Adviescommissie Va 17 juni 2015

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 17 juni, 2015
Aanvang: 
19.00
Eind: 
21.00
Locatie: 
Raadzaal gemeente Zoetermeer (Markt 10, 2711 CZ)

De vergadering van de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH is terug te kijken via

http://zoetermeer.gemeenteoplossingen.nl/

 

Agenda ADVIESCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT MRDH

 1. Opening en mededelingen
 • De voorzitter heet de leden van de Adviescommissie en belangstellenden welkom.
 1. Vaststellen beknopt verslag van de Adviescommissie Va d.d. 08.04.2015
 • U wordt gevraagd het beknopt verslag van de Adviescommissie van 8 april 2015 vast te stellen.
 • Ter kennisname bijgevoegd het advies van uw commissie op de begroting MRDH 2016. Dit advies heeft u reeds op 28 mei jl. per mail ontvangen.               
 1. Rol en positie Adviescommissie Vervoersautoriteit
 • In de vergadering van 8 april jl. heeft u aangegeven dat u uw rol en positie nader wilt bekijken. De voorzitter, de heer Hekman, zal dit agendapunt mondeling toelichten.
 1. Toelichting Ontwerp Programma’s van Eisen Concessies Rail 2016
 • De heer Bavelaar, directeur Openbaar Vervoer, licht door middel van een presentatie het proces van de concessieverlening en de hoofdpunten uit de Ontwerp Programma’s van Eisen (PvE) van de Concessie Rail Haaglanden en Rail Rotterdam toe.
 • In december 2016 eindigen de huidige concessies Rail, die respectievelijk RET en HTM het recht geven om het tram- en metrovervoer te verrichten. Ter voorbereiding op de daaropvolgende concessies wordt voor iedere concessie een Ontwerp-PvE opgesteld.

 

 • Strekking van dit agendapunt is informatief. De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit stelt op 17 juni 2015 het Ontwerp-PvE vast en start de zienswijzeprocedure. U behandelt in de vergadering van 21 september 2015 de Ontwerp-PvE en brengt advies uit aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit.
 1. Toelichting proces en opgaven Strategische Bereikbaarheidsagenda
 • De Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA) is op 19 december 2014 formeel vastgesteld door het algemeen bestuur van de MRDH, versie 9 juli 2013. Op dit moment wordt de SBA verder uitgewerkt. De heer Bouman, projectleider SBA, zal een toelichting geven op de opgaven en het proces om tot verdere uitwerking van de SBA te komen. De Adviescommissie wordt geïnformeerd over de huidige stand van zaken zodat in september inhoudelijke accenten besproken kunnen worden. De zienswijzeprocedure is voorzien in Q1 2016.

 

 • U wordt gevraagd kennis te nemen van de toelichting van de heer Bouman.
 

 1. Inpassing en participatie A13/A16
 • Op verzoek van het commissielid van de gemeente Lansingerland, de heer Blonk, wordt gesproken over de inpassing en de participatie van de A13/A16. Een bespreektekst is bijgevoegd.

 

 • U wordt gevraagd het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Vervoersautoriteit te verzoeken in overleg met de minister van IenM de mogelijkheden te onderzoeken om extra geld beschikbaar te stellen voor een betere inpassing van de aan te leggen rijksweg A13/A16.
 1. Rondvraag en sluiting
 • U wordt verzocht vragen te mailen aan w.dekker@mrdh.nl of t.vanmourik@mrdh.nl zodat de vragen zo veel mogelijk ter vergadering beantwoord kunnen worden.

  Volgende vergadering

   woensdag 21 september vanaf 19.00 uur  tot 21.00 uur

Agendaitems