Verkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst

Naar overzicht

Op deze pagina vindt u het startdocument voor de verkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst. In het BO MIRT op 21 november hebben Rijk en regio afgesproken een verkenning te starten. Voor deze verkenning zal een projectwebsite gemaakt worden. Totdat deze website gereed is kunt u op deze pagina de relevante documentatie tot dusverre terugvinden. 

Rijk en regio hebben tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  (MIRT) besloten een verkenning te starten in het kader van het gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma Rotterdam Den Haag. Het Rijk, de MRDH, de provincie en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag hebben het afgelopen jaar in een gezamenlijke preverkenning onderzocht welke maatregelen nodig zijn voor de volgende opgaven:

  1. Het mogelijk maken van de verstedelijking en het versterken van de economische kracht van de (inter)nationale toplocaties CID en Binckhorst, door in iedere ontwikkelfase een passende duurzame mobiliteit aan te bieden;
  2. Het bijdragen aan de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad door het wegnemen van de OV-knelpunten Rijswijkseplein en Binckhorstlaan en het voorkomen van extra belasting van het hoofdwegennet door de verstedelijking van CID-Binckhorst;
  3. Het bijdragen aan regionale ambities rond OV en fiets.

Op basis van deze preverkenning start nu een verkenning die zich met name richt op de nieuwe OV-verbinding naar de Binckhorst in relatie tot de ontwikkeling van de Binckhorst. Uit de preverkenning bleek dat een (hoogwaardige) busverbinding onvoldoende capaciteit biedt voor de toekomstige reizigersvraag in het gebied. Het verschil in investeringskosten tussen een vrijliggende baan voor tram of bus is beperkt en de tram is in de exploitatiefase voordeliger dan een bus. Ook kan een tram worden doorgekoppeld op lijn 1 naar Delft. Dit ontlast het OV-knelpunt Rijswijkseplein. Het kaartje geeft het basisalternatief weer dat in de verkenning onderzocht zal worden. Dit is nog geen keuze voor een voorkeursalternatief. In de verkenningsfase worden vier alternatieven in meer detail uitgewerkt en getoetst op basis waarvan uiterlijk over 2 jaar de voorkeursoplossing wordt bepaald.

Onderstaand vindt u de rapporten en beslisdocumenten behorend bij de preverkenning:

  • BO MIRT afsprakenlijst
  • Startdocument verkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst

Globale planning MIRT verkenning en participatie
De verwachte doorlooptijd van de verkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst is ca. 1,5 tot 2 jaar, dus tot eind 2020. Als tussentijds zicht is op 75% bekostiging van het basisalternatief (van € 419 miljoen excl. BTW) of meer duidelijkheid is over de financiële systematiek van het Mobiliteitsfonds, wordt besloten over het omzetten naar een MIRT-verkenning. De aanpak voor de uitvoering van de verkenning wordt vormgegeven. Onderdeel hiervan is het opstellen van een communicatie- en participatieplan. De inspraak- en participatieverordening van de gemeente Den Haag en de inspraakverordening Leidschendam-Voorburg vormen de kaders voor de participatie, evenals de kaders van de Spelregels MIRT.