Afdeling Verkeer

Afdeling Verkeer

Manager: Jan Willem Immerzeel
Adjunct manager: Raymond van Keerberghen

De afdeling Verkeer draagt in nauwe samenwerking met de 21 gemeenten en andere overheden zorg voor beleidsontwikkeling en subsidieverstrekking voor projecten die bijdragen aan de regionale opgaven op het gebied van mobiliteit. Focus is te komen van beleid naar uitvoering. Prioritaire thema's zijn fiets, verkeersveiligheid, ketenmobiliteit, beïnvloeding rij- en reisgedrag, mobiliteitstransitie, slimme en duurzame mobiliteit,  goederenvervoer en logistiek. 
De afdeling is verder actief in alle gebiedsuitwerkingen en verkenningen die worden uitgevoerd in het kader van het MIRT gebiedsprogramma mobiliteit en verstedelijking.