Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

Naar overzicht

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is door het algemeen bestuur ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Aan de bestuurscommissie Va zijn door het algemeen bestuur de wettelijke bevoegdheden van het dagelijks bestuur inzake verkeer en vervoer overgedragen.

Deelnemers
Deelnemers zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 23 gemeenten. De bestuurscommissie wijst uit haar midden de voorzitter aan voor een periode van twee jaar, met dien verstande dat de wethouder van de gemeente Den Haag of Rotterdam als voorzitter wordt aangewezen. Op dit moment is de heer P.J. Langenberg voorzitter en de heer Th.J.A.M. de Bruijn vice-voorzitter. Uit haar midden wordt een portefeuillehouder Middelen Va aangewezen voor een periode van twee jaar. Momenteel is dit de heer M.J. Rosier. Ook kan de bestuurscommissie uit haar midden bestuurlijk trekkers aanwijzen voor een specifiek onderwerp.

Vergaderingen
De bestuurscommissie vergadert minimaal tien keer per jaar en is deels openbaar en deels besloten. Alleen de agenda en de stukken van het openbare deel worden gepubliceerd op deze website.

Presidium
De vergaderingen van de bestuurscommissie Va worden bestuurlijk voorbereid door het presidium. Dit overleg bestaat uit minimaal drie leden, waaronder in ieder geval de voorzitter van de Va, de plaatsvervangend voorzitter Va en de portefeuillehouder middelen Va. De voorzitter van de Va is tevens de voorzitter van het presidium.

Op 1 februari 2017 heeft de bestuurscommissie besloten te gaan werken met portefeuilles en heeft uit haar midden portefeuillehouders gekozen. De portefeuillehouders hebben zitting in het presidium.

Naast de portefeuille Middelen (de heer M.J. Rosier) zijn de volgende portefeuilles ingesteld:

  • Strategie en beleid – vacant
  • OV-ontwikkeling: Ketenmibiliteit (o.a. Stedenbaan en Kwaliteit van knooppunten) – de heer L.B. Harpe
  • OV-performance: First en last mile – de heer D.P. van Sluis
  • Auto, netwerkmanagement en benutten: Verkeersveiligheid en P+R – de heer V. Smit
  • Fiets (o.a. netwerkontwikkeling, parkeren en Tour de Force) en Vervoer over water - de heer P.J. Langenberg

De voorzitter vervult de taken die daar vanzelfsprekend bij horen op grond van de Verordening Vervoersautoriteit MRDH artikel 6. Hij treedt hiernaast namens de bestuurscommissie op, is bestuurlijk en politiek boegbeeld naar buiten en is eerste aanspreekpunt voor Public Affairs. Hij bewaakt daarnaast de doorwerking van ‘Van, Voor en Door de 23 gemeenten’.