Over MRDH

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de samenwerking van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. De MRDH bestaat uit twee pijlers, de Vervoersautoriteit (Va) en Economisch Vestigingsklimaat (EV).

De MRDH werkt vanuit twee agenda's:

Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit

 Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

 Agenda Economisch Vestigingsklimaat en het  Werkprogramma Economisch Vestigingsklimaat

De MRDH is een vrijwillige samenwerking en heeft vanuit het Rijk de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de Metropoolregio wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 23 gemeenten, waarvoor zij concessies verleent aan vervoerbedrijven. Daarnaast worden subsidies verstrekt voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. Zij ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk.

Voor de dekking van programma’s en projecten voor de versterking van het Economisch Vestigingsklimaat wordt de inwonerbijdrage ingezet.

De MRDH kent een eigen overlegstructuur met verschillende gremia.

Naast het bundelen van de kracht van de 23 gemeenten, is samenwerking met verschillende partners noodzakelijk om de ambities van de MRDH te realiseren. Er wordt nauw samengewerkt met onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen, omliggende regio’s zoals Drechtsteden en Leiden, de provincie, het Rijk en Economic Board Zuid-Holland (EBZ). 

Bekijk ons voor een overzicht van behaalde resultaten en belangrijke thema’s:
digitale jaarverslag 2015: Eerste jaar MRDH in beeld 

digitale jaarverslag 2016: Investeren in vernieuwen

Missie (waar staan we voor)
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese topregio.

23 gemeenten gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door hun kennis en  bestuurlijke  kracht in te zetten en samen te werken met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en medeoverheden. Wij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de regio Rotterdam Den Haag.

Visie (waar gaan we voor)
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een Europese topregio worden.

Wij zijn al een sterke Europese regio, maar willen nog beter presteren. Betere economische  prestaties, betekenen meer welvaart voor de inwoners. 
Om dit te bereiken zetten we in op:

  • Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio
  • Economische vernieuwing
  • Transitie naar toonaangevende duurzaamheid
  • Attractiviteit van de regio

Bekijk het verhaal van de MRDH in 2 minuten

Ambtelijke organisatie
De MRDH wordt vanuit het hoofdkantoor in Den Haag ondersteund door een ambtelijke werkorganisatie. Zij werkt echter volgens het principe ‘Van, voor en door’ de 23 gemeenten en kan daarmee putten uit de kennis, ervaring en inzet van de ruim 20.0000 ambtenaren bij de gemeenten.   

Verordeningen en regelingen
De Wet elektronische bekendmaking verplicht alle overheden om hun eigen regelgeving digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijk systeem waarmee alle decentrale regelgeving te beheren en te raadplegen is.
Bekijk de regelingen van de MRDH.

Bekendmakingen
De bekendmakingen van de MRDH verlopen digitaal. Ze zijn te vinden op Overheid.nl.

Inkoopvoorwaarden
De MRDH volgt de Algemene Rijks(inkoop)voorwaarden 2016. Deze voorwaarden kunt u hier nalezen.

Inhuurvoorwaarden
De MRDH hanteert de inhuurvoorwaarden (vervanging voor VAR-verklaring) voor het inhuren van ZZP'ers die niet staan ingeschreven bij de KvK.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is vastgesteld in het algemeen bestuur van 10 maart 2017.

#JongMRDH
#JongMRDH is het netwerk van ambtenaren onder de 36 die werkzaam zijn bij één van de 23 gemeenten. Regelmatig treffen zij elkaar op bijeenkomsten waarbij vaak een inhoudelijke workshop over zaken die spelen in gemeenteland wordt gehouden. Meer informatie.