Wet lokaal spoor: Vergunningverlening artikel 12

Zaken die de veiligheid van het lokaal spoor in gevaar brengen moeten worden vermeden. Daarom heeft de wetgever aan de MRDH een aantal bevoegdheden gegeven om de veiligheid te waarborgen. Eén daarvan gaat over de werkzaamheden of het plaatsen van zaken rond de lokale spoorweg (trambaan, metrobaan of baan van RandstadRail). Daarvoor is vergunning van de MRDH en toestemming van de beheerder van de sporen (HTM of RET) noodzakelijk.

Vergunningverlening in verband met werkzaamheden of het plaatsen van zaken op, in, boven, naast of onder de baan
Het is verboden op, in, boven, naast of onder de lokale spoorweg werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren of zaken te plaatsen zonder een daartoe verleende vergunning van het dagelijks bestuur van de MRDH. Er is een ruimtelijk profiel (zie aan de rechterkant van deze pagina) vastgesteld waarbinnen een vergunning is vereist. Dit ruimtelijk profiel is ook weergegeven in een vijftal illustraties voor de tram en een viertal illustraties voor de metro/RandstadRail (zie ook aan de rechterkant van deze pagina).

Alle werkzaamheden en werken binnen dit ruimtelijk profiel zijn vergunning plichtig. Te denken valt aan graafwerkzaamheden, het plaatsen en hebben van vaste voorwerpen, zoals bouwwerken, kabels, beplantingen of aan het storten van vaste stoffen of vloeistoffen. “Het plaatsen van zaken” moet ruim geïnterpreteerd worden. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het laten groeien van bomen of gewassen. Aangezien overwegen niet altijd automatisch worden beveiligd, dienen de bestuurders van de spoorvoertuigen en de weggebruikers ter plaatse, voldoende uitzicht te hebben. Ook telecom-aanbieders die voornemens zijn bekabelingswerkzaamheden uit te voeren in de nabijheid van het spoor dienen een vergunning aan te vragen.

Een vergunning kunt u via een aanvraagformulier aanvragen. De aanvraag wordt in behandeling genomen door de beheerder van de spoorinfrastructuur, RET of HTM afhankelijk van waar uw activiteiten plaats vinden. Naar het aanvraagformulier

Toestemming van de beheerder voor werkzaamheden buiten het ruimtelijke profiel
Indien werkzaamheden worden uitgevoerd die buiten het ruimtelijk profiel vallen, maar wel een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van het lokaal spoor, dient contact opgenomen te worden met de beheerder van het lokaal spoor. Voor het Rotterdamse deel is dat de RET (Vergunning@RET.nl) en voor het Haaglandse deel de HTM (vergunningen@htm.nl).

Voorbeelden van gevaar zijn onder andere hijskranen, hoogwerkers of bouwstellages met een valbereik in het ruimtelijk profiel. Daarnaast kunnen heiwerkzaamheden en bronbemalingen ook op grotere afstand van de baan consequenties hebben voor de staat van de baan of het kunstwerk (tunnel/viaduct). Bij twijfel of de werkzaamheden invloed hebben op het lokaal spoor kan te allen tijde contact opgenomen worden met de beheerder. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder of er maatregelen moeten worden genomen.

Informatie over: Veiligheid in het openbaar vervoer

Informatie over: Wet lokaal spoor: taken van MRDH

Informatie over: Verleende vergunningen

Algemene informatie over vergunningen