Verkeersmodel

Naar overzicht

Verkeersmodel geeft inzicht in verkeersstromen in de metropoolregio
Hoeveel verkeer of openbaar vervoer rijdt er gedurende een gemiddelde werkdag door onze regio? En hoe ontwikkelt zich dat de komende jaren als er iets veranderd op de wegen? Het Regionale verkeers- en vervoermodel van de MRDH geeft hier antwoord op. Het verkeersmodel is een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid. Het is een hulpmiddel voor besluitvorming en argumentatie van verkeers-en vervoerprojecten, naast alle andere (politieke) argumenten.

Toepassing verkeers- en vervoermodel
Het verkeersmodel (V-MRDH) is bij uitstek geschikt om een samenhangend pakket van maatregelen of verschillende scenario’s, planalternatieven en varianten door te rekenen op mobiliteitseffecten en met elkaar te vergelijken. De MRDH gebruikt deze tool om haar beleid door te rekenen en te gebruiken bij het doorrekenen van bijvoorbeeld MIRT-verkenningen. Gemeenten gebruiken het verkeersmodel om hun verkeersbeleid of bestemmingsplannen door te rekenen. De 23 regiogemeenten en regionale partijen zoals provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf hebben de mogelijkheid om het V-MRDH op te vragen om te gebruiken in eigen verkeer- en vervoerstudies.

Regionaal verkeers- en vervoermodel V-MRDH
Het MRDH Verkeers- en vervoermodel bestaat uit computermodellen (Omnitrans) die de weg-, fiets- en OV-stromen in de huidige situatie (2016) beschrijven in de metropoolregio voor een gemiddelde werkdag. Daarnaast kan met het model inzicht worden gegeven in de toekomstige verkeersbelasting op de weg, in het OV en op fietspaden in de toekomstjaren 2023 en 2030. Effecten op vervoersstromen, veroorzaakt door toekomstige veranderingen in de wegen-, fiets- of openbaar vervoerstructuur (aanbodzijde) of door veranderingen in de ruimtelijke structuur van wonen, werken en voorzieningen (SEGS) (vraagzijde) kunnen ook worden berekend.

Vigerend verkeers- en vervoermodel V-MRDH 2.0
De huidige versie van het MRDH-model V-MRDH 2.0 beschrijft het aantal verplaatsingen voor de vervoerswijzen auto, fiets, openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus)  voor vijf verschillende motieven (woon-werk, zakelijk, woon-winkel, woon-school en overig) voor de ochtendspitsperiode (7.00-9.00 uur), avondspitsperiode (16.00-18.00 uur) en restdagperiode (alle overige uren van het etmaal) op een gemiddelde werkdag, voor het basisjaar 2016 en de prognosejaren 2023 en 2030. Voor 2030 zijn twee scenario’s bepaald; een hoog ruimtelijk scenario en een laag ruimtelijke scenario. De beleidsuitgangspunten/instellingen zijn gebaseerd op de WLO (Welvaart en LeefOmgeving) scenario’s Hoog en Laag van het Planbureau voor de Leefomgeving.  Daarnaast beschrijft het model het vrachtverkeer (met onderscheid tussen middelzwaar en zwaar vrachtverkeer) voor deze jaartallen. Voor milieutoepassingen heeft het V-MRDH een milieumodule die de werkdaggegevens omrekend naar weekdagcijfers.

Verbeteringen V-MRDH t.o.v. voorgaande modellen
In het V-MRDH is de fietsmodellering sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande modellen (Verkeersmodel Haaglanden en RVMK Rotterdam). Het fietsnetwerk (aanleverd door de Fietsersbond) is veel fijnmaziger geworden en is volledig losgekoppeld van het autonetwerk. Op het fietsnetwerk kent de fiets geen uniforme snelheid, dit is afhankelijk van talloze netwerkkenmerken die de Fietsersbond onderscheidt. Ook de OV-netwerken zijn volledig vervangen op basis van actuele GTFS-bestanden. Daarbij zijn ook deze niet meer gekoppeld aan de autonetwerken, maar als extra laag over het nieuwe fietsnetwerk gepositioneerd. Doordat de OV-modellering gebruikmaakt van het fijnmazige Fietsersbondnetwerk als onderlegger, wordt de voor- en natransportreistijd voor OV nu veel gedetailleerder bepaald én zijn fietsintensiteiten naar stations te bepalen. Het V-MRDH modelleert ook ketenverplaatsingen. In het verleden werd alleen lopen-OV-lopen gemodelleerd. Nu worden in totaal vier voor/natransport-combinaties gemodelleerd (fiets-ov-lopen, lopen-ov-fiets, fiets-ov-fiets en lopen-ov-lopen). 

Voor meer informatie zie de technische rapportage.

In december 2017 is het V-MRDH 1.0 gereedgekomen. In november 2018 is het V-MRDH 2.0 vastgesteld. In het V-MRDH 2.0 is de OV-mogellering en de modellering op het lokale wegennet ten opzichte van V-MRDH 1.0 verbeterd.

Aanvraag V-MRDH
Het MRDH-verkeersmodel is geldig voor het MRDH-gebied (en net daarbuiten) en heeft voldoende detailniveau om ook op de grotere wegen op lokaal gemeentelijk niveau de vervoerstromen te beschrijven en effecten door te rekenen. Het model is daarmee zowel geschikt om te gebruiken door regionale partijen (MRDH, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf) als door de 23 regiogemeenten.

Om het model te kunnen gebruiken, dient het aanvraagformulier te worden ingevuld en gestuurd te worden naar verkeersmodel@mrdh.nl De voorwaarden die in dit aanvraagformulier staan moeten worden onderschreven door zowel de overheidsorganisatie die het V-MRDH opvraagt, als het adviesbureau die de studie uitvoert.

Helpdesk
Het V-MRDH heeft een helpdesk. Deze is bedoeld om vragen over het V-MRDH te beantwoorden, inhoudelijk ondersteuning te geven over de werking van het model voor gemeenten of adviesbureaus die in opdracht van gemeenten werken en op verzoek gegevens uit het model verstrekken.
De helpdesk is te bereiken via het mailadres
verkeersmodel@mrdh.nl of telefonisch 06 239 52 876 / 06 132 17 102.

Nieuwsbrief
Met een nieuwsbrief worden alle belanghebbenden, betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van (de activiteiten rond) het verkeersmodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De nieuwsbrief verschijnt drie tot vier keer per jaar. Frequentie en moment van verschijnen is afhankelijk van belangrijke momenten of events. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een e-mail met uw gegevens te sturen naar verkeersmodel@mrdh.nl.