Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

Naar overzicht

De adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is ingesteld door het algemeen bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd het algemeen bestuur en de bestuurscommissie omtrent aangelegenheden van EV. De adviescommissie stelt zelf haar agenda vast en is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij haar vergaderingen inricht. Afhankelijk van het onderwerp kan in de adviescommissie het inhoudelijk gesprek met de MRDH-bestuurder plaatsvinden. De leden van de adviescommissies nemen niet namens de gemeenteraden deel, maar als gemeenteraadsleden van een regionaal adviesorgaan.

Deelnemers
De 23 gemeenteraden leveren ieder twee raadsleden aan om deel te nemen
aan de adviescommissie. Het algemeen bestuur benoemt de leden van de adviescommissie. Uit haar midden wijst de commissie de voorzitter aan.
Momenteel is mevrouw K.J. Kayadoe voorzitter en de heer A. Schippers plaatsvervangend voorzitter. 

Vergaderingen
De adviescommissies vergaderen minimaal zo vaak als het algemeen bestuur vergadert. De vergaderingen zijn openbaar en worden dan ook gepubliceerd op deze website.