Rekeningcommissie

Naar overzicht

De rekeningcommissie heeft tot taak:

  • Het uitvoeren van het jaarrekeningonderzoek en het opstellen van een verslag hiervan. In dit verslag wordt een advies opgenomen over de vaststelling van de jaarrekening van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, dan wel een voorstel voor een door het algemeen bestuur te nemen indemniteitsbesluit. De rekeningcommissie zorgt ervoor dat het verslag tijdig naar het algemeen bestuur wordt gezonden, zodat het algemeen bestuur kan voldoen aan de wettelijke datum waarvóór de jaarrekening vastgesteld moet zijn;
  • Het, in opdracht van het algemeen bestuur, verrichten van andere onderzoeken uit hoofde van de controlerende functie van het algemeen bestuur waaronder:
    • bijzondere onderzoeken naar de rechtmatigheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid;
    • onderzoeken naar de getrouwheid van andere verantwoordingsstukken dan de jaarrekening die onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur worden opgesteld.

Deelnemers
De 23 gemeenteraden leveren ieder één raadslid aan om deel te nemen aan de rekeningcommissie. Het algemeen bestuur benoemt de leden van de rekeningcommissie.
Uit haar midden wijst de commissie de voorzitter en waarnemend voorzitter aan. Momenteel zijn dat de heer J.W.W. Maas (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en de heer W.J. Reijnders (gemeente Barendrecht).

Vergaderingen
De rekeningcommissie vergadert zo vaak als de voorzitter of twee van de leden dat nodig vinden.
De vergaderingen zijn openbaar en worden dan ook gepubliceerd op deze website.