René Daemen, gebiedsmanager Rivierzone bij gemeente Vlaardingen:

De stad weer verbinden met de rivier

Gebieds- ontwikkeling Rivierzone

Transformatie Rivierzone Vlaardingen: een plek om te wonen, werken, leren en recreëren

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH gaf op 15 juli advies op de transformatieplannen van werklocaties in de Rivierzone van Vlaardingen. René Daemen, gebiedsmanager Rivierzone bij gemeente Vlaardingen, beantwoordt drie vragen over de plannen.

Waarom is de gebiedsontwikkeling in de Rivierzone goed voor Vlaardingen?

Vlaardingen is van oudsher een vissersdorp dat geheel gericht was op het water. Door de aanleg van spoorlijn (nu metro), Deltadijk met sluizencompex, hoofdontsluitingsweg en diverse bedrijfsterreinen is Vlaardingen bijna vervreemd geraakt van het water. Door de stad weer met het water te verbinden, wordt recht gedaan aan de oorsprong van Vlaardingen. Deze ontwikkeling is al rond 2000 ingezet, maar heeft door milieuprocedures en economische crisissen nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Door het vertrek van Unilever uit Vlaardingen is het te herstructureren gebied bovendien substantieel vergroot. Momenteel staan diverse ontwikkelingen op stapel, om tot een volwaardige aanvulling en verrijking van de stad te komen.

Waar hebben jullie extra aandacht aan besteed? Waar ben je trots op?

De verkoop van de Unileverlocatie aan een partij die meerwaarde voor Vlaardingen wil betekenen, leidt dankzij het gezamenlijk optrekken van de provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeente naar verwachting tot een buitengewone menging van wonen, werken, onderwijs, zorg, kantoren, sport en leisure. Hierbij wordt aangesloten op het eveneens om te vormen Maaspark en worden aangename autoluwe openbare ruimtes gerealiseerd. De hekken rond het terrein verdwijnen en het gebied wordt een eigentijdse volwaardige aanvulling op het stedelijk gebied van Vlaardingen. Weliswaar met minder vierkante meter bedrijfsterrein, maar met een gelijk of zelfs hoger aantal arbeidsplaatsen. Dus ook daar kunnen we trots op zijn.

Dankzij samenwerking tussen provincie, MRDH en gemeente ontwikkelt de Unileverlocatie zich tot een waardevol gebied voor inwoners van stad en regio

Hoe gaat het nu verder?

Voor deze gebiedsontwikkeling is inmiddels een anterieure overeenkomst afgesloten met de ontwikkelaar Inspire Real Estate BV. De grootste nog te nemen hobbel om te komen tot daadwerkelijke realisatie is het wijzigen van het bestemmingsplan, van een bedrijfsbestemming naar een gemengde bestemming. Gesprekken vinden plaats om een MBO-opleiding te realiseren, gericht op zorg. Dat sluit goed aan op de merendeels oudere bewoners die al in de Rivierzone wonen, maar ook op de nog te realiseren zorgwoningen.

In de tussentijd beheert de ontwikkelaar het gehele gebied. Er worden allerhande bedrijfjes, veelal op tijdelijke basis, in de bestaande gebouwen gehuisvest. Het hergebruik van de voormalige laboratoria van Unilever is daar een goed voorbeeld van. Tegelijkertijd wordt onderzocht of er tijdelijke woningen op het terrein kunnen worden geplaatst. Door deze maatregelen wordt het gebied niet alleen nuttig ingezet, maar ontstaat er direct al enige reuring. Hierdoor wordt leegstand en vandalisme voorkomen en wordt direct een gebied gecreëerd waar van alles gebeurt.

Meer informatie over de transformatie Rivierzone? Klik hier.