MRDH versterkt samenwerking met Greenport West-Holland

De MRDH en de Greenport West-Holland gaan hun samenwerking versterken en verder invullen. Zowel de 23 gemeenten als de Greenport vullen elkaar aan op ambities op het gebied van energietransitie, digitalisering en het investeren in medewerkers. Daarnaast levert de Greenport met een productie- en handelswaarde van circa 12 miljard euro per jaar een belangrijke bijdrage aan het economisch vestigingsklimaat.

Thema’s

Op een aantal thema’s zoals innovatie, energietransitie, mobiliteit, verstedelijking en campusontwikkeling werken de twee organisaties al samen, met name in strategievorming en kennisdeling. Daarnaast zijn er ook thema’s waarop de samenwerking in de komende jaren verder kan worden versterkt, zoals op een ruimtelijke economische strategie, digitalisering en een leven lang ontwikkelen. Dit moet leiden tot een aantal concrete aanvragen voor de Bijdrageregeling via samenwerkende gemeenten in de Greenport West-Holland (GPWH). Het doel van samenwerking is om de regionale impact van onze programma’s te verhogen en bij te dragen aan een goed economisch vestigingsklimaat.

Kwartiermakers

Voor de eerste fase in 2021 zijn de volgende drie thema’s geselecteerd: Ruimtelijk-Economische Strategie, Digitalisering en Leven Lang Ontwikkelen. Binnenkort volgt de aanstelling van een aantal kwartiermakers die de thema’s verder uit gaan werken, zodat in 2021 en 2022 projectaanvragen voor de Bijdrageregeling bij de MRDH mogelijk zijn. De Greenport zoekt bij haar partners voor co-financiering van deze projecten. Voor de aanstelling van kwartiermakers stellen de 23 gemeenten vanuit de MRDH 200.000 euro beschikbaar.

Op dit moment bestaat de Greenport uit 50 partners, ondernemers(organisaties), kennisinstellingen en overheid, waarvan 11 gemeenten ook verenigd zijn in de MRDH. De gedeputeerde Meindert Stolk van Zuid-Holland is de voorzitter.

Aansluiting bestaand beleid

In de samenwerking tussen de MRDH en GPWH wordt aangesloten bij de Strategische Agenda 2022 van de MRDH en het programma 2019-2025, het jaarplan 2021 en het Innovatiepact van GPWH. Deze agenda’s en afspraken zijn van groot belang voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio, op korte én lange termijn. Sinds 2021 komt daar ook de Groeiagenda Zuid-Holland bij. Met het oog op het Nationaal Groeifonds en Europees Herstelfonds biedt een intensievere samenwerking tussen de MRDH en GPWH ook nieuwe kansen voor de MRDH-gemeenten en de regio.