Verkeersmodel geeft inzicht in verkeersstromen in de metropoolregio

Hoeveel verkeer of openbaar vervoer gaat er gedurende de gemiddelde werkdag door onze regio? En hoe ontwikkelt zich dat de komende jaren als er iets verandert op de wegen? Het regionale verkeer- en vervoermodel van de MRDH geeft hier antwoord op. Het verkeersmodel is een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid. Het is een hulpmiddel voor besluitvorming en argumentatie van verkeer-en vervoerprojecten, naast alle andere (politieke) argumenten.

Toepassing verkeer- en vervoermodel

Het verkeersmodel (V-MRDH) is bij uitstek geschikt om een samenhangend pakket van maatregelen of verschillende scenario’s, planalternatieven en varianten door te rekenen op mobiliteitseffecten en met elkaar te vergelijken. De MRDH gebruikt deze tool om haar beleid door te rekenen en te gebruiken bij het doorrekenen van bijvoorbeeld MIRT-verkenningen. Gemeenten gebruiken het verkeersmodel om hun verkeersbeleid/bestemmingsplannen door te rekenen. De 23 regiogemeenten en regionale partijen zoals de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf hebben de mogelijkheid om het V-MRDH op te vragen om te gebruiken in eigen verkeer- en vervoerstudies.

Verbeteringen V-MRDH t.o.v. voorgaande modellen

In het V-MRDH is de fietsmodellering sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande modellen (Verkeersmodel Haaglanden en RVMK Rotterdam). Het fietsnetwerk (aangeleverd door de Fietsersbond) is veel fijnmaziger geworden en is volledig losgekoppeld van het autonetwerk. Op het fietsnetwerk kent de fiets geen uniforme snelheid maar is afhankelijk van talloze netwerkkenmerken die de fietsersbond onderscheidt. Ook de OV-netwerken zijn volledig vervangen op basis van actuele GTFS-bestanden. Daarbij zijn ook deze niet meer gekoppeld aan de autonetwerken, maar als extra laag over het nieuwe fietsnetwerk gepositioneerd. Doordat de OV-modellering gebruikt maakt van het fijnmazige Fietsersbond-netwerk als onderlegger, wordt de voor- en natransportreistijd voor OV nu veel gedetailleerder bepaald én zijn fietsintensiteiten naar stations te bepalen. Het V-MRDH modelleert ook ketenverplaatsingen. In het verleden werd alleen lopen-OV-lopen gemodelleerd. Nu worden in totaal vier voor/natransport-combinaties gemodelleerd (fiets-ov-lopen, lopen-ov-fiets, fiets-ov-fiets en lopen-ov-lopen).

Versiehistorie

In december 2017 is het V-MRDH 1.0 gereedgekomen. In november 2018 is het V-MRDH 2.0 vastgesteld. In het V-MRDH 2.0 is de OV-modellering en de modellering op het lokale wegennet ten opzichte van V-MRDH 1.0 verbeterd. In februari 2019 is een kleine update (V-MRDH 2.2). gereedgekomen met daarin ook nieuwe tussenjaren 2019 en 2029 voor geluid/luchtberekeningen. In juni 2019 is het V-MRDH 2.4 gereedgekomen met daarin nieuwe toekomstjaren 2030laag, 2030hoog en een toekomstjaar 2040hoog. Deze versie is in september 2019 officieel worden vastgesteld. In februari 2020 is de laatste versie kleine update (V-MRDH 2.6). gereedgekomen met daarin ook nieuwe tussenjaren 2020 voor geluid/luchtberekeningen.

Voor meer informatie zie de technische rapportage van V-MRDH 2.0 met aanvullende rapportages V-MRDH 2.2, V-MRDH 2.4 en V-MRDH 2.6.

Regionaal verkeer- en vervoermodel V-MRDH

Het MRDH-verkeer- en vervoermodel bestaat uit computermodellen (Omnitrans) die de weg-, fiets- en OV-stromen in de huidige situatie (2016) beschrijven in het MRDH-gebied voor een gemiddelde werkdag. Daarnaast kan met het model inzicht worden gegeven in de toekomstige verkeersbelasting op de weg, in het OV en op fietspaden in de toekomstjaren 2023, 2030 en 2040. Effecten op vervoersstromen, veroorzaakt door toekomstige veranderingen in de wegen-, fiets- of openbaar vervoerstructuur (aanbodzijde) of door veranderingen in de ruimtelijke structuur van wonen, werken en voorzieningen (SEGS) (vraagzijde) kunnen ook worden berekend.

Vigerende verkeer- en vervoermodel V-MRDH 2.6

De huidige versie van het MRDH-model V-MRDH 2.6 beschrijft het aantal verplaatsingen voor de vervoerswijzen auto, fiets, openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus) voor vijf verschillende motieven (woon-werk,  zakelijk, woon-winkel, woon-school en overig) voor de ochtendspitsperiode (7.00-9.00 uur), avondspitsperiode (16.00-18.00 uur) en restdagperiode (alle overige uren van het etmaal) op een gemiddelde werkdag voor het basisjaar 2016, het huidige jaar 2020 en de toekomstjaren 2023, 2030 en 2040. Voor 2030 zijn 2 scenario’s bepaald: een hoog ruimtelijk scenario en een laag ruimtelijk scenario. Sinds de voorlaatste versie V-MRDH 2.4 is ook een toekomstjaar 2040 toegevoegd en zijn de toekomstjaren 2030 Hoog en 2030 Laag gewijzigd ten opzichte van eerdere versies. De beleidsuitgangspunten /instellingen zijn gebaseerd op de WLO (Welvaart en LeefOmgeving). Scenario’s Hoog en Laag van het Planbureau voor de Leefomgeving.  Daarnaast beschrijft het model het vrachtverkeer (met onderscheid tussen middelzwaar en zwaar vracht verkeer) voor deze jaartallen. Voor milieutoepassingen heeft het V-MRDH een milieumodule die de werkdaggevens omrekent naar weekdagcijfers.

Aanvraag V-MRDH en helpdesk

Het MRDH-verkeersmodel is geldig voor het MRDH-gebied (en net daarbuiten) en heeft een voldoende detailniveau om ook op de grotere wegen op lokaal gemeentelijk niveau de vervoerstromen te beschrijven en effecten door te rekenen. Het model is daarmee zowel geschikt om te gebruiken door regionale partijen (de MRDH, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf) als door de 23 regiogemeenten.

Om het model te kunnen gebruiken, moet het aanvraagformulier worden ingevuld en gestuurd worden naar verkeersmodel@mrdh.nl. De voorwaarden die in dit aanvraagformulier staan moeten worden onderschreven door zowel de overheidsorganisatie die het V-MRDH opvraagt als het adviesbureau die de studie uitvoert.

Het V-MRDH heeft een helpdesk. Deze is bedoeld om vragen over het V-MRDH te beantwoorden, inhoudelijk ondersteuning te geven over de werking van het model voor gemeenten of adviesbureaus die in opdracht van gemeenten werken en op verzoek gegevens uit het model verstrekken.

De helpdesk is te bereiken via het mailadres verkeersmodel@mrdh.nl of telefonisch op tel. 06-23952876 of tel. 06-13217102

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief worden alle belanghebbenden, betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van (de activiteiten rond) het verkeersmodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De nieuwsbrief verschijnt één of twee per jaar. Frequentie en moment van verschijnen is afhankelijk van belangrijke momenten of events. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een mail met uw gegevens te sturen naar verkeersmodel@mrdh.nl