Subsidies Vervoersautoriteit MRDH 2018

De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verleent subsidies voor verkeer- en vervoerprojecten. Het gaat om subsidies voor aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- en reisgedrag, exploitatie van het openbaar vervoer en voor sommige pilots. Deze subsidies worden voornamelijk bekostigd vanuit de BDU–gelden. Een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat het een regionaal doel moet bevorderen of dienen, zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB).

Overgang van huidige naar nieuwe subsidieverordening
Tot eind 2017 zijn de huidige verordeningen “subsidieverordening stadsregio Rotterdam” en  “Subsidieverordening Mobiliteitsfonds Haaglanden” van kracht. De onder die verordeningen verleende subsidies worden ook vastgesteld volgens die verordeningen.

Vanaf 1 januari 2018 treedt de nieuwe Subsidieverordening Vervoersautoriteit in werking. Aanvullende regels zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit. Voor sommige beleidsvelden is nog niet bekend hoe een subsidieaanvraag getoetst kan worden. Als het beleid daarvoor is uitgewerkt, dan wordt dit met een besluit van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit opgenomen in de Uitvoeringsregeling.

Wie kan subsidie aanvragen?
Diverse partijen in de metropoolregio kunnen subsidies aanvragen voor verkeer- en vervoerprojecten. Een aanvrager moet een openbare weg in beheer hebben, of namens de wegbeheerder opdrachtgever zijn, of betrokken zijn bij beïnvloeding van gedrag in het verkeer:

  • gemeenten die deelnemen aan de MRDH;

  • concessiehouders openbaar vervoer;

  • andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Subsidieaanvragen
Subsidies kunnen pas worden beschikt nadat ze in het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (bijlage 2 van de Begroting 2018) zijn opgenomen. Aanmelden daarvoor kan met het Formulier Intake project IPVa. Het IPVa wordt jaarlijks als bijlage van de Begroting MRDH vastgesteld. U kunt de subsidieaanvragen digitaal of schriftelijk indienen via subsidie@mrdh.nl. De subsidieaanvraag is vormvrij.

Declaratie en eindverantwoording
Voor declaraties en eindverantwoordingen gelden de voorwaarden in de beschikkingsbrief. Alle nieuwe subsidieverleningen worden met een instructie verzonden, waarin onder andere de digitale weg beschreven staat.

Regelingen en formulieren
Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018

Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit MRDH 2018

Toelichting Subsidieverordening

Formulier Intake project IPVa

Formulier Bezwaar en beroep tegen een beschikking

Instructie Declaratie en verantwoording subsidie

Formulier Bijlage voor de voorschotfactuur subsidie

Controleprotocol Subsidie

Formulier Eindverslag subsidie