Schriftelijke ronde algemeen bestuur hamerstukken (vergadering vervalt)

Agendaitems

SCHRIFTELIJKE RONDE
SCHRIFTELIJKE RONDE
Wegens gebrek aan bespreekpunten, vervalt de vergadering van het MRDH algemeen bestuur van 6 maart, en worden de hamerstukken via een schriftelijke ronde afgedaan. Dit is een besluit van het dagelijks bestuur 21 februari 2020.
Hamerstukken
Hamerstukken
3. Kadernota MRDH begroting 2021
3. Kadernota MRDH begroting 2021
Bijlagen (2x): agendapost en Kadernota MRHD begroting 2021

Gevraagd besluit: De Kadernota MRDH begroting 2021 vast te stellen.

Toelichting: In de Financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur, voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept begroting, een uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. De Kadernota MRDH begroting 2021 (verder: Kadernota) is deze bedoelde uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de begroting 2021 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH). In de Kadernota staan uitgangspunten voor de MRDH begroting 2021 opgenomen voor onder meer strategisch kader, programma-indeling, indexering inwonerbijdrage, inhoud paragrafen en planning.
4. Actualisatie bijdrageregeling EV
4. Actualisatie bijdrageregeling EV
Bijlagen (3x ): agendapost, concept bijdrageregeling, intrekkingsbesluit

Gevraagd besluit:
1. De bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2020 conform bijgevoegd concept vast te stellen;
2. De bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 conform bijgevoegd intrekkingsbesluit in te trekken.

Toelichting: Sinds 2015 worden bijdragen verstrekt aan gemeentelijke projecten in het kader van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 (verder: bijdrageregeling EV).
De huidige bijdrageregeling EV is gebaseerd op de strategische agenda EV van december 2014. Op 12 juli 2019 heeft het algemeen bestuur MRDH de Strategische Agenda MRDH 2022 vastgesteld. De nieuwe strategische agenda leidt tot gedeeltelijk ander beleid dan de voorgaande strategische agenda, om deze reden is er behoefte aan een actualisatie van de bijdrageregeling EV. Er wordt niet afgeweken van het principe dat bijdragen worden verleend aan gemeenten.
De wijzigingen op hoofdlijnen betreffen:
-Aansluiten op de doelen zoals vermeld in de Strategische Agenda MRDH 2022
-De aanvrager dient zorg te dragen voor minimaal 50% cofinanciering
-Minimale projectbijdrage van €50.000,-
-Het project dient binnen 6 maanden gestart te zijn na indienen van het projectplan
-Minder zware controleprocedure van toepassing te laten zijn, conform subsidieregels Rotterdam.
5. Subsidieaanvraag InnovationQuarter 2020
5. Subsidieaanvraag InnovationQuarter 2020
Bijlagen (2x): agendapost en subsidieaanvraag InnovationQuarter 2020

Gevraagd besluit:
1. a) Op grond van de aanvraag van InnovationQuarter een subsidie te verlenen op
basis van artikel 4:23, derde lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht van
maximaal €873.192 voor:
- Business Development / Next Economy (maximaal €522.500);
- Secretariaat Economic Board Zuid-Holland (maximaal 100.000);
- Investor Relations Programma (maximaal €150.000);
- Zuid-Hollands Investeringsplatform (maximaal €100.692).
b) De in het vorige beslispunt opgenomen begrotingspostsubsidie te verwerken in
de 1e bestuursrapportage 2020.
2. De manager Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
te mandateren de subsidieverleningsbeschikking op te stellen en te ondertekenen en
de subsidie vast te stellen indien de vaststelling geschiedt conform de verlening en
het vaststellingsverzoek.

Toelichting: InnovationQuarter (IQ) is als regionale ontwikkelingsmaatschappij in Zuid-Holland een
belangrijke partner in het realiseren van de doelstellingen van de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (MRDH) met betrekking tot versterking van het Economisch
Vestigingsklimaat. Voortbouwend op de samenwerking van de afgelopen jaren wil IQ ook
in 2020 jaarafspraken maken over de inzet ten behoeve van een aantal regionale
trajecten. De afspraken richten zich op vier categorieën: Business Development/Next
Economy, Secretariaat EBZ, Investor Relations Programma, Zuid-Hollands
Investeringsplatform. In de agendapost treft u een korte toelichting per categorie.

6. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies 2018 – 2022
6. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies 2018 – 2022
Bijlage (1x): agendapost

Gevraagd besluit:
Op grond van de artikelen 5.1 en 5.6 van de instellingsbesluiten van de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat de nieuwe (plaatsvervangend) leden van de adviescommissies te benoemen.

Toelichting:
Op grond van de instellingsbesluiten van de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, en de verordening rekeningcommissie, worden de leden en plaatsvervangend leden door het algemeen bestuur benoemd. De genoemde leden en plaatsvervangend leden zijn voorgedragen door de gemeenteraden van de betreffende gemeenten.
7. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH van 13 december 2019
7. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH van 13 december 2019
Bijlage (1x): verslag algemeen bestuur van 13 december.

Gevraagd besluit:
Het verslag van het algemeen bestuur van 13 december 2019 vast te stellen.