Nina Timmermans, beleidsadviseur Economie bij gemeente Zoetermeer:

Samenwerking is de sleutel tot succes

Centrumvisie Bergschenhoek en Zoetermeer

Lansingerland en Zoetermeer werken aan vitale winkelgebieden

De 23 gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan de kwaliteit van werklocaties. Daarbij gaat het ook over evenwicht in vraag en aanbod van detailhandel. Hoe werken gemeenten Zoetermeer en Lansingerland bijvoorbeeld aan versterking van hun winkelgebieden? We vroegen het aan Nina Timmermans, beleidsadviseur Economie in Zoetermeer en Roel van Wensen, centrummanager Lansingerland.

Waarom was het opstellen van een centrumvisie belangrijk voor jouw gemeente?

Roel van Wensen (Lansingerland): “Het centrum van Bergschenhoek vervult haar lokale verzorgingsfunctie onvoldoende en is onvoldoende in staat om de bewoners aan zich te binden. Middelgrote winkelgebieden verliezen namelijk veel klanten aan de grote winkelcentra in de buurt. Dan is  het ook moeilijker om nieuwe ondernemers te vinden voor leegstaande panden. Om het centrum van Bergschenhoek ook op de langere termijn bestendig te laten zijn, zijn structurele keuzen over de toekomstige ontwikkeling van het centrum noodzakelijk. Waar wil het centrum van Bergschenhoek zich op richten? Ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners uit het centrum en de gemeente kwamen samen tot structurele keuzen die vervolgens vertaald zijn naar concrete acties en projecten.”

Nina Timmermans (Zoetermeer): “Ons doel is een sterke winkelstructuur en vitale winkelcentra. We willen de Zoetermeerse binnenstad ontwikkelen tot een multifunctioneel stedelijk voorzieningencluster waar detailhandel een onderdeel van is. De drie winkelgebieden Stadshart, Dorpsstraat en Woonhart hebben ieder een eigen profiel dat geoptimaliseerd wordt. De Dorpsstraat kent een aantal functionele én ruimtelijke opgaven. Deze opgaven zijn samengevat als ‘Compacte en Levendige Dorpsstraat’. De uitgangspunten van de Dorpsstraat zijn goed, met relatief veel kleinschalige, specialistische en zelfstandig ondernemers in een historische setting. De Dorpsstraat kampt alleen ook met een te langgerekte winkelstraat en leegstand, wat de sfeer en aantrekkelijkheid niet ten goede komt. In samenwerking en cofinanciering met de MRDH en de Vereniging Vastgoed-BIZ Dorpsstraat konden we enerzijds inzetten op een compact kernwinkelgebied met aan de randen een meer gemengd aanbod, en anderzijds op een sterke(re) on- en offline profilering, qua aanbod, uitstraling, gevoelswaarde en gastvrijheid.

Waar heb je extra aandacht aan besteed? Waar ben je trots op?

Roel van Wensen (Lansingerland): “Het bepalen van het kernwinkelgebied heeft veel aandacht gekregen bij de realisatie van de centrumvisie. Dit heeft ertoe geleid dat het kernwinkelgebied een afgebakend gebied vormt. Ook willen we de verblijfsduur in het centrum verlengen door meer groen, speel en- waterelementen toe te voegen. Zo wordt het winkelcentrum van Bergschenhoek toekomstbestendig.

Impressie De Kruin in het centrum van Lansingerland

Gemeente Lansingerland wil het centrum van Bergschenhoek aantrekkelijker maken. Het plein van De Kruin wordt daarom groener gemaakt. Er komen nieuwe plantenbakken en er worden andere soorten bomen en struiken toegevoegd. Ook een speelelement voor kinderen zorgt ervoor dat De Kruin voortaan ontspanning en ontmoeting uitstraalt.

Nina Timmermans (Zoetermeer): We hebben extra aandacht gegeven aan samenwerken, want dat is onze sleutel tot succes gebleken. De Ondernemersvereniging ODZ, Vereniging Vastgoed-BIZ, de cultuursector en gemeente hebben intensief samengewerkt in een ‘aanjaagteam’ onder begeleiding van een onafhankelijke kwartiermaker. Op basis van de opgaves is met het team de inhoudelijke agenda en planning uitgewerkt. Waar ik trots op ben is dat het aanjaagteam onafgebroken elke 3 weken ’s avonds bijeenkwam om de voortgang van de acties, planning en resultaten te bespreken en waar nodig bij te sturen. Door deze betrokkenheid hebben de acties van het aanjaagteam snel de eerste vruchten afgeworpen: de Dorpsstraat is online zichtbaarder en de leegstand is verminderd. Het bestuur van de Vastgoed-BIZ is hierdoor gemotiveerd om door te gaan met een tweede BIZ-termijn.”

Hoe gaat het nu verder?

Roel van Wensen (Lansingerland): “De komende periode wordt het ontwerp voor het kernwinkelgebied uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Vervolgens start de civieltechnische voorbereiding met de verdere uitwerking. Dit traject duurt zo’n 9 tot 12 maanden. We streven ernaar om in goed overleg met de omgeving in het laatste kwartaal van 2021 te starten met de werkzaamheden.

Nina Timmermans (Zoetermeer):  “De gemeente wijzigt momenteel het bestemmingsplan door aan de randen meer flexibiliteit te realiseren qua functies, waaronder ook wonen. Wonen nabij voorzieningen is immers in trek en het creëert extra draagvlak voor de Dorpsstraat en ‘leven’ in de avonduren. Het gezamenlijke doel is economisch vitale winkelgebieden, minder leegstand en een aantrekkelijk binnenstedelijk woonklimaat. Actieve inzet van de provincie Zuid-Holland en de MRDH vergroot het urgentiebesef onder partijen. Het nodigt gemeenten en vastgoedeigenaren uit om te investeren in de toekomst. Zo dragen we samen bij aan compacte winkelgebieden met een verlaagde plancapaciteit detailhandel, de gemeentelijke en provinciale woningbouwopgave en de ruimtevraag naar betaalbare bedrijfshuisvesting.