Regiomonitor 2016

Naar overzicht

De ‘Regiomonitor 2016 – Economie en Bereikbaarheid’ is een jaarlijks terugkerende monitor met  actuele en gefundeerde cijfers over de economie en bereikbaarheid van de regio. Naast de algemene economische ontwikkelingen staan de thema’s innovatie, attractiviteit, duurzaamheid en bereikbaarheid centraal. Dit zijn dezelfde thema’s die de basis vormen voor het Regionaal Investeringsprogramma, waar door de MRDH en andere publieke en private partners in de regio aan wordt gewerkt. Goede cijfers hierover zijn een belangrijke basis voor beleid en investeringen. Deze monitor voorziet daarin.

2-4% structurele groei mogelijk

De regio Rotterdam Den Haag kan jaarlijks 1% extra groeien, blijkt uit Regiomonitor 2016: Economie en Bereikbaarheid. Dit betekent dat de regio op een structureel groeipad van 2-3% economische groei op jaarbasis kan komen, wellicht oplopend tot 4% in een hoogconjunctuur. Dit sluit aan op de eerdere bevindingen van de OESO in de Metropolitan Review Rotterdam The Hague.
De monitor is uitgebracht door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Dat is hard nodig want de groei van de werkgelegenheid blijft achter bij de bevolkingsgroei. De economie van Zuid-Holland ontwikkelde zich in de afgelopen twee jaar voorzichtig in de goede richting. Voorlopige cijfers laten zien dat de  economische groei in Zuid-Holland over 2015 (2,5 procent) boven het Nederlandse gemiddelde lag (2,0 procent). Daarmee komt de economische ontwikkeling van Zuid-Holland meer in lijn met  vergelijkbare provincies in Nederland te liggen, zoals Noord-Brabant (2,5 procent), Utrecht (2,7 procent) en de provincie Noord-Holland (2,7 procent).

Deze recente ontwikkeling betekent een eerste herstel van de economie van Zuid-Holland. De regio Rotterdam Den Haag behoort tot de Europese topregio’s maar werd onevenredig hard getroffen door de economische crisis. De werkgelegenheid kromp er meer dan elders. De concurrentiekracht van de regio behoort tot de top van de Europese grootstedelijke regio’s, maar de economische groei van de regio blijft daar over een langere periode bezien, nog bij achter. Dat blijkt uit de Regiomonitor 2016: Economie en Bereikbaarheid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland.

Analyses
Verschillende analyses, waaronder de Territorial Review van de OESO over de metropoolregio, laten zien dat de regio weliswaar over veel potentie beschikt, maar er nog onvoldoende in slaagt om deze te verzilveren. Bij de gegeven concurrentiekracht zou er in Zuid-Holland tienduizend euro per inwoner bij kunnen om op een gemiddelde positie te zitten en 10 duizend om te excelleren. Omgerekend naar groei van het brp betekent het dat er ruimte is voor 0,5 – 1 procent extra groei van het brp over een reeks van jaren. Dit betekent dan een structurele jaarlijkse groei van 2-3%, die in een hoogconjunctuur nog verder op kan lopen. De economie van de MRDH is in de periode van 2009 tot 2015 gekrompen en laat daarmee de laagste groei zien van de Europese grootstedelijke regio’s. Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid geldt hetzelfde. De bevolkingsgroei van de MRDH is daarentegen positief gebleven over deze periode en is licht hoger dan het gemiddelde van de onderzochte Europese grootstedelijke regio’s.

Banen
Extra economische groei is nodig om banen te creëren voor de groeiende beroepsbevolking. Daarom werken overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio aan het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat en het verbeteren van de (inter)nationale en regionale bereikbaarheid. Lukt dat ook? Op deze vraag geeft de monitor een eerste antwoord. Het fundament ligt er, maar er is werk aan de winkel. Langs vier lijnen werken de gemeenten uit de metropoolregio en de provincie Zuid-Holland samen aan een investeringsprogramma: (internationale) connectiviteit, vernieuwing van de economie, toonaangevende duurzaamheid en een attractieve regio. Deze monitor levert de gegevens die nodig zijn om de voortgang op deze vier thema’s te kunnen bijhouden. De monitor zal jaarlijks worden herhaald. 

De Regiomonitor 2016 – Economie en Bereikbaarheid is ontwikkeld door Netherlands Economic Observatory in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Economische Programmaraad Zuidvleugel en InnovationQuarter.  De volledige monitor is te vinden op de MRDH website: www.mrdh.nl/regiomonitor. Op basis van deze uitgebreide monitor is door de EPZ, MRDH en Provincie een publieksversie opgesteld.

Monitor
Publieksversie
Volledige versie Regiomonitor 2016

Data
Data (excel-bestanden) voor verwerking in eigen grafieken: