Samenhangend investeren in verdienvermogen en brede welvaart en werkgelegenheid

Groeiagenda Zuid-Holland

Regio investeert in economie van de toekomst

Het Nationaal Groeifonds is een belangrijke impuls om het verdienvermogen en werkgelegenheid op de lange termijn veilig te stellen. De plannen van het kabinet om lange termijn investeringen te doen in de Nederlandse economie sluiten aan op de regionale inspanningen in Zuid-Holland. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland investeren samen fors in nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid op basis van een gezamenlijke Groeiagenda. Ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is partner.

De Groeiagenda Zuid-Holland is een ambitieuze actie- en investeringsagenda van 60 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland.  In de coalitie zitten naast de MRDH bijvoorbeeld universiteiten, Delft, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, PZH, Shell, Havenbedrijf, HTM, Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter.  De regionale partners investeren tien jaar lang 1.4 miljard euro per jaar in kennis en innovatie, de maakindustrie, energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital. Van het Rijk wordt voor diezelfde periode een jaarlijkse bijdrage van 1 miljard euro gevraagd vanuit het Nationaal Groeifonds. De Groeiagenda Zuid-Holland bevat concrete investeringen en acties uit Zuid-Holland en biedt voor het Nationaal Groeifonds concrete handvatten en proposities. Want onze regio staat voor grote uitdagingen. We vroegen drie Zuid-Hollandse bestuurders naar hun visie op de Groeiagenda:

'Met de Groeiagenda investeren we in de economie van de toekomst en nieuwe banen op alle niveaus'
Audrey Keukens van VNO NCW

Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW west

Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West:  "VNO-NCW West steunt de Groeiagenda Zuid-Holland van harte. Met deze agenda investeren we in de economie van de toekomst en nieuwe banen op alle niveaus. Voor het bedrijfsleven is het creëren van brede welvaart een belangrijke doelstelling. Niet voor niets heeft VNO-NCW op 10 februari 2021 haar nieuwe koers 'Ondernemen voor Brede Welvaart' gepresenteerd. Met de Groeiagenda leveren we gezamenlijk een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven, zoals het zorgen voor betaalbare woningen, het opschalen van openbaar vervoer voor het bereikbaar houden van de Zuidelijke Randstad en de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving. Daarbij moeten we gebruik maken van de sterke economische clusters die hier zijn.  Alleen door nu extra te investeren zorgen we dat Zuid-Holland ook in de toekomst de motor van de Nederlandse economie blijft. Vanuit ons ondernemerschap leveren we daar graag een bijdrage aan."

"Krachten bundelen voor maximale maatschappelijke impact "

Ed Brinksma, voorzitter van het college van bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam

Ed Brinksma, voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam:  “De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de transitie in gang gezet om als universiteit midden in de maatschappij te staan en daarmee in dialoog te zijn en te blijven. Het is de taak van een universiteit om hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen te leren begrijpen. De tweedeling in de maatschappij, vergrijzing en de opwarming van het klimaat laten een systeemcrisis zien. De onderliggende vraag is hoe we onze maatschappij veerkrachtig en weerbaar maken. Met de Groeiagenda Zuid-Holland kunnen we onze krachten bundelen om maximale maatschappelijke impact te realiseren. Dit sluit mooi aan op de strategie van de Erasmus Universiteit. Met onze wetenschappelijke inzichten willen we bijdragen aan beleid dat werkt. We moeten juist nu investeren in onze samenleving en de kenniseconomie, voor meer innovatie en uiteindelijk meer en een breder gedeelde welvaart.”

"Economie vernieuwen door met elkaar te verbinden"

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter MRDH (foto: Martijn Beekman)

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter MRDH: “De Groeiagenda Zuid-Holland gaat ervoor zorgen dat onze regio de belangrijkste motor van de Nederlandse economie wordt. Met grote steden als Den Haag en Rotterdam, de Greenport en maar liefst drie universiteiten kunnen we de economie vernieuwen door ons meer met elkaar te verbinden. We kunnen bijvoorbeeld 170.000 woningen bouwen als we lightrail tussen Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht realiseren. Dat geeft een fysieke verbinding en daardoor meer kennisuitwisseling. Die lijn verbindt de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam met elkaar, maar ook met de bedrijven, overheden en internationale instellingen in Den Haag bijvoorbeeld. Dat helpt weer om onze Haagse groeibriljanten op onder andere cybersecurity en artificial intelligence uit te bouwen. Immers, technologische innovatie moet op een veilige en rechtvaardige manier. En die kennis hebben we in Den Haag.  Kennis omzetten in economische groei. Samen gaat ons dat lukken: bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland. De samenwerking is krachtiger dan ooit."