Over MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten. Met 2,3 miljoen inwoners, 1,2 miljoen banen en een bijdrage van 15% aan het BNP, is dit een regio die er toe doet. 
 
Met de Greenport West-Holland, de Mainport Rotterdam en Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht heeft de metropoolregio een mondiaal karakter. Internationale verbindingen zijn er via de Mainport, de HSL, Rotterdam The Hague Airport en het nabije Schiphol. Met Europese topuniversiteiten hogescholen en vele (V)MBO opleidingen in het gebied, heeft de metropoolregio bovendien de kennis van nu en de toekomst in huis.
 
De zee, het strand en het veenweidegebied geven de regio een uniek gezicht. Het uitgebreide netwerk aan fietsroutes, de vele recreatieve voorzieningen, de historische steden en het gevarieerde woonaanbod maken het een prima plek om te leven.
 
Iedere stad en ieder dorp heeft zijn eigen identiteit maar de samenwerking wordt gezocht om de regio economisch te versterken.
 
De ambitie
Steeds meer mensen trekken voor werk naar de steden. Die wereldwijde ontwikkeling zet de komende jaren door. Dat vraagt om meer woningen, meer werk en een betere bereikbaarheid.
 
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een duurzame en internationaal concurrerende regio zijn. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Dat is het beeld dat de 23 gemeenten voor ogen hebben.  
 
Samenwerken maakt sterker
De gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
 
De organisatie
Met elkaar vormen 23 gemeenten een vrijwillig samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft taken op het gebied van bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat. 
 
De 23 gemeenten vormen samen het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Burgemeesters, wethouders en raadsleden hebben daarin hun eigen rol. Alle deelnemende gemeenten worden ondersteund door een compacte netwerkorganisatie, die kennis en capaciteit van de 23 gemeenten en andere partners met elkaar verbindt. Elke nieuwe bestuursperiode (eens in de vier jaar) stelt het bestuur een regionale strategische agenda vast, van waaruit de regionale vraagstukken worden opgepakt.
 
Vervoerregio
Van het Rijk heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de regio wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Ze is bovendien directe ontvanger van de rijksmiddelen voor regionaal verkeer en vervoer. Zo is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 23 gemeenten. 
 
Financiën (2019)  
Bijdrage van het Rijk voor verkeer en vervoer (BDU): € 489,6  miljoen. 
Inwonersbijdrage van de 23 gemeenten voor economisch vestigingsklimaat:
€ 6,1 miljoen.
 
Verordeningen en regelingen
De Wet elektronische bekendmaking verplicht alle overheden om hun eigen regelgeving digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijk systeem waarmee alle decentrale regelgeving te beheren en te raadplegen is.
 
Bekendmakingen
De bekendmakingen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kunt u vinden op Overheid.nl.  
 
Inkoopvoorwaarden
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag volgt de Algemene Rijks(inkoop)voorwaarden 2018. 
 
Inhuurvoorwaarden
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag hanteert de inhuurvoorwaarden (vervanging voor VAR-verklaring) voor het inhuren van ZZP'ers die niet staan ingeschreven bij de KvK.
 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is vastgesteld in het algemeen bestuur van 10 maart 2017.
 
Privacy
Persoonsgegevens die u via deze website of op een andere wijze aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) verstrekt, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag hanteert de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen bepalingen over persoonsgegevensbescherming.  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een uitvoeringsverordening waarin concreet staat op welke wijze de MRDH de AVG toepast. Zie ook onze privacyverklaring.
 
Bekijk het verhaal van de MRDH in 1:33 minuten

#JongMRDH
#JongMRDH is het netwerk van ambtenaren onder de 36 die werkzaam zijn bij één van de 23 gemeenten. Regelmatig treffen zij elkaar op bijeenkomsten waarbij vaak een inhoudelijke workshop over zaken die spelen in gemeenteland wordt gehouden. Meer informatie.