Roadmap Next Economy op koers

Naar overzicht
7 juli 2017

De afgelopen weken hebben we niet stil gezeten. Er is een flinke vooruitgang geboekt. Zo wordt gewerkt aan business cases die daadwerkelijk uitvoering gaan geven aan de next economy in onze regio en is er een uniek, alleen voor onze regio, Regionaal Investeringsplatform in de maak waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten en middelen van de Europese Investeringsbank en de Europese Unie. We geven hierbij een korte update. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het programmabureau RNE.

Inzet op een uniek Regionaal Investeringsplatform; bezoek aan EIB Luxemburg 27 juni jl.

De vice voorzitter van de EU, de heer Sefcovic, ziet de RNE als een best practice. Daarom heeft hij besloten dat onze regio als eerste regio in Europa een Regionaal Investeringsplatform krijgt.

We starten gezamenlijk met de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Unie (EU) een proces van een half jaar waarna het platform zo mogelijk al eind 2017 operationeel kan  zijn. Het nieuw op te zetten platform voorziet in een eenvoudige, snellere toegang tot de meeste instrumenten en middelen van de EIB en EU. Denk daarbij aan een uitgebreide mix van tools (garanties, leningen, subsidies) en met toegang van private investeerders.

Onze inzet is om eind 2017 al de eerste business cases bij het platform in procedure te hebben gebracht. De afgelopen tijd hebben we dan ook een werkvoorraad van meer dan 100 projecten zoals die in 2016 bij ons bekend waren nog eens gescreend aan de hand van een validatietool, een systemic approach en kwaliteit van de business case. 

Op 27 juni jl. waren we met eigenaren van een aantal beoogde business cases te gast bij de EIB te Luxemburg, opdat de EIB en EU in het kader van de oprichting van het Regionaal Investeringsplatform kennis konden nemen van de ambitie, wensen en breedte van de RNE en de inhoud van concrete projecten die vanuit onze regio de next economy daadwerkelijk vorm kunnen gaan geven. We zijn voornemens later dit jaar wederom door eigenaren van projecten hun business cases te laten pitchen bij de EIB/EU.  

De werkvoorraad aan projectinitiatieven is overigens niet statisch maar dynamisch en daarom zijn nieuwe initiatieven welkom. Initiatieven die in 2017 nog niet voldoende van de grond komen kunnen vanzelfsprekend input leveren voor 2018 en daarop volgende jaren.  

RNE in de picture bij topsport event CHIO
Op uitnodiging van ENECO, Dura Vermeer, Rabobank, Nauta Dutilh, CHIO Rotterdam, CIC, Venture Cafe en Rotterdam Partners was op 22 juni jl. een druk bezochte business lunch tijdens het paardensport evenement CHIO te Rotterdam geheel gewijd aan de RNE. Deze meeting bood het RNE-netwerk de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen met corporate partijen uit het CHIO-netwerk. Het programma bestond uit een korte inleiding door Jan Rotmans, drie paneldiscussies over de transitiepaden digitaal, energie en circulair met deelname van RNE-trekkers Berry Vetjes, Joost van Dijk en Fred van Beuningen. Na deze inhoudelijke discussies volgde een oproep door RNE-programmadirecteur Hans Beekman aan alle aanwezigen om zich aan te sluiten bij de RNE. Aansluitend bestond de mogelijkheid tot netwerken tijdens de Grand Prix Dressuur.

Structuur RNE
De RNE structuur zoals die in 2016 heeft gefunctioneerd blijft ook in 2017 in stand. Elk transitiepad en daaronder liggende thema’s kennen een trekker en een secretaris. Zij zorgen voor bemensing in tripartite verband (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid). De trekkers komen met grote regelmaat bijeen in de Strategy Group RNE. Ten opzichte van 2016 zijn er wel een aantal andere, meer privaat georiënteerde, trekkers geworven, omdat we van visievorming naar uitvoering willen komen.

2017 geldt als een overgangsjaar voor de RNE, waardoor bekostiging en bemensing van het programmabureau nog gevoed wordt door overheden. Het formele opdrachtgeverschap van de RNE berust dit jaar uit praktische overwegingen bij de gemeenten Den Haag en Rotterdam, vertegenwoordigd door de clusterdirecteuren Stadsontwikkeling. Samen met de programmadirecteur RNE vormen zij het directie-overleg RNE. 

Werkafspraken zijn er onder meer gemaakt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), provincie Zuid-Holland, Innovation Quarter (IQ) en de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ).

Een aantal scenario’s wordt ontwikkeld voor structurele verankering en bekostiging van de RNE ingaande 2018. Onderdelen zijn daarbij onder meer private financiering, rechtspersoonlijkheid en de wijze van deelname van private partijen, kennisinstellingen en overheden.