Zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting MRDH 2021 en ontwerp Treasurystatuut MRDH 2021

Agendaitems

Toelichting zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting MRDH 2021 en ontwerp Treasurystatuut MRDH 2021
Toelichting zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting MRDH 2021 en ontwerp Treasurystatuut MRDH 2021
Het verzoek aan de gemeenteraden is om de concept zienswijze van de gemeenteraden op zowel de Ontwerpbegroting 2021 als het ontwerp Treasurystatuut 2021 uiterlijk 21 mei 2020 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de MRDH. De definitieve zienswijze op deze beide stukken dient dan 28 mei 2020 binnen te zijn.
Deze zienswijzen kunnen per email worden gerichten aan Eveline Fokkema (financieel adviseur) via e.fokkema@mrdh.nl.

Ofschoon de MRDH begrijpt dat de huidige omstandigheden door het coronavirus bijzonder zijn, is een tijdige zienswijze op deze begroting van belang zodat er op 10 juli een besluit kan worden genomen over deze begroting door het algemeen bestuur van de MRDH. Zonder vastgestelde begroting is de MRDH vanaf 1 januari 2021 namelijk niet bevoegd om uitgaven te doen en kan zij haar taken niet uitvoeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij het openbaar vervoer niet zou kunnen bekostigen. De in de vastgestelde begroting opgenomen inwonerbijdrage nemen de gemeenten op in hun eigen gemeentelijke begroting. Daarom wordt de begroting voor de MRDH eerder vastgesteld dan de gemeentelijke begroting en wordt dit proces jaarlijks voor het zomerreces afgerond.
Er is daardoor zeer beperkt ruimte om dit proces uit te stellen. Indien gemeenten de uiterste termijn voor een definitieve reactie onverhoopt niet halen, worden zij verzocht dit tijdig met de MRDH af te stemmen (via Eveline Fokkema e.fokkema@mrdh.nl).

De zienswijze en bestuurlijk behandeling van het ontwerp Treasuystatuut MRDH 2021 is gekoppeld aan die van de Ontwerpbegroting MRDH 2021. Dit op verzoek van gemeenten om zienswijzeprocedures zoveel mogelijk te bundelen.