Ambities

Vernieuwen economie, verbeteren bereikbaarheid

Samenwerken maakt sterker: 21 gemeenten bundelen hun kennis, kunde en kracht voor enerzijds een sterke economie en anderzijds een uitstekende bereikbaarheid. 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag krijgt er de komende jaren circa 400.000 inwoners bij. Dat vraagt om meer woningen (240.000 in de zuidelijke Randstad), meer werk en een betere bereikbaarheid. Naast de grote woningbouwopgave staan de 21 gemeenten in de metropoolregio voor de uitdaging om de economie te vernieuwen en te zorgen dat banen en woningen goed bereikbaar zijn. 

Economische en technologische vernieuwing nodig

Daarvoor moet de werkgelegenheid gestimuleerd worden en de aantrekkingskracht van de regio als werkgebied versterkt.  Dit vereist economische en technologische vernieuwing. En daarvoor legt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verbindingen tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook de samenwerking tussen deze partijen maakt sterker.

Nieuwe verbindingen realiseren

Om werk en woningen goed bereikbaar te maken en te houden zijn investeringen nodig.  Hiermee optimaliseren we bestaande OV-lijnen en realiseren we nieuwe verbindingen. Denk aan nieuwe (snel)fietspaden en autowegen, aan veranderd reisgedrag (slimmer gaan reizen) en het mijden van de spitsen, aan automatisch vervoer op de last mile en aan innovatieve mobiliteitsdiensten, zoals Mobility as a Service, een platform waar mobiliteitsaanbieders hun diensten aanbieden.

Samenwerken aan economische groei en betere bereikbaarheid

En bij het vernieuwen van de economie kunnen we de energietransitie niet uit het oog verliezen. Fossiele brandstoffen raken op en moeten plaatsmaken voor alternatieven die het milieu minder belasten. Ook daarom verduurzamen we het openbaar vervoer en werken we aan een fors lagere CO2-uitstoot in het verkeer.

Gezamenlijk investeringen bepalen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat als vervoersautoriteit over het toekennen van regionale OV-consessies en het doen van investeringen in de infrastructuur. Gezamenlijk bepalen de 21 gemeenten welke investeringen in bereikbaarheid nodig zijn. In de stedelijke gebieden zetten we vooral in op hoogwaardige OV- en betere fietsverbindingen.  En in de minder dichtbevolkte gebieden liggen de oplossingen vooral bij het gebruik van de fiets, de auto én het maatwerkvervoer.

 De 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken intensief aan een duurzame en internationaal concurrerende metropoolregio met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen goed verbindt.