusief de daarop vermelde voorwaarden
•    Subsidieaanvragen worden getoetst door het toetsingskader van het Rijk
•    De hoogte van de rijkssubsidie wordt door het Rijk bepaald

Afwijkingen

Ten aanzien van de vigerende Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit zijn er de volgende afwijkingen voor het verkrijgen van subsidie binnen het programma Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021:

Alleen de 23 deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling MRDH kunnen subsidie aanvragen. 

  • Subsidie kan worden aangevraagd zonder dat daarvoor eerder een aanmelding is gedaan
  • Er is geen drempelbedrag voor het aanvragen van subsidie
  • Door het Rijk gehonoreerde subsidieaanvragen worden door de MRDH vermeerderd met subsidie uit de eigen middelen op de in de rijksregeling gehanteerde basis, 
  • Indien sprake is van grondverwervingskosten, dan vermeerdert de MRDH de subsidie met 50% van deze grondverwervingskosten
  • Het is niet nodig om slachtofferongevallen met letselschade, zoals genoemd in § 2.2 Infrastructuur, sub c. lid 1 van de Uitvoeringsregeling, aan te tonen

Voor wie?

Gemeenten die deel uit maken van de metropoolregio Rotterdam Den Haag kunnen een subsidie aanvragen. 

Aanvraag indienen

Voor het indienen van de aanvraag moet het aanvraagformulier van de website van de MRDH gebruikt worden en dus niet het formulier van het Rijk. Hierbij geldt: 

  • de subsidie dient per e-mail te worden ingediend bij de MRDH, via subsidieaanvraag@mrdh.nl.
  • het IBAN-nummer hoeft niet ingevuld te worden