algemeen bestuur 29 april 2015

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 29 april, 2015
Aanvang: 
13.45 uur
Locatie: 
MRDH

 

Gewijzigde agenda 3e openbare vergadering algemeen bestuur

Woensdag 29 april 2015, aanvang 13.45 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag

1. Opening en mededelingen

2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 6 maart 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

HAMERSTUKKEN

3. Tijdelijke voortzetting beleid Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam Gevraagd besluit: Instemmen met het tijdelijk voortzetten van het kantorenbeleid, het bedrijventerreinenbeleid en het detailhandelsbeleid van het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam en deze kaders te gebruiken bij het geven van advies aan de gemeenten van de MRDH en aan de provincie Zuid-Holland.

4. Metrex conferentie 2016 Gevraagd besluit: Kennisnemen van het initiatief om samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag het aanbod te doen aan de President en de Secretary-General van Metrex om de voorjaarsconferentie 2016 van Metrex in het gebied van de MRDH te organiseren.

5. Volmacht en mandaat voor activa passiva overeenkomst stadsregio - MRDH Gevraagd besluit:

1. De secretaris-generaal op te dragen de overdracht van activa en passiva van stadsregio Rotterdam aan de MRDH, verband houdende met de overgang van de Verkeer en Vervoertaken van stadsregio Rotterdam naar de MRDH, te regelen.
2. De secretaris-generaal te machtigen en mandateren de onder 1 voorbereide overeenkomsten en akte aan te gaan en te ondertekenen namens de MRDH.

6. Terugblik op startconferentie MRDH 19 maart 2015 Gevraagd besluit: kennisnemen van het verslag.

TER BESPREKING

7. Investeringsstrategie MRDH Ter vergadering wordt een nadere toelichting verzorgd door Annet Bertram, Willem Benschop en Lucas Vokurka. Aan de orde komen onder andere:

• Stand van zaken OESO review MRDH
• Stand van zaken en methodiek voorbereiding investeringspakketten
• Routing voorstellen
• Allianties

Naar aanleiding van de presentatie is er ruimte voor discussie. De inhoud van de brief van de provincie Zuid Holland over de Vervoerregio d.d. 10 maart 2015 wordt bij dit agendapunt betrokken.
Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH.

8. Samenwerking en afstemming Wonen, Ruimte en Groen op MRDH-niveau Gevraagd besluit:

1. Kennisnemen van de geschetste ontwikkelingen inzake de samenwerking en afstemming in de beleidsvelden Wonen, Ruimte en Groen.
2. De directie van de MRDH opdracht geven om de facilitering van de initiatieven van de samenwerkende gemeenten vorm te geven en zorg te dragen voor periodieke terugkoppeling aan het algemeen bestuur.

9. Inzet bestuurlijk vertegenwoordigers binnen MRDH

1. Studium Generale Gevraagd besluit: kennisnemen van de schriftelijke toelichting door burgemeester Hoekema.
2. Inzet bestuurlijk vertegenwoordigers bij thema’s / projecten van de MRDH Toelichting ter vergadering door Annet Bertram.

10. Rondvraag en sluiting

TER KENNISNAME

Brief provincie Zuid Holland over begrotingscirculaire 2016-2019

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om in informele setting na te praten.

Agendaitems